Fameuze Haagse dance- en teknoscene verliest atoombunker

Op 1 juli as. is het gedaan met de internationaal befaamde culturele broedplaats aan de Schenkweg 58-60 in Den Haag. Het pand wordt al bijna vier jaar gebruikt door zo’n 30 kunstenaars, creatieve ondernemers, dj’s, producers en bedrijfjes die samen een community en een culturele broedplaats hebben opgezet, vooral op het gebied van electronic dance met o.a. studio’s, een radiostation, een zeefdrukkerij en nog veel meer. In deze creatieve hub wordt de muziek ontwikkeld die op de podia van PIP, het Magazijn en Festival The Crave en ver daarbuiten furore maakt.

De gebruikers kregen in mei te horen dat zij per 1 juli in allerijl moeten vertrekken. Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) wil in het pand daklozen gaan huisvesten, een nobel streven, maar heeft kennelijk geen oog voor de culturele betekenis van het huidige gebruik. Het pand bleek dankzij de aanwezige atoombunker uitermate geschikt voor muziekstudio’s. De community die in het pand is ontstaan is een belangrijke pijler onder de wereldberoemde Haagse dance- en teknoscene. Zo maken o.a. festivalorganisatie The Crave, I-F, Gamma Intel, 543FF, Distrikt 25, Intergalactic FM, ONDERWERELD en veel anderen onderdeel uit van deze community. Een vervangende plek is wel het minste dat het college kan regelen vind Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij.

Peter Bos: “Dit college beweert dat zij de dancescene in Den Haag wil ondersteunen en een impuls wil geven, maar wist van het bestaan van deze belangrijke plek niet af en heeft ook nog in strijd met het broedplaatsbeleid gehandeld. Dat vind ik kwalijk”.

De start van de daklozenopvang staat gepland voor eind 2020. Een vergunning om het pand te verbouwen is nog niet aangevraagd. Peter Bos: “Ik snap werkelijk niet waarom het pand nu al leeg moet zijn. Het lijkt er op dat de broedplaats veel te voortvarend wordt opgedoekt. Om Den Haag aantrekkelijk te houden voor jonge cultuurmakers hebben we o.a. broedplaatsbeleid ontwikkeld. Dat ziet er op papier prima uit, maar dan moet je het wel uitvoeren.”

In schriftelijke vragen heeft het raadslid om opheldering gevraagd.

Zie voor info over de broedplaats:

https://www.residentadvisor.net/news/44001

https://www.theransomnote.com/music/news/onderwereld-radio-host-36-hour-stream-to-commemorate-the-closure-of-the-bunker

 

Schriftelijke vragen: Broedplaats Schenkweg
Indiener: Peter Bos
Datum: 28 juni 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Per 1 juli 2019 dreigt een einde te komen aan de culturele broedplaats aan de Schenkweg 58-60. Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het juist dat het pand eigendom is van de gemeente en anti-kraak wordt beheerd door Bewaakt en Bewoond?

2. Het pand wordt al vier jaar gebruikt door zo’n 30 kunstenaars, creatieve ondernemers, dj’s, producers en bedrijfjes die samen een community en een culturele broedplaats hebben opgezet vooral op het gebied van dancemuziek met o.a. studio’s, een radiostation, een zeefdrukkerij etc. Door de aanwezige atoombunker in het pand is het uitermate geschikt voor de huidige activiteiten. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

3. De community die zij hebben gevormd is een belangrijke pijler onder de Haagse dance- en teknoscene. Zo maken o.a. festivalorganisatie The Crave, I-F, Gamma Intel, 543FF, Distrikt 25, Intergalactic FM, ONDERWERELD en veel anderen onderdeel uit van deze community. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

4. Is het juist dat de gebruikers op 20 mei 2019 een brief hebben gekregen dat zij op 1 juli 2019 het pand moeten verlaten? Zo nee, waarom niet?

5. Het pand zal in de toekomst gaan voorzien in de opvang van daklozen. Volgens de brief d.d. 14 mei 2019 van wethouder Sociale zaken, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang (RIS302525) zullen de eerste bewoners eind 2020 hun intrek nemen in het pand. Is dit juist?

6. Is er voorafgaande aan het besluit om in het pand daklozenopvang te realiseren overleg gevoerd in het college over het feit dat hierdoor een waardevolle culturele functie dreigde te verdwijnen? Zo nee, waarom niet?

7. Is opvang van daklozen in overeenstemming met het bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?

8. Welke bestuursrechtelijke procedures zullen er gevoerd moeten worden om de verbouwing in gang te kunnen zetten?

9. Hoe kan het dat het pand al op 1 juli 2019 leeg moet zijn, terwijl de omgevingsvergunning nog moet worden aangevraagd en de eerste bewoners pas eind 2020 hun intrek zullen nemen in het pand?

10. In het broedplaatsbeleid (o.a. RIS 282302) van de gemeente is vastgelegd dat over het algemeen bij het in bruikleen geven van tijdelijk vastgoed een opzegtermijn van een maand wordt gehanteerd. Daarnaast is vastgelegd dat indien tijdelijk gebruik langer duurt dan een jaar, een langere opzegtermijn meer reëel is, bijvoorbeeld door een opzegtermijn van een maand per gebruiksjaar te hanteren met een maximum van zes maanden. Zo wordt een soepele overgang naar een nieuwe locatie mogelijk gemaakt. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

11. Het tijdelijk gebruik van de huidige gebruikers duurt inmiddels vier jaar, zodat een opzegtermijn conform het broedplaatsbeleid van vier maanden reëler is. Waarom is deze termijn niet gehanteerd?

12. Het broedplaatsbeleid stelt ook het volgende:

Maximale inspanningsverplichting bij herhuisvesting van waardevolle initiatieven bij beëindiging van de bruikleen- of huurovereenkomst. Op basis van een advies van OCW/Cultuur die bepaalt of een initiatief waardevol is beziet de CVDH bij beëindiging van tijdelijk gebruik van het vastgoed binnen de eigen portefeuille of het mogelijk is andere huisvesting aan te bieden. Gebruikers worden tijdig geïnformeerd over beëindiging van het gebruik.

Heeft OCW/Cultuur advies uitgebracht over deze broedplaats? Zo nee, waarom niet?

13. Welke maximale inspanningen heeft het college gedaan om deze belangrijke broedplaats voor de stad te behouden?

14. In het coalitieakkoord staat: “Ook willen we een impuls geven aan de dancescene” en over culturele broedplaatsen: “De begeleiding van jonge kunstenaars blijft belangrijk en we stimuleren cultureel ondernemerschap. Daar hoort het faciliteren van culturele broedplaatsen bij. Wij hechten grote waarde aan creatieve broedplaatsen. Een culturele broedplaats is meer dan een inspirerende plek waar jonge kunstenaars en cultureel ondernemers werken aan innovatieve ideeën. Broedplaatsen geven vaak een heel nieuwe impuls aan een wijk: ze brengen leven, creativiteit en economische bedrijvigheid. En ze geven kleur aan een stad. Er ontstaan zo nieuwe verbanden en samenwerkingsvormen in onze stad. Bovendien worden op deze manier leegstaande gebouwen effectief hergebruikt.”

Waarom heeft het college niet in lijn met het coalitieakkoord gehandeld m.b.t. de broedplaats aan de Schenkweg 58-60 en er voor gezorgd dat deze broedplaats behouden blijft voor Den Haag?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.