Haagse Stadspartij: “De Populier is een parel”

De Populier, het monumentale schoolgebouw in de Bomenbuurt, dreigt sterk aangetast te worden door de uitbreidingsplannen waar het schoolbestuur en de gemeente al jaren aan blijken te werken. De architect is inmiddels bezig met een nieuwbouwplan en voor de uitbreiding is 13,2 miljoen euro opgenomen in de onderwijshuisvestingsplannen van de gemeente. De Haagse Stadspartij is bezorgd en roept het college ter verantwoording met een reeks vragen.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “De uitbreidingsplannen blijken al in 2013 bekend te zijn bij de gemeente en al die jaren zijn de buurtbewoners niet betrokken bij de planvorming. Dat vind ik niet te bevatten.”

In schriftelijke vragen wordt niet alleen de ontbrekende bewonersparticipatie aan de kaak gesteld, maar ook de kosten, de groei van het leerlingenaantal en de monumentale waarde van de school.

De gemeente nam de Populier vorig jaar op in het boek “10 met een griffel” ‘Portretten van de mooiste Haagse scholen’, een uitgave van de Gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg en Welstand. Dit boek biedt volgens de flaptekst op de achterkant van het boek “een prachtig overzicht van de mooiste voorbeelden van schoolarchitectuur in Den Haag”.

Peter Bos: “Grootschalige sloop van dit schitterende gebouw moeten we uit alle macht proberen te voorkomen. De gemeente heeft een beslissende stem in de planvorming en moet koersen op behoud. De gemeente is financier van het project, maar ook hoeder van de ruimtelijke ordening en monumentenzorg. Maar laat vooral de bewoners volop participeren en meedenken. Want zonder draagvlak wordt het een drama.

Schriftelijke vragen: Uitbreiding De Populier

Indiener: Peter Bos

Datum: 25 juni 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 7 mei 2019 was er een inloopavond voor buurtbewoners over de plannen voor uitbreiding van Christelijk Lyceum De Populier. Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. In de beantwoording van mijn eerdere vragen d.d. 6 februari 2018 over de Populier (RIS299087) bevestigde het college dat het gaat om de vervangende bouw voor 900 leerlingen en een gymnastiekzaal voor het Christelijk College De Populier op de locatie Populierstraat 109. Echter, in een artikel van Wijkblad De Boomgaard van juni 2019 staat: “Het schoolgebouw moet worden aangepast aan de ‘eisen van deze tijd’ en daarbij wil de school ruimte inbouwen voor een groei van negenhonderd naar duizend leerlingen.” Kan het college aangeven wat nu precies de bedoeling is en waar de precieze groei op gebaseerd is?

2. Hoeveel leerlingen heeft het Lyceum De Populier momenteel?

3. In de Toelichting van het bestemmingsplan Bomenbuurt 2012 staat:

Voortgezet Onderwijs:

Christelijk College De Populier, Populierstraat 109: bestuur wil graag andere locatie voor realisering nieuwbouw, doch die is lastig te vinden. Blijft vooralsnog gehandhaafd op de huidige locatie.

Kan het college aangeven of dit betrekking had op de Mavo, het lyceum of beiden?
4. Op 11 december 2012 stemde het college in met Vaststelling bekostigingsplafond Programma onderwijshuisvesting 2013 (RIS255231). Onderdeel van dit besluit was het Indicatief Meerjaren Investeringsplan Onderwijshuisvesting 2014-2017. In dit plan wordt voor het jaar 2016 vervangende nieuwbouw voorzien van de Populier op een nader te bepalen locatie van 6.750 m2 plus 2 gymlokalen ad. 10,4 miljoen. Kan het college aangeven of de locatievraag betrekking had op de Mavo, het lyceum of beide?

5. Op 10 december 2013 stemde het college in met Vaststelling bekostigingsplafond Programma onderwijshuisvesting 2014 (RIS 268895). Onderdeel van dit besluit was het Indicatief Meerjaren Investeringsplan Onderwijshuisvesting 2015-2018. In dit plan wordt voor het jaar 2015 vervangende nieuwbouw voorzien van de Populier op het Verhulstplein van 2.500 m2 ad. 3,5 miljoen en vervangende nieuwbouw van 6.000 m2 en 1 gymlokaal in de Populierstraat ad. 8,8 miljoen. Op basis waarvan is toen besloten om voor de Mavo nieuwbouw te realiseren en waarom op het Verhulstplein/Dunklerstraat?

