Den Haag groeit, ook op het gebied van evenementen. Voor wethouder en circusdirecteur De Mos lijkt het nooit genoeg, maar omwonenden kunnen overlast ondervinden van grootschalige evenementen. De grens van wat er op de huidige locaties mogelijk is, komt in zicht. Joris Wijsmuller stelt schriftelijke vragen over het Zuiderpark en het Malieveld, en werpt de vraag op of het college op zoek wil gaan naar een nieuwe, extra evenementenlocatie.

Schriftelijke vragen: Impact evenementen Zuiderpark

Datum: 19 juni 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het Zuiderpark is van oudsher een volkspark, zo blijkt al uit de toelichting van architect Berlage bij het uitbreidingsplan uit 1908: ‘Dat park moet aan de bewoners der uitgestrekte volksbuurten in dat gedeelte der stad ten goede komen, omdat juist deze door den grooten afstand van bosch en duin, slechts hoogst zelden in de gelegenheid zijn daarheen te gaan.’ Het Zuiderpark is aangelegd tussen 1923 en 1932 en wordt anno 2019 veelvuldig gebruikt als ‘achtertuin’ door bewoners van omliggende wijken in ZuidWest en ook door bewoners uit de Schilderswijk, Laak, Transvaal en Spoorwijk. Zij wonen veelal in flatgebouwen of bovenwoningen en bezoeken het Zuiderpark voor hun recreatie, BBQ, sport en ontspanning. De gemeente heeft een bewonersenquête gehouden voorafgaand aan de oprichting van Stichting Zuiderpark waaruit ook overduidelijk blijkt dat het Zuiderpark hoofdzakelijk bezocht wordt voor natuurbeleving, wandelen, sporten, voor de kinderen en recreatie. Met het zwembad, de sportvelden, de Sportcampus, het Zuiderparktheater, de kinderboerderij, diverse horeca en de speel-, school-, heem- en volkstuinen zijn er meerdere voorzieningen die de recreatieve functie van het Zuiderpark versterken. Ook wordt er sinds 1981 Parkpop georganiseerd, lang het grootste gratis toegankelijke popfestival van Europa. Naast kleinschalige evenementen waarvoor het Zuiderpark uitermate geschikt is, zoals Skatetôgten, Hardloopronde, Longboardtochten, Buurtcamping, Bubbelrun e.d., zie je nu ook een toename van grootschaliger en meerdaagse evenementen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1. Evenementen met veel bezoekers kunnen omwonenden mogelijk ook geluid- en parkeeroverlast bezorgen. Op welke wijze ziet de gemeente erop toe dat evenementen in het Zuiderpark binnen de perken plaatsvinden, overlast wordt voorkomen, en de verschillende organisatoren zich aan gemaakte afspraken houden?

2. Bewoners kunnen overlast ondervinden van versterkt geluid met name op zaterdag en/of zondag wanneer zij willen ontspannen na een week hard werken. Op welke wijze wordt nu het geluidsniveau gemeten en bewaakt? Laat de gemeente dit door een onafhankelijke partij verrichten? Zo nee, waarom niet?

3. Ondanks de belofte van de gemeente om auto’s van bezoekers te dirigeren naar de garage aan de Leyweg, wordt er veelvuldig in de omliggende woonwijken geparkeerd. Bewoners kunnen dan ’s middags en ’s avonds in hun eigen wijk niet meer terecht door het massaal parkeren van bezoekers. Ook wordt er veelvuldig foutgeparkeerd. Daarnaast is het wildplassen in portieken en tegen muurtjes, door bezoekers die na afloop ’s avonds laat dronken en lallend op zoek gaan naar hun auto, een bekend fenomeen. Is het college bereid om gedurende een grootschalig evenement in de woonwijken rond het Zuiderpark maatregelen mbt parkeren te (laten) treffen, bv zoals dit rond het ADO-stadion tijdens wedstrijden gebeurd, om te voorkomen dat bezoekers van een grootschalig evenement in een woonwijk parkeren? Zo nee, waarom niet?

4. Meerdere festivals worden afgesloten met knallend vuurwerk ’s avonds laat wanneer bewoners al in bed liggen. Rond de jaarwisseling hangen er bordjes in het park met het verzoek geen vuurwerk af te steken i.v.m. de vele dieren en kinderboerderij; waarom is dat in de zomer niet van toepassing? Is het college bereid om het gebruik van vuurwerk bij festivals in het Zuiderpark aan banden te leggen? Zo nee, waarom niet?

5. In de week voorafgaand aan een festival wordt vaak al een deel van het festivalterrein afgesloten i.v.m. de opbouw. Je loopt dan letterlijk tegen hekken op en moet maar zien hoe je weer bij de uitgang komt, en bij sommige festivals wordt zelfs de hele ingang Vreeswijkstraat afgesloten gedurende een week. Ook de speeltuin Ot en Sien is soms wekenlang niet bereikbaar voor kinderen met hun ouders of grootouders. Na elk festival ziet het grasveld en andere aanrij- en afvoerroutes er niet uit ondanks dat er rijplaten worden neergelegd. Het terrein behoeft daarna het nodige onderhoud en dan worden er hekken omheen gezet waardoor het veld wederom een tijd lang niet meer gebruikt kan worden voor recreatie. Mede vanwege dergelijke consequenties hebben omwonenden van het Westbroekpark bereikt dat er slechts twee festivals per jaar mogen worden gehouden in “hun” park. Hoe zit het dan met het Zuiderpark? Is het college bereid om met omwonenden in overleg te gaan om de randvoorwaarden voor grootschalige evenementen te formuleren? Zo nee, waarom niet?

