Vlak voor zijn vertrek ritselde wethouder Revis (VVD) nog even € 26 miljoen voor de bouw van een parkeertunnel in Scheveningen Bad. Op 14 juli 2020 besprak de gemeenteraad dit omstreden plan, dat miljoenen gaat kosten en veel risico’s kent. Een motie van de Haagse Stadspartij om de Rekenkamer opdracht te geven om onderzoek te doen werd aangenomen.

Hieronder de tekst van raadslid Peter Bos:

“Zicht op zee”, zo heet het voorstel voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising in Scheveningen Bad. Ik had gehoopt dat dit voorstel “Licht aan het einde van de tunnel” zou heten en dat dit ook zou blijken uit de tekst van het raadsvoorstel, maar helaas.

De tunnel belooft een eind te maken aan de Fuik, het verkeersinfarct dat op warme dagen ontstaat op de Gevers Deynootweg. Of dat gaat gebeuren is de vraag. Ik heb meer de indruk dat we met dit voorstel een fuik in zwemmen, waar we nooit meer uitkomen. Want wat is het geval, de geraamde kosten zijn opgelopen van € 10 miljoen naar € 26 miljoen, en dan nog zijn er nog veel risico’s en onopgeloste problemen die in de toekomst tot nog veel hogere kosten kunnen leiden.

De gokbazen op Scheveningen van respectievelijk Sir Winston, Bewi en Hommerson kunnen tevreden zijn. Want opnieuw wordt de Scheveningse gokindustrie getrakteerd op cadeau’s van wethouder Revis. Na het dubieuze Legolandproject en het fiasco op de Harstenhoekweg wordt nu Hommerson ruimhartig geholpen. Een commerciële exploitant krijgt vrijwel gratis een tunnel van de gemeente in de schoot geworpen. Een tunnel, die de klanten van de Hommersongarage naar binnen lokt en de nadelige effecten van diezelfde parkeergarage enigszins moet voorkomen.

De contracten met Hommerson zijn nog niet rond, net zo min als de benodigde medewerking van VVE’s en pandeigenaren om dit plan uit te kunnen voeren. De raming van 26 miljoen lijkt natte vingerwerk en er zijn risico’s mbt de benodigde vergunningen. Al met al lijkt het er op dat het college met dit voorstel een grote gok neemt. Een voorstel dat in eerste instantie goede intenties had, maar gaandeweg is ontspoord.

We zien keer op keer dat veel van dit soort complexe projecten die onder regie van de gemeente worden uitgevoerd tot kostenoverschrijdingen leiden. Dat is frusterend, niet alleen voor het college en voor de stad, maar zeker ook voor de raad. Ik roep de raad dan ook om de hulp van de Rekenkamer in te roepen om zodoende de vinger aan de pols te houden. Ook om te voorkomen dat we nog verder achter de feiten aan gaan lopen en straks vertwijfeld terugkijken op wat er allemaal mis is gegaan. Daartoe heb ik de volgende motie:

Motie: Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Besluit vaststelling voorontwerp ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg “Zicht op zee” (RIS305652).

Constaterende, dat:

  • De raad gevraagd wordt om akkoord te gaan met het voorlopig ontwerp van een complex tunnelplan in Scheveningen Bad;
  • De raad gevraagd wordt om in te stemmen met de dekking van de geraamde kosten van € 26 mln.;
  • De raad gevraagd wordt om in te stemmen met de bijbehorende risico’s, beheersmaatregelen en vergunningsprocedures;
  • Voor dit project vier belangrijke risico’s in beeld zijn die tot vertraging van het project kunnen leiden of zelfs tot een heroverweging van het project.

Overwegende, dat:

  • Het van belang is dat de raad bij risicovolle en complexe projecten de vinger aan de pols houdt en kan beschikken over onafhankelijk advies en deskundigheid;
  • De Rekenkamer Den Haag de mogelijkheid biedt om ten behoeve van de raad kortlopende onderzoeken te doen.

Verzoekt de raad:

  • De Rekenkamer Den Haag opdracht te geven voor een kortlopend onderzoek naar de risico’s, het risicomanagement, het contractmanagement, de financiering en de financiële risico’s van het project “ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg”.

Peter Bos
Haagse Stadspartij

De motie is aangenomen.