Analyse van het plan voor een Internationaal Park

Den Haag dankt haar groene karakter voor een groot deel aan de groengebieden tussen Scheveningen en Den Haag. Dit grote aaneengesloten groengebied wordt doorsneden door een aantal drukke wegen, maar vervult ook een belangrijke ecologische functie. Ook het plangebied is onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) waar een behoud- en verbeterdoelstelling voor geldt en verbindt de duinen en de groengebieden ten noorden van de stad met de duinen aan de zuidkant. Al jaren is er sprake van het samenvoegen van een aantal van de groengebieden tussen Den Haag en Scheveningen om zo een groot en aantrekkelijk park te realiseren. Inmiddels ligt er een plan op tafel voor een Internationaal Park waarmee de Scheveningse Bosjes langs de Waterpartij met het Westbroekpark verbonden moeten worden. De vraag is wat dit plan in deze vorm toevoegt, want de groengebieden liggen er immers al. Het plan benoemt de natuurwaarden wel, maar lijkt vooral een toeristische attractie aan de stad toe te willen voegen die zich moet kunnen meten met het Londense Hyde Park. Daardoor stelt het plan vooral veel dure en onnodige projecten voor die vaak schadelijk zijn voor het groen. Zoals het zes meter brede, volledig verlichte, rechtgetrokken wandelpad van beton, en een verbinding in de vorm van een smalle onderdoorgang van de natuur, in plaats van een brede overkluizing van de drukke Teldersweg, en versteende entreepleinen, een kilometer lange witte bank waar nu juist mooie oude bomen staan die de oorlog hebben overleefd.

Het groengebied bestaat als park al, dus de Haagse Stadspartij is van mening dat we andere prioriteiten moeten stellen en een duidelijke keuze moeten maken voor behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten en natuurwaarden van het gebied. Bijv. door in te zetten op een brede overkluizing van de drukke Teldersweg. Wat de Haagse Stadspartij betreft gaan bewoners en natuur- en belangenorganisaties nu in een open participatieproces aan de slag om het plan op basis van de belangrijkste doelstellingen bij te stellen en verder uit te werken.

De uitgangspunten en doelstellingen uit het voorliggende plan zijn nu niet helder uitgewerkt. Hoogwaardige natuur en biodiversiteit worden in het plan wel genoemd, maar krijgen in de uitwerking minder aandacht dan allerlei zaken die meer reuring in het bos moeten brengen. Bouwen in, en verharden van het groen passen niet bij de behoud- en verbeterdoelstelling die voor de SGH is vastgesteld. Zo gaan er, als alle onderdelen uit het plan uitgevoerd worden, onnodig veel oude en karakteristieke bomen verloren. Alleen al voor aanleg van de zes meter brede wandelroute gaat 12,5 hectare van de in totaal 42 ha hoogwaardige natuur verloren. En één van de hoofddoelstellingen, het verbinden van de bestaande groengebieden, wordt, met een kleine onderdoorgang onder de Teldersweg en wat bruggen over het water, niet op overtuigende wijze ingevuld. Voor de meeste ideeën uit het plan lijkt een gedegen probleemanalyse te ontbreken: Waarom ondernemen we dit plan eigenlijk? Hoeveel extra bezoekers worden er verwacht? Is er bijvoorbeeld onderzocht of toeristen steden bezoeken voor een park?

En als het plan zich vooral op citymarketing richt dan is de vraag waarom er niets is gedaan met centrale thema ‘vrede en recht’? Waarom geen Walk of Peace, of Vredeswandeling waarin Nobelprijswinnaars een rol spelen opgenomen? Of een Speakerscorner?

Aan welke voorwaarden zou een Internationaal Park wat de Haagse Stadspartij betreft wel moeten voldoen?

– Versterking hoogwaardige natuur en biodiversiteit: Het hele plangebied maakt deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, waar een behoud en verbeterdoelstelling voor geldt. Deze doelstelling hoort wat de Haagse Stadspartij betreft voorop te staan bij de planvorming. Een plan waar hoogwaardige natuur opgeofferd wordt voor zaken als brede wandelpaden, stenen pleinen, een betonnen vijver en bouwen in het groen voldoet niet aan deze doelstelling. Hetzelfde geldt ook voor het kappen van historische bomenrijen langs de Scheveningseweg.