6. Wijkberaad Leyenburg heeft de gemeente meerdere malen aangeschreven over de overlast van het toenemende aantal grootschalige en meerdaagse festivals in het Zuiderpark, maar men kreeg als reactie dat bewoners over de ervaren overlast in gesprek moeten gaan met de organisatoren van de festivals. Kun je van bewoners verwachten dat zij met alle organisatoren van die vele festivals om de tafel gaan zitten? Kan het college ervoor zorgen dat er een rechtstreeks aanspreekpunt voor omwonenden komt? Zo nee, waarom niet?

7. Kunt u aangeven wat volgens het college de maximale capaciteit van het Zuiderpark is voor het jaarlijks aantal te organiseren grootschalige en meerdaagse evenementen?

8. Den Haag groeit en heeft als stad ook behoefte aan meer reuring. Het is dan ook positief dat er meer (grootschalige) evenementen bijkomen, alleen zijn de grenzen van de terreinen waar dit nog kan (Malieveld, Westbroekpark, Zuiderpark en straks het Spuiplein) vanwege de impact van dergelijke evenementen wel in zicht. Is het college bereid om te onderzoeken waar een nieuwe locatie voor evenementen kan worden gerealiseerd (bijvoorbeeld in de Binckhorst)? Zo nee, waarom niet?

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Schriftelijke vragen: Impact evenementen Malieveld

Datum: 4 juni 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Dit jaar komt Cirque du Soleil voor het eerst naar het Malieveld in Den Haag. Vooralsnog wordt voor 2019 uitgegaan van circa 60 shows in de periode tussen 11 oktober en 2 december met in het weekend vaak 2 shows per dag, en met een capaciteit van 2500 bezoekers per show. Kaartjes worden via de site van Cirque du Soleil aangeboden variërend tussen de 43 en 229 euro. In tien jaar tijd komen vijf verschillende shows van Cirque du Soleil naar het Malieveld. MOJO is de boeker/promoter voor Cirque du Soleil, en maakt direct afspraken met Cirque du Soleil enerzijds en met de gemeente en Staatsbosbeheer anderzijds.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven hoeveel shows van Cirque du Soleil er dit jaar precies zijn voorzien? Kan het huidige aantal geplande shows nog worden uitgebreid, en zo ja, wat is het maximale aantal shows dat er dit jaar op het Malieveld kunnen worden gehouden?

2. Naast Cirque du Soleil zijn er op het Malieveld (met verbeterde drainage) ook andere evenementen voorzien (zoals de Tong Tong Fair, dit jaar goed voor 80.000 bezoekers). Kunt u aangeven hoeveel evenementen er jaarlijks worden verwacht, en wat volgens het college de maximale capaciteit voor het Malieveld is van het jaarlijks aantal te organiseren evenementen (naast demonstraties e.d. die er ook worden gehouden)?

3. Evenementen met veel bezoekers kunnen mogelijk ook voor geluid- en parkeeroverlast voor omwonenden zorgen. Op welke wijze ziet de gemeente erop toe dat evenementen op het Malieveld binnen de perken plaatsvinden, overlast wordt voorkomen, en de verschillende organisatoren zich aan gemaakte afspraken houden?

4. Mojo is de partij waarmee gemeente en Staatsbosbeheer afspraken maken betreffende Cirque du Soleil. Wie is voor omwonenden het vaste aanspreekpunt, bv wanneer er te veel geluidsoverlast wordt waargenomen? Kan het college ervoor zorgen dat er een rechtstreeks aanspreekpunt voor omwonenden komt? Zo nee, waarom niet?

5. Welke afspraken zijn er met Mojo gemaakt over de bereikbaarheid en het bezoekersparkeren gedurende de shows van Cirque du Soleil?

In de naast het Malieveld gelegen Nassaubuurt geldt een regime voor betaald parkeren alleen tijdens kantooruren en voor onbeperkte duur. De afgelopen jaren is er sprake van toenemende parkeerdruk, en wordt de buurt in de zomer in toenemende mate ook gebruikt door bezoekers van Scheveningen. De tarieven in de Nassaubuurt zijn ook goedkoper dan bijvoorbeeld de Malievelsgarage (uurtarief 1,70 versus 2,50; dagtarief 13,60 versus 26,-), en ook andere parkeergarages in de omgeving hebben hogere tarieven. Nu met Cirque du Soleil het aantal evenementen en dus ook bezoekers zal toenemen, wordt er nog meer parkeerdruk gevreesd.

6. Kan het college bevestigen dat de tarieven op straat in de Nassaubuurt lager zijn dan in de omliggende parkeergarages? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

7. Is het college bereid om het regime voor betaald parkeren in de Nassaubuurt te wijzigen naar bijvoorbeeld 7 dagen per week van 07.00 uur tot 22.00 uur, en een maximum duur van 2 uur in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.