Frustraties burgers door langdurige Wob- en bezwaarprocedures.

De Haagse Stadspartij wil van het college weten hoeveel langlopende WOB verzoeken er in behandeling zijn.

Vlak voor het reces bleek bij de bespreking van verschillende gevoelige dossiers dat betrokken burgers WOB verzoeken hebben ingediend bij de gemeente Den Haag. In de meeste gevallen heeft het college niet op tijd gereageerd en soms was die periode al lang verstreken. Dit draagt bij aan frustratie bij burgers. Daarnaast leidt het tot hoge kosten voor de gemeente, want bij overschrijding van de wettelijke termijnen kan de rechter een dwangsom opleggen.

Raadslid Peter Bos: “Naar aanleiding van de verhalen van burgers bij commissiebesprekingen lijkt het erop dat de gemeente niet voldoende meewerkt aan de vlotte afhandeling van ingediende verzoeken.”

Fractievertegenwoordiger Tim de boer: “Het is tijd dat de gemeente met de billen bloot gaat en eens helder aangeeft hoeveel procedures er lopen”.

Ook geeft de gemeente geen openheid over eerder ingediende verzoeken terwijl andere gemeenten dit standaard wel doen. Zij publiceren de geleverde stukken op de eigen website of via een centrale verzamelsite voor wobverzoeken: https://openwob.nl van de Open State Foundation.

Tim de Boer: “Het valt op dat de gemeente niet open is over welke verzoeken zijn ingediend en welke informatie verstrekt is. In andere gemeenten worden deze stukken na afhandeling van het verzoek automatisch openbaar gemaakt”.

Peter Bos: “Ook bij bezwaarprocedures zijn de uitspraken en de beslissingen daarop in principe openbaar. We vragen daarom aan het college ook deze stukken standaard openbaar te maken”.

De Haagse Stadspartij vraagt het college om veel transparanter te communiceren over de WOB procedures en bezwaarprocedures binnen de gemeente en deze actief te publiceren.

Zie hieronder voor de vragen.

Of kijk hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/599468

Schriftelijke vragen: Langlopende WOB-procedures en bezwaarprocedures
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

Datum: 24 juli 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De afgelopen maanden is bij verschillende commissievergaderingen door insprekers gerefereerd aan langlopende WOB-procedures. Hierover stel ik overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Hoeveel WOB-verzoeken heeft de gemeente (of aan de gemeente verbonden instellingen) in de afgelopen 5 jaar, per jaar, ontvangen?

2. Hoeveel van deze verzoeken zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld?

3. Hoe vaak is deze termijn overschreden?

4. Als de gemeente niet binnen de in de wet gestelde termijn een beslissing neemt kan de gemeente in gebreke worden gesteld. Na ingebrekestelling moet de gemeente ook een besluit nemen of een dwangsom wordt toegekend. Hoe vaak is de gemeente in gebreke gesteld en hoe vaak heeft de gemeente de afgelopen 5 jaar besloten om een dwangsom te betalen?

5. Als de gemeente niet binnen de wettelijke termijn beslist kan de aanvrager ook naar de rechter om een besluit en een dwangsombesluit af te dwingen. Hoe vaak is dat in de afgelopen 5 jaar gebeurd?

6. Hoe vaak is er door de rechter de afgelopen 5 jaar een dwangsom aan de gemeente opgelegd?

7. Kan het college aangeven wat de onderwerpen zijn van de WOB-verzoeken die, ondanks de dwangsom of een verlopen termijn, nog niet zijn afgehandeld?

8. Kan het college per lopend WOB-dossier aangeven hoe hoog de kosten van dwangsommen op dit moment zijn?

9. Kan het college per dossier aangeven waarom er in die gevallen nog geen besluit is genomen?

10. Is het college het met mij eens dat de gemeente zich gewoon aan de wettelijke termijnen dient te houden? Zo nee, waarom niet?

11. Is het college het met mij eens dat gemeentelijke informatie in principe van alle Hagenaars is en dus publiek toegankelijk moet zijn? Zo nee, waarom niet?

12. Worden de stukken die bij diverse Wobverzoeken zijn verstrekt ook gedeeld via de website van de gemeente? Zo nee, waarom niet?

De website Openwob.nl van de Open State Foundation publiceert de stukken die diverse partijen hebben gedeeld in het kader van Wob-aanvragen. Diverse gemeenten werken samen met deze site om afgehandelde verzoeken te ontsluiten.

13. Worden de stukken die de gemeente Den Haag bij diverse Wobverzoeken verstrekt ook gedeeld met de website Openwob.nl? Zo nee, waarom niet?

14. Is het college het met mij eens dat publicatie van de verzoeken en de informatie die vervolgens verstrekt wordt bij de afhandeling, de transparantie van de gemeente bevordert? Zo nee, waarom niet?

15. Is het college bereid ook haar besluiten m.b.t. WOB-procedures te publiceren via de eigen website of via Openwob.nl? Zo nee, waarom niet?

Er lopen in Den Haag ook vele bezwaarprocedures. Daarover de volgende vragen:

16. Vergaderingen van de Adviescommissie bezwaarschriften zijn wettelijk gezien publiekelijk toegankelijk. Is dat juist? Staat dit ook op de website van de gemeente? Zo nee, waarom niet?

17. Maakt de gemeente publiek bekend wanneer welk bezwaar wordt behandeld? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

18. Zijn adviezen van de Adviescommissie Bezwaarschriften en de daarop volgende beslissingen van het college wettelijk gezien qua openbaarheid vergelijkbaar met besluiten op een vergunningaanvraag? Zo nee, waarom niet?

19. Worden de verslagen en adviezen van de Adviescommissie en de uiteindelijke besluiten op bezwaar van het college publiek toegankelijk gemaakt? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

20. Is het college bereid de aankondiging van de behandeling van bezwaarschriften en de publicatie van de uitkomst van de procedure, inclusief onderbouwing van de beslissing beter te ontsluiten voor de burgers van Den Haag? Zo ja, op welke termijn kunnen we hier plannen voor verwachten? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.