– Verbinden van de afzonderlijke groengebieden. Op een zorgvuldige manier verbinden van de groengebieden voegt daadwerkelijk iets toe aan de natuurwaarden en zou daarom een belangrijk uitgangspunt van het plan moeten zijn. Voor de fauna en flora zou een overkluizing van de Teldersweg tussen Madurodam en het Promenadehotel van groot belang zijn. Het viaduct uit het voorliggende plan biedt voor de natuur een te kleine opening en staat op termijn een brede overkluizing in de weg. Voor een zorgvuldige overkluizing zou het totale budget gereserveerd moeten worden.

– Behoud de afzonderlijke karakters van de verschillende gebieden. Die afzonderlijke groengebieden herbergen nu bijzondere natuurwaarden: binnenduinrandbos, zandvlakte, parkachtig met gazons en een open waterpartij met zonweide, een bijzonder rosarium. Juist het onderlinge verschil in karakters moet behouden blijven en mag niet op gaan in één groot park.

– Reuring en Zonering. Rust is van groot belang voor flora en fauna. Het voorliggende plan wil op meer plaatsen in het bos reuring brengen. Reuring mag niet ten koste gaan van de natuur en zou geconcentreerd langs de randen van het park moeten blijven.

– Het plan voor Internationaal Park is volgens belanghebbenden, bewoners- en natuurorganisaties niet in goed overleg tot stand gekomen. In de huidige vorm lijkt er in de stad weinig draagvlak voor het plan. De Haagse Stadspartij ziet om die reden graag een denktank, waarin bewoners en natuur- en belangenorganisaties de belangrijkste doelstellingen van het plan zorgvuldig wegen en inpassen.

– De titel Park voor het gehele gebied is niet een goede term die de lading volledig dekt. Het is grotendeels een binnenduinrandbos. We zien graag een andere naam die wel kwaliteit van de natuurwaarden uitdrukt en ook bezoekers trekt.

– Met Internationaal lijkt het plan vooral op citymarketing in te spelen. Den Haag is al een stad met internationale instellingen en veel internationale inwoners. Die hebben bijvoorbeeld meer belang bij educatie over natuurhistorische waarden van de stad. Daar zou het plan ook in kunnen voorzien. Wij hebben al 42 ha groen van hoge kwaliteit midden in de stad. Met park Sorghvliet en de Nieuwe Scheveningse bosjes meegerekend zelfs veel meer. Dat moet je gewoon koesteren! Veel expats en internationale instellingen hebben hun keuze voor de stad op het groene karakter gebaseerd. Met zorgvuldig onderhoud van het bestaande groen kan Den Haag zich beter profileren als een aantrekkelijke en internationale stad.

– Voor de brede wandelpaden moet meer dan 25% van de totale oppervlakte van het park gerooid worden. Waarom is er niet gekeken naar kansen om extra groen aan het gebied toe te voegen:? Zo kan de parkeerplaats bij het Westbroek Park vergroend worden. En zou een toekomstig ecoduct van Madurodam tot aan het Promenade hotel 2 hectare groen kunnen toevoegen. Het plangebied zou doorgelicht kunnen worden op onnodige verharding. Smallere wegen, fiets- en wandelpaden.

Ook kan de entree voor Madurodam groener. Met dubbel(laags)ruimtegebruik kan ook extra groen toegevoegd worden.

– Financiering die bij de doelstelling past. Op voorhand is al duidelijk dat 6,5 miljoen onvoldoende is als we op een zorgvuldige manier, door overkluizing, een verbinding tussen de delen van Scheveningse bosjes willen realiseren. Om een brede overkluizing van de Teldersweg mogelijk te maken zouden op basis van een gedegen MKBA (maatschappelijke kosten en baten analyse) de benodigde middelen hiervoor op termijn vrij gemaakt moeten worden. Het huidige plan gaat nu vergezeld van een open cheque: Voor veel ideeën uit het plan is de financiering niet geregeld en worden bedrijven en middenstand in de buurt gevraagd onderdelen te sponsoren. Kunnen we inzage krijgen in de wijze van aanbesteding? En wat zijn de kosten van dit plan? Ook zijn we benieuwd naar het totaalbedrag dat nodig is om het hele plan uit te voeren?

