Fameuze Haagse dance- en teknoscene verliest atoombunker

Op 1 juli as. is het gedaan met de internationaal befaamde culturele broedplaats aan de Schenkweg 58-60 in Den Haag. Het pand wordt al bijna vier jaar gebruikt door zo’n 30 kunstenaars, creatieve ondernemers, dj’s, producers en bedrijfjes die samen een community en een culturele broedplaats hebben opgezet, vooral op het gebied van electronic dance met o.a. studio’s, een radiostation, een zeefdrukkerij en nog veel meer. In deze creatieve hub wordt de muziek ontwikkeld die op de podia van PIP, het Magazijn en Festival The Crave en ver daarbuiten furore maakt.

De gebruikers kregen in mei te horen dat zij per 1 juli in allerijl moeten vertrekken. Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) wil in het pand daklozen gaan huisvesten, een nobel streven, maar heeft kennelijk geen oog voor de culturele betekenis van het huidige gebruik. Het pand bleek dankzij de aanwezige atoombunker uitermate geschikt voor muziekstudio’s. De community die in het pand is ontstaan is een belangrijke pijler onder de wereldberoemde Haagse dance- en teknoscene. Zo maken o.a. festivalorganisatie The Crave, I-F, Gamma Intel, 543FF, Distrikt 25, Intergalactic FM, ONDERWERELD en veel anderen onderdeel uit van deze community. Een vervangende plek is wel het minste dat het college kan regelen vind Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij.

Peter Bos: “Dit college beweert dat zij de dancescene in Den Haag wil ondersteunen en een impuls wil geven, maar wist van het bestaan van deze belangrijke plek niet af en heeft ook nog in strijd met het broedplaatsbeleid gehandeld. Dat vind ik kwalijk”.

De start van de daklozenopvang staat gepland voor eind 2020. Een vergunning om het pand te verbouwen is nog niet aangevraagd. Peter Bos: “Ik snap werkelijk niet waarom het pand nu al leeg moet zijn. Het lijkt er op dat de broedplaats veel te voortvarend wordt opgedoekt. Om Den Haag aantrekkelijk te houden voor jonge cultuurmakers hebben we o.a. broedplaatsbeleid ontwikkeld. Dat ziet er op papier prima uit, maar dan moet je het wel uitvoeren.”

In schriftelijke vragen heeft het raadslid om opheldering gevraagd.

Zie voor info over de broedplaats:

https://www.residentadvisor.net/news/44001

https://www.theransomnote.com/music/news/onderwereld-radio-host-36-hour-stream-to-commemorate-the-closure-of-the-bunker

Het raadslid de heer Bos heeft op 28 juni 2019 een brief met daarin veertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het juist dat het pand eigendom is van de gemeente en anti-kraak wordt beheerd door Bewaakt en Bewoond?

Ja, dat klopt.

2. Het pand wordt al vier jaar gebruikt door zo’n 30 kunstenaars, creatieve ondernemers, dj’s, producers en bedrijfjes die samen een community en een culturele broedplaats hebben opgezet vooral op het gebied van dancemuziek met o.a. studio’s, een radiostation, een zeefdrukkerij etc. Door de aanwezige atoombunker in het pand is het uitermate geschikt voor de huidige activiteiten. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is daarvan op de hoogte.

3. De community die zij hebben gevormd is een belangrijke pijler onder de Haagse dance- en teknoscene. Zo maken o.a. festivalorganisatie The Crave, I-F, Gamma Intel, 543FF, Distrikt 25, Intergalactic FM, ONDERWERELD en veel anderen onderdeel uit van deze community. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is daarvan op de hoogte.

4. Is het juist dat de gebruikers op 20 mei 2019 een brief hebben gekregen dat zij op 1 juli 2019 het pand moeten verlaten? Zo nee, waarom niet?

De gemeente had een overeenkomst met Bewaakt en Bewoond, die tegen 1 juli 2019 is opgezegd voor het pand aan de Schenkweg. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de communicatie met de gebruikers en het is daarom niet bekend wanneer de gebruikers een brief hebben gekregen.

5. Het pand zal in de toekomst gaan voorzien in de opvang van daklozen. Volgens de brief d.d. 14 mei 2019 van wethouder Sociale zaken, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang (RIS302525) zullen de eerste bewoners eind 2020 hun intrek nemen in het pand. Is dit juist?

Ja, dat klopt. Het betreft echter geen opvanglocatie voor daklozen maar een volwaardige woonlocatie voor mensen met een relatief korte afstand tot de woningmarkt die in afwachting zijn van een reguliere / zelfstandige woning. Deze nieuwe bewoners zijn veelal afkomstig uit de nachtopvang.

6. Is er voorafgaande aan het besluit om in het pand daklozenopvang te realiseren overleg gevoerd in het college over het feit dat hierdoor een waardevolle culturele functie dreigde te verdwijnen? Zo nee, waarom niet?

De ook door het college onderkende waardevolle culturele gemeenschap verdwijnt niet door de locatie Schenkweg een andere bestemming te geven. Met de huurders is ruimschoots van tevoren gesproken over de voorgenomen wijziging van de bestemming van de locatie. Daarnaast is opdracht gegeven om te zoeken naar een voor het culturele initiatief passend alternatief.

7. Is opvang van daklozen in overeenstemming met het bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?

Nee, de aanvraag tot aanpassing van het bestemmingsplan is in gang gezet.