6. Hoeveel heeft de nieuwbouw van de MAVO uiteindelijk gekost?

7. Op basis waarvan is toen besloten om voor het lyceum vervangende nieuwbouw te realiseren en waarom in de Populierstraat?

8. Is er destijds een locatiestudie gehouden m.b.t. de uitbreiding van het lyceum? Zo nee, waarom niet?

9. Hoe is het bedrag van 8,8 miljoen destijds berekend?

10. Uit het voorgaande blijkt dat de Lucas Stichting en het college al in 2013 hebben bedacht dat uitbreiding van het lyceum in de Populierstraat plaats diende te vinden. Waarom is er al die jaren (van 2013 tot 2019) geen overleg gevoerd met omwonenden en de buurtorganisatie over dit voornemen?

11. In de vergadering van de commissie Samenleving d.d. 8 februari 2018 over het Voorstel van het college inzake de vaststelling (geactualiseerd) integraal huisvestingsplan basisonderwijs heeft de wethouder KIJO het volgende toegezegd: “Met een voorstel te komen over hoe de Raad en de buurtbewoners eerder betrokken kunnen worden bij de processen”. Is dit voorstel al gemaakt en naar de raad gestuurd? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

12. In een artikel van AD Haagsche Courant d.d. 9 mei over de inloopavond wordt de wethouder OKI als volgt geciteerd: “We hebben er in dit proces voor gekozen om de buurt al heel snel te betrekken, nog voordat er een vaststaand plan bestaat. We hopen van harte dat de buurt constructief meedenkt met het komende proces.” Tot op heden is de Bomenbuurt nog niet in gesprek met de school en de architect om constructief mee te denken over de plannen. De buurt wordt geïnformeerd en mag wensen indienen, maar moet wachten totdat er een voorlopig ontwerp op tafel ligt. Is het college bereid om er voor te zorgen dat de buurt daadwerkelijke invloed krijgt en in overleg komt met de school en de architect? Zo nee, waarom niet?

13. In het Coalitieakkoord staat: “We bespreken de Integrale Huisvestingsplannen Onderwijs, met een raadsvoorstel waarin groei, spreiding, nieuwbouw/renovatie en verhuizing is vastgelegd, in een zo vroeg mogelijk stadium met belanghebbenden. In een nieuwe Visie Onderwijshuisvesting wordt bovenstaande procedure uitgewerkt.” Ziet het college bewoners ook als belanghebbenden? Zo nee, waarom niet?
14. In de Ouderbrief van februari 2019 van de Populier staat het volgende vermeld:
Nieuwbouw en renovatie van Populier lyceum

De Populier staat, net als diverse andere Haagse scholen, op de nominatie voor renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. We zijn heel blij dat we de kans krijgen om het mooie gebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd én aan onze visie op leren. Ons uitgangspunt bij de renovatie is dat we de meest kenmerkende en
oorspronkelijke delen van de school, zoals de voorgevel met de hoofdentree, het glas in lood en het trappenhuis, willen combineren met eigentijdse ruimtes waar leerlingen kunnen studeren, ontspannen, samenwerken en leren.

Hoe betrekt de Populier cq. de Lucas Stichting de ouders, de leerlingen en het personeel bij de planvorming? En hebben zij ook een stem daarin?

15. In hoeverre toetst het college of de geraamde groei van het leerlingenaantal van de Populier realistisch is en op basis waarvan wordt de groei geraamd?

16. Op dit moment is de school ingebouwd tussen woonhuizen in een woonwijk. Er is nauwelijks sprake van een schoolplein en adequate fietsparkeervoorzieningen. In hoeverre worden dit soort aspecten en alle andere leefbaarheidsaspecten meegewogen in de locatiekeuze bij uitbreiding?

17. Uit het laatste Indicatief Investeringsplan 2020-2023 blijkt dat de geraamde bouwkosten van de uitbreiding van Lyceum De Populier in vijf jaar tijd gestegen zijn van 8,8 miljoen naar 13,2 miljoen terwijl het bouwprogramma (6.000m2 en 1 gymlokaal) gelijk is gebleven. Hoe valt deze stijging van 50% te verklaren?