Analyse van het plan per onderdeel:

Hoogwaardige natuur en biodiversiteit

Gemeente was jaren geleden al begonnen om de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in bestemmingsplannen als natuur aan te merken. Hierdoor is Westbroekpark al als natuur aangemerkt. Ook de Scheveningse Bosjes zijn al aangemerkt als natuurgebied in bestemmingsplan. Hoogwaardige natuur is gebaat bij rust en versterking van de ecologische verbindingen bevorderen de biodiversiteit. Dit zou als uitgangspunten aan het plan toegevoegd moeten worden. Hoeveel bomen gaan er in totaal om?

Beheerplan

De esdoorns overwoekeren op dit moment eiken en dennen, dus ecologisch bosbeheer is van groot belang. Op basis van onderhoud, toezicht, handhaving. Honderd jaar oude dennen worden ‘gedund’ terwijl esdoorns blijven staan.

Nieuwe open plekken zijn niet nodig voor stinzenplanten: Stinzen bloeien in het vroege voorjaar als de bomen nog niet in blad staan. Dus hou bestaande open plekken open en maak geen nieuwe. Voor stinzenplanten is het terugsnoeien van onderbegroeing voldoende. Op open plekken overwoekeren brandnetels en bramen namelijk de natuur. Herstellen en onderhouden van bos is een lastige klus. Probleem in het Scheveningse Bos is dat de bodem te rijk is aan meststoffen.

Het plan roept de vraag op of bij het landschapsbureau LoLa voldoende ecologische kennis aanwezig is. En wat zijn de beheerskosten op jaarbasis van alle onderdelen uit het plan?

Zandvlakte / duintuinen 3 ha

Als je voedselarme zandvlakten wilt dan moet je de stikstofdepositie aanpakken. Kaal houden moet echt met de hand gebeuren, want bosmaaiers zijn schadelijk voor bomen. Dit moet onder deskundige begeleiding gebeuren. Zou dat bijvoorbeeld met milieueducatie of stageplekken van het Welland college opgepakt kunnen worden?

Een toename in omvang van de zandvlakte van 1,2 naar 3 ha is fors en zal het risico op leveren dat geluidsoverlast van het verkeer tot diep in het bos zal doordringen.

Zonering rust en reuring, licht

Reuring is schadelijk voor de fauna en flora daarom zou het bij voorkeur aan randen van het park thuishoren. Maar houdt ruimte voor ecologische verbindingen naar andere groengebieden. Het voorliggende plan staat op veel meer plekken in de natuur reuring toe. Meer licht past ook niet bij ambitie om biodiversiteit te bevorderen.

Evenementen in het park concurreren met andere plekken in de stad waar reuring minder schadelijk is. Bij mooi weer zullen bezoekers ook in grote getalen komen zelfs als er geen evenementen zijn. Bezoekers horen bij voorkeur met OV te komen.

Horeca en evenementen

Bestaande horeca bevindt zich nu aan de randen. Het zijn er zeven Waterkant, Prinsevink, Oude Tol, de Bataaf, het Wokrestaurant, Promenade Hotel, Starbucks bij Shell, de ijscoman bij zandvlakte. Is de behoefte aan nieuwe zaken onderzocht? Zijn die paar mooie dagen voldoende voor de omzet van horeca midden in het park? Hou het aan de rand waar het goed bereikbaar is. Met bewegwijzering kun je ook horeca in de buurt betrekken.

Westbroekpark is de locatie voor evenementen zoals Foodtruckfestival en de Parade. Scheveningse Bosjes kunnen een rustige zone blijven.

Een nieuw paviljoen bij de waterpartij is te dicht bij het Indisch monument. Deze herdenkingsplechtigheid moet je koesteren.

Geen biergarten met terras in het bos. Bouwen in het groen? Financiering?

rol mobiele horeca. Alleen de ijscoman.

Verbinding

Verbindende elementen bruggen / waterpartij / wandelroute.

De verbinding die een concrete bijdrage levert aan de natuurwaarden en biodiversiteit is een overkluizing van de drukke Teldersweg van Madurodam tot aan het Promenade hotel, in de vorm van een groot ecoduct. Wat de Haagse Stadspartij zetten we in op deze verbinding. Het viaduct uit het voorliggende plan biedt een te kleine opening voor de natuur. Daarnaast past water niet bij een droog bos en levert verkeer bovengronds voor de natuur veel overlast op: geluid, uitlaatgassen, koplampen.