8. Welke bestuursrechtelijke procedures zullen er gevoerd moeten worden om de verbouwing in gang te kunnen zetten?

De procedure om het bestemmingsplan aan te passen is reeds in gang gezet. Ook zal er een bouwvergunning aangevraagd moeten worden.

9. Hoe kan het dat het pand al op 1 juli 2019 leeg moet zijn, terwijl de omgevingsvergunning nog moet worden aangevraagd en de eerste bewoners pas eind 2020 hun intrek zullen nemen in het pand?

Ten behoeve van de transformatie van het pand wordt destructief asbestonderzoek uitgevoerd. Onderzocht wordt of er nog ergens asbest aanwezig is waar we het nu niet kunnen zien. Voor het destructieve asbestonderzoek moet het pand leeg zijn, er kan immers asbest vrij komen. Tegelijkertijd moet er voor destructief asbestonderzoek geboord worden, daar komt veel stof bij vrij. Om te voorkomen dat er stof of asbest in de apparatuur komt moet dit weg zijn.

10. In het broedplaatsbeleid (o.a. RIS 282302) van de gemeente is vastgelegd dat over het algemeen bij het in bruikleen geven van tijdelijk vastgoed een opzegtermijn van een maand wordt gehanteerd. Daarnaast is vastgelegd dat indien tijdelijk gebruik langer duurt dan een jaar, een
langere opzegtermijn meer reëel is, bijvoorbeeld door een opzegtermijn van een maand per gebruiksjaar te hanteren met een maximum van zes maanden. Zo wordt een soepele overgang naar een nieuwe locatie mogelijk gemaakt. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja. De huurder is in augustus 2018 al op de hoogte gesteld van het voornemen om de locatie een andere bestemming te geven. Zie ook antwoord op vraag 12.

11. Het tijdelijk gebruik van de huidige gebruikers duurt inmiddels vier jaar, zodat een opzegtermijn conform het broedplaatsbeleid van vier maanden reëler is. Waarom is deze termijn niet gehanteerd?

De gebruikers zijn in augustus 2018 op de hoogte gesteld dat het voornemen bestaat om een andere bestemming aan het pand te geven. Daarbij is aan de gebruikers toegezegd dat ze tot eind 2018 van het pand gebruik konden maken. Zelf hebben ze aangegeven op zoek te gaan naar een alternatieve locatie.

12. Het broedplaatsbeleid stelt ook het volgende: Maximale inspanningsverplichting bij herhuisvesting van waardevolle initiatieven bij beëindiging van de bruikleen- of huurovereenkomst. Op basis van een advies van OCW/Cultuur die bepaalt of een initiatief waardevol is beziet de CVDH bij beëindiging van tijdelijk gebruik van het vastgoed binnen de eigen portefeuille of het mogelijk is andere huisvesting aan te bieden. Gebruikers worden tijdig geïnformeerd over beëindiging van het gebruik. Heeft OCW/Cultuur advies uitgebracht over deze broedplaats? Zo nee, waarom niet?

Aan de gebruikers van het pand is de mogelijkheid geboden om het pand tegen een kostendekkende prijs te huren. In juli 2018 is door de betrokken partij(en) aangegeven dat de gevraagde huur niet haalbaar was. Daarmee is het pand niet overgegaan naar de cultuurportefeuille. In augustus 2018 is
vervolgens kenbaar gemaakt dat er tot het eind van 2018 gebruikt gemaakt kon worden van het pand. De gebruikers hebben aangegeven zelf op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. Cultuurbeleid heeft geen advies uitgebracht omdat dit niet aan de orde was gezien het hiervoor geschetste verloop.

13. Welke maximale inspanningen heeft het college gedaan om deze belangrijke broedplaats voor de stad te behouden?

Zie de antwoorden op vraag 11 en 12. Het pand is tegen een kostendekkende huurprijs aan de gebruikers aangeboden. Gezien de waarde van dit initiatief is in mei 2019 de broedplaatsmakelaar ingezet om de mogelijkheden voor herhuisvesting te onderzoeken en is in juli 2019 aan de Centrale Vastgoedorganisatie de opdracht gegeven om de mogelijkheden voor (her)huisvesting te onderzoeken.

14. In het coalitieakkoord staat: “Ook willen we een impuls geven aan de dancescene” en over culturele broedplaatsen: “De begeleiding van jonge kunstenaars blijft belangrijk en we stimuleren cultureel ondernemerschap. Daar hoort het faciliteren van culturele broedplaatsen bij. Wij hechten grote waarde aan creatieve broedplaatsen. Een culturele broedplaats is meer dan een inspirerende plek waar jonge kunstenaars en cultureel ondernemers werken aan innovatieve ideeën. Broedplaatsen geven vaak een heel nieuwe impuls aan een wijk: ze brengen leven, creativiteit en economische bedrijvigheid. En ze geven kleur aan een stad. Er ontstaan zo nieuwe verbanden en samenwerkingsvormen in onze stad. Bovendien worden op deze manier leegstaande gebouwen effectief hergebruikt.” Waarom heeft het college niet in lijn met het coalitieakkoord gehandeld m.b.t. de broedplaats aan de Schenkweg 58-60 en er voor gezorgd dat deze broedplaats behouden blijft voor Den Haag?

Zie de antwoorden op de vragen 11,12 en 13

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,                de burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer        Pauline Krikke