18. Normaal gesproken worden budgetten voor bouwprojecten geheim gehouden door het college om te voorkomen dat bouwbedrijven hier bij aanbestedingen voordeel uit halen. Waarom gebeurt dat niet bij de bouw van schoolgebouwen?

19. Op 16 november 2018 heeft de Lucas Stichting de aanbestedingsprocedure voor de architectenselectie gestart. Volgens de aanbestedingsstukken wil Lucas Onderwijs vervangende nieuwbouw voor het Christelijk College de Populier in Den Haag realiseren op de huidige locatie aan de Populierstraat. De aan te besteden opdracht omvat het totale ontwerp (architectonisch, bouwfysisch, constructief, elektrotechnisch en werktuigkundig) van een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs van circa 6.900 m² bvo. Hoe verhoudt de 6.900 m2 zich tot de 6.000 m2 uit het Indicatief Meerjarenplan?

20. De opdracht is op 7 mei 2019 gegund aan DP6 architectuurstudio B.V. De opdracht betreft het ontwerp van een schoolgebouw. Heeft de architect de opdracht om naast een vernieuwbouwvariant ook een renovatievariant te ontwerpen? Zo nee, waarom niet?

21. De Gemeente nam de Populier vorig jaar op in het boek “10 met een griffel” ‘Portretten van de mooiste Haagse scholen’, een uitgave van de Gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg en Welstand. Dit boek biedt volgens de flaptekst op de achterkant van het boek “een prachtig overzicht van de mooiste voorbeelden van schoolarchitectuur in Den Haag”. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

22. De wethouder Monumentenzorg en tevens wijkwethouder Segbroek pleit in het voorwoord van het boek om ‘met respect om te gaan met dit erfgoed en waar mogelijk deze voor de toekomst te behouden, als zichtbaar teken van de eigen identiteit van de buurt’. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

23. In het coalitieakkoord staat: “Monumentale panden zijn beeldbepalend voor het eigen Haagse karakter en daarmee van grote waarde. Daarom zorgen we goed voor deze parels in de stad.” Het schoolgebouw van de Populier is als cultuurhistorisch, karakteristiek en beeldbepalend gebouw opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project. Ziet het college dit gebouw als een parel waar goed voor gezorgd moet worden? Zo nee, waarom niet?

24. Met de aanpassing van de Verordening Onderwijshuisvesting van januari 2018 is vastgelegd dat ook renovatie van schoolgebouwen bekostigd kan worden, waar daar voor alleen nieuwbouw in aanmerking kwam voor bekostiging. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

25. Zijn er sinds 2018 al schoolgebouwen in aanmerking gekomen om gerenoveerd te worden, dankzij deze wijziging van de verordening? Zo nee, waarom niet?

26. In de Notitie Onderwijshuisvesting in Den Haag; op weg naar een integraal huisvestingsplan (RIS301793) staat als actie van het college vermeld:

Bijdragen aan de scholenvisie vanuit monumentenzorg, waarbij een fonds voor financiering van de meerkosten ten opzichte van de normvergoeding wordt onderzocht.

Is al bekend wanneer dit fonds wordt gestart? Zo nee, waarom niet?

27. Volgens de plankaart van het bestemmingsplan Bomenbuurt bedraagt de maximale bouwhoogte van het schoolgebouw 15 meter en is het maximale bebouwingspercentage 70% van het bouwvlak. Hoe hoog is het huidige schoolgebouw en hoeveel het huidige bebouwingspercentage?
28. De wethouder OKI heeft tijdens de inloopavond beloofd dat de uitbreiding van de school binnen het bestemmingsplan moet passen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

29. Volgens de wetgeving over onderwijshuisvesting is de gemeente verantwoordelijk voor (de bekostiging van) nieuwe schoolgebouwen en uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen. Voor het uitvoeren van haar wettelijke zorgplicht ontvangt de gemeente een vergoeding van het Rijk middels het Gemeentefonds. Gemeenten zijn vrij om te bepalen hoeveel middelen zij aan onderwijshuisvesting willen besteden. Kan het college een overzicht geven van de vergoedingen die middels het Gemeentefonds zijn ontvangen van het Rijk en van de werkelijke bekostiging van onderwijshuisvesting door de gemeente over de periode 2010-2019? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.