Geen water onder het Telderstrace door: Voor een voorgestelde waterverbinding zijn zeer steile hellingen nodig waardoor de goedbezochte zonneweide verdwijnt. Geen bruggen over de waterpartij dat is beschermd stadsgezicht. Bruggen mogen ook geen overlast veroorzaken voor bijvoorbeeld het Rosarium.

Elementen uit het plan waar natuur voor moet wijken

Voorkom onnodige verstening van de natuur! Voor veel elementen uit het plan moet hoogwaardige natuur opgeofferd worden:

Bosbeek, waterbassin

Voor de cascade moet het water eerst 4,5 meter opgepompt wordt. Water hoort niet in droog bos daarom zal zowel onder de bosbeek en het bassin een betonnen vloer aangelegd moeten worden. Dat is onnodige verstening van hoogwaardige natuur. Om die reden is dat geen goed idee.

1000 m witte bank langs Scheveningseweg is een landschappelijk gebaar op een plaats waar geen behoefte aan zitgelegenheid is. Dat gaat ook nog eens ten koste van mooie oude bomen.

Stuifdijk tussen bos en laan langs Scheveningseweg. Deze stuifdijk is er al, maar de natuur is er niet bij gebaat als deze dijk kaal getrokken wordt. Dit zal ten koste van mooie oude bomen gaan. En het zand waait over de rails.

Historische tolhek

Waarom moet dat verplaatst worden? Passen de verschillende verkeerstromen er wel door? In het verleden is het tolhek verplaatst nadat een zuil omvergereden was.

Uitkijktoren

Bouwen in het groen is niet nodig. Dat roept de vragen op: Wat kost dat? En Wie houdt hier toezicht? Dan is een natuurlijk uitkijkpunt met 72 treden een beter idee.

Brede wandelpaden

Voor welke gebruikers zijn ze bedoeld? De paden uit het plan zijn zo breed als een tweebaansweg. Brede paden zullen uitnodigen tot te hoge snelheden van sportfietsers, skaters en BMXers. Dat is slecht voor de veiligheid. Veel nieuwe paden lopen parallel aan bestaande wegen. En hardlopers lopen s avonds liever op de trottoirs in de wijk.

Goede fiets- en wandelroutes door het hele gebied zijn er al. Waarom deze bestaande routes niet opwaarderen? Is het niet beter om fietsers en wandelaars van elkaar scheiden?

De 6 meter brede wandelpaden uit het plan en een 27 meter brede open zone waar ze in komen te liggen gaan ten koste van veel hoogwaardige natuur. En dat is niet goed voor de biodiversiteit en de natuurwaarden van het gebied.

Elke meter die het wandelpad breder wordt gaat ten koste van halve hectare natuur. Alleen al langs de wandelroute moet, inclusief de open zone, 12,5 hectare hoogwaardige natuur gerooid worden. Dat is meer dan 25% van de totale oppervlakte van 42 hectare!

Een wandelpad hoort volgens het handboek 3 meter breed te zijn. Is er onderzocht hoeveel extra bezoekers brede paden zullen opleveren?

Bovendien is beton licht van kleur waardoor dieren er liever niet over heen gaan.

6 pleinen als entrees

Dat levert ook weer extra verstening van de natuur op. Is onderzocht of dit extra bezoekers naar het park zal lokken? Vergroen liever de entree van het Westbroekpark bij de parkeerplaats en verwijder onnodige verharding.

Een uitbreiding van Madurodam mag niet ten koste van hoogwaardige natuur gaan. Ook noodzaak tot de uitbreiding van de zone met reuring achter Madurodam is niet onderbouwd en daarom ongewenst. Onze fractie ziet voor een mogelijke uitbreiding meer in onderzoek naar dubbel grondgebruik. Bijvoorbeeld op een tunneldak van het Telderstracé.

Uitbreiding parkeerplaatsen betekent ook onnodige verstening van natuur. Onnodig omdat er op dit moment al voldoende parkeerplaatsen rond de Scheveningse Bosjes zijn die nu bezet worden door de tweede auto’s van wijkbewoners.

Historische bomenrijen

Historische bomenrijen kappen om er vier historische bomenrijen voor terug te planten klinkt mooi, maar gaat ten koste van het groene karakter van de Scheveningseweg en is om die reden onwenselijk. Bomenkap voor komst van brede trams op lijn 1 zou voorkomen kunnen worden als we lijn 1 betrekken bij de discussie over de aanschaf voor nieuwe smalle trams voor lijn 12, 17 en 6. De raad heeft nog geen beslissing genomen over brede trams op lijn 1. Ook zou onderzocht kunnen worden of in het zomerseizoen historische trams als attractie op dit traject kunnen rijden.

26 Responses
 1. Jorn

  Wow, echt bijtijds deze reactie. Doen de fractieleden hun werk wel, of worden ze betaald voor aanwezigheid?

 2. Van Dansik

  Helaas HSP, uw commentaar is even zwak als de aanleiding van het commentaar, u loopt achter de wagen ,in de rang van lakeien 🙂

 3. D h grooss van waning

  Komen jullie ooit wel eens in het bos???? Praten jullie wel eens met de bosgebruikers incl expats???? Voordat je de duurste landschapsarchitecten en het meest juppie achtige communicatieburo inschakelen a raison van tig euro s , zou het misschien handig zijn geweest om eerst een enquete of zo te doen??!
  Dat het bos en uberhaupt al het groen in de stad er zo slecht verzorgd uitzien is de schuld van de gemeente zelf!! Jullie luisteren teveel naar externe groenadviseurs die baat hebben bij veel, heel veel onderhoud!!
  5 of 6 jaar geleden moest er opeens zonodig langs alle paden en wegen een 2 m brede vrije strook zijn….. Het resultaat , hoge hagen van brandnetels , bramen en kleefkruid!!!!!! Zzgn op verzoek van publiek???!!!
  Dus nu moet er wel 5 of 6x pj gemaaid worden door mannetjes met bermmaaiers!! Duur!!!!
  Idd de gedunde plaatsen in het bos; daar waren eerst struiken ( lekker en leuk voor mens en dier) deze plaatsen zijn in 1 jaar tijd verandert in brandnetel/bramen velden!!!! Nou en die bramen raak je nooit meer kwijt!!! Langs de verhuelweg loopt een pad wat vroeger omzoomd was door duinroos. Rook zalig , zag er prachtig uit. De duinrozen moesten opeens weg… Reden… Er bleef zwerfvuil inhangen…. Daarna is het al 2x opnieuw aangeplant!! Duur!! Plus dat daar ook zwerfvuil tussen blijft hangen
  Want…. De vuilnisbakken worden niet goed geleegd;
  Dit gaat nl volgens de regels en niet volgens de natuur!
  Bij mooie dagen meer legen en bij rot dagen hoef je niet langs te komen en kunnen die mensen wat andrrs doen…
  Met de drogere zomers verbranden de open plekken helemaal! De nieuwe aanplant moet elke dag water krijgen anders gaat het dood! Wat dus ook voor ong de helft gebeurd us! Duur!!
  Gaten in de paden op tijd “vullen”. Nu maken de ronddraaiende staalborstels van de bladerveegmachines de gaten steeds groter
  Nu het nieuwe plan
  Een betonnen vijver en betonnen beek en betonnen viaducten of abdere ducten zijn niet echt graffiti proof (kijk maar naar de speeltuin en skatebaan in bosje)!!
  Als iets er snel armoedig uitziet is het beton wel met of zo der graffiti,, veel onderhoud!! Duur!!
  Kan nog wel even doorgaan maar had gehoopt dat HSP iets beter had nagedacht voordat ze met dit VVD plan in zee gingen

 4. Christien Iliano

  Geachte, goed misschien niet helemaal de reactie waar we warm van worden maar tenminste wel een reactie wat mogelijkheden kan bieden om verder te praten. De behoorlijke verschillen van inzicht zitten in de 1e paragraaf over de verbinding. Dat er 15.000m2 gespaard kan blijven zijn we snel over eens. Natuurlijke elementen doortrekken kan ook op een andere manier dan via water doortrekken tot de “zandvlakte”. Niet duidelijk is dan wat de zandvlakte zal worden. Water is een element dat geluiden versterkt. Dat in combinatie met al bredere tramrail en minder bomen en vooral struiken is niet gunstig voor de biotopen. Vooral het onderzoek naar de recente stand van zaken in kader van de inmiddels als marketing tovermiddel door iedereen gebruikt “biodiversiteit” is me een doorn in het oog. Men doet niet aan waarheidsbevinding maar trekt conclusies zonder gedegen onderzoek naar de consequenties van de plannen en de wijze waarop de biodiversiteit werkelijk behouden en uitgebreid kan worden. Ook wordt schijnbaar achteloos terzijde geschoven dat er al behoorlijk wat wettelijk beschermde fauna en flora is die o.a. door rollende hekken en entreepleinen mogen verdwijnen. Want niet iedereen is gelijk voor de wet toch? Koetsjes voor toeristen rijden er niet maar oefeningen van de Koninklijke stallen ? Vergis u niet particulieren maken er ook broodnodig gebruik van omdat de gemeente niet in staat is om veilige doorgang onder het viaduct bij Madurodam te garanderen, noch kunnen ruiters daar conform uw ruiterbeleid van de gemeente rijden alweer in verband met de gevaarlijke verkeerssituatie. Gelukkig bestaat er ook zoiets als een kapstok artikel dat stelt dat veiligheid voorop staat toch?! Weet u dat in de ambitieplannen de huidige situatie van sporten niet correct is? Doelgroepen selectief zijn? Als dat zo is en u ook ziet dat Den Haag zijn werkelijke Unique Selling Point “het bos” terzijde wil schuiven omwille van het zoveelste park waar yuppen met oordoppen in en gekluisterd aan mobiele telefeoon hun fast food kunnen genieten aan mobiele horeca om zo lekker geprikkeld te worden, wel dan ben ik ten alle tijden bereid om hierover op constructieve wijze van gedachte te wisselen.

  1. Gerwin van Vulpen

   Beste Christien, kun je via de fractie een afspraak maken ik zou hierover graag in gesprek willen komen met je. M vr grt! Gerwin

 5. Wander

  Ik ben ook voor meer reuring in Den Haag, maar waar mogelijk niet in een natuurbos. Zet dan een universiteit neer, zorg voor meer cultuur en horeca en investeer in de armere wijken.
  Dit plan bevat sommige goede ideeën, zoals een betere verbinding tussen de parken. Maar een jukebox, een muziekpaviljoen, foodtrucks, een café en metersbrede paden in het Scheveningse bos? Dat moeten we niet willen. Het is een rustiek bos, geen yuppen entertainment area of pseudo-Central Park. Ik vind het plan een typisch Amsterdam/Rotterdam/VVD/yuppen-plan: de natuur moet opgeleukt en ge-exploiteerd worden, zodat mensen met geld onder het genot van een prosecco naar een muziekje kunnen luisteren, en toeristen komen flaneren en een broodje kopen. Dat vind ik prima voor het Westbroekpark of het Zuiderpark, maar ga niet een prachtig natuurbos daarvoor gebruiken. Het plan is nogal arrogant naar de huidige gebruikers, veelal niet-hippe buurtbewoners die de hond uitlaten en een wandeling maken. Het plan wil deze mensen wegzetten op een speciale hondenplek.
  Het plan pretendeert een nieuwe hoogwaardige natuurplek te creëren. Verrassing verrassing: die is er al. Met eigen gebruikers. En de natuur wordt alleen maar aangetast als je er jukeboxen en café’s gaat plaatsen.
  Het commentaar van de stadspartij vind ik zo slecht nog niet, maar verzet jullie alsjeblieft met hand en tand tegen het exploiteren van het Scheveningse bos en Belvedere. In het Westbroekpark kan dan meer reuring komen, en een smaakvolle uitspanning aan de Waterpartij kan wat mij betreft ook, mits met klasse (dus geen patattent) en niet te groot. Succes, ik ben er bij dinsdag bij de inspraakavond. Jullie ook?

  1. Gerwin van Vulpen

   Beste Wander, Dank voor de reactie! Inderdaad de groengebieden liggen er al en zijn ieder van een bijzondere kwaliteit. Dus roept de vraag op: Wat voegt dit plan toe? Wat mij betreft in deze vorm te weinig, maar het is nog maar plan. Morgenavond kan iedereen naar de informatieavond in hotel Bel Air. En ideeën of kritiek achterlaten. Misschien zien we elkaar daar!

 6. Casper

  Beste Gerwin, Mijn vrienden waren al eerder zwaar teleurgesteld in de HSP, ik dacht tja regeren is vuile handen maar in de kern deugen die gasten. Dit stuk doet voor mij de deur dicht. Wat een slap gedrag. Ik pik er drie zinnen uit:
  1. De Haagse Stadspartij zou een ondertunneling van de drukke verkeersader natuurlijk de mooiste oplossing vinden, maar daar is helaas geen geId voor gereserveerd. WIE GAAT ER OVER GELD EN RESERVEREN? De Gemeenteraad toch (budget recht) dus…
  2. De Haagse Stadspartij ziet graag meer reuring op pleinen en in het (uitgaans)centrum van de stad. Hoezo? Waarom? Reuring voor de één is overelast voor de ander.
  3. Het grote groengebied midden in de stad wordt nu doorsneden door een drukke weg en een kanaal. Ik weet over welker stad jij gaat, maar in het midden van mijn stad ligt de driehoekjes of met enige goede wil het Haagse bos/Malieveld (ook doorsneden dor een afgrijselijke weg)
  Tenslotte het is idd maar een plan, dus het kan alleen maar slechter worden.

  1. Gerwin

   Beste Casper, regeren doen we niet alleen, daarvoor moeten we idd. soms compromissen voor sluiten. Gelet op de onrust die de plannen oproepen en grote opkomst bij infoavond Bel Air kunnen we zeker invloed uitoefenen op dit plan.

   1. Antonius

    Dat “we compromissen moeten sluiten” wordt meestal het hardst geroepen door degenen die dat het minste willen….

 7. Lisette

  Wie het ambitiedocument aandachtig leest en zich iets verder verdiept, valt van de ene verbazing in de andere. Voorbeeld: voor het ‘rondje’ (ook wel hoofdroute genoemd) dat prioriteit heeft binnen dit plan, dient de Teldersweg op twee plaatsen te worden overgestoken (ook wel de verbindingen tussen Waterpartij en Scheveningse bos genoemd) De oplossing in dit plan: 1 nieuwe verbinding d.m.v. een uit drie delen bestaand viaduct. De tweede verbinding: de bestaande oversteekplaats bij het Indisch monument intact! laten met wat borden en lantarens voor de zichtbaarheid. Omdat de bestaande oversteek: ” relatief dicht bij de stoplichten staat van de kruising met de Scheveningseweg, zijn er voldoende rustige momenten om over te steken” (pag. 86) Juist om deze oversteek ondersteunen mensen plannen voor nieuwe veilige overgangen. De ontwerpers heben klaarblijkelijk niet aan de kant van het monument proberen over te steken want daar komt het verkeer vanaf het Hubertus viaduct redelijk aanscheuren. Zeker als ze straks onder het nieuwe viaduct uitkomen. De financiële onderbouwing is ook wonderlijk. Bij de uitwerking van de 1e fase (2016-2020) wordt parallel ! naar aanvullende financiering gezocht en wordt in die periode ook het instrument van crowdfunding ingezet (pag. 66) Dus: er wordt straks begonnen aan een megaproject zónder zicht op de uitkomst mét onherstelbare schade voor vele generaties en het “vestigingsklimaat in de internationale zone” (pag. 20) Ik hoop zo dat er voldoende mensen zijn die de moeite willen nemen om dit marketing verhaal inhoudelijk onder de loep te nemen zodat deze te voorziene blunder van formaat voorkomen kan worden. Ook voor het internationale vestigingsklimaat!

  1. Gerwin

   Beste Lisette, Dat de oversteek aan de kant van het Indisch monument gelijkvloers blijft is inderdaad een gemiste kans. Wat mij betreft wordt er meer aandacht besteedt aan een voetgangers- fietsersoversteek over de Teldersweg icm. een ecoduct.

   1. Lisette

    Dat zou een goed alternatief zijn. De rest van het geld uitgeven aan goed én structureel onderhoud en de voorgenomen verwoesting kan van tafel.

   2. Lisette

    Het viaduct moet er nu alleen komen door het plan van de waterloop onder de Teldersweg. Vervolgens moet die overgaan in de z.g.n. bosbeek. Nu is dit een voormalig duingebied en ligt het bos veel hoger dan de Waterpartij. Dat wordt in het plan opgelost door een ‘cascade’ in het bos waarlangs het water naar beneden richting waterloop kan stomen. Maar waardoor wordt die bosbeek dan gevoedt? Er is geen bron o.i.d in het Scheveningse bos het is zandgrond ! En zo kun je het totale plan op ieder afzonderlijk punt onderuit halen. Dat heeft niets te maken met tegen zijn om het tegen zijn. De burgers die van de plannen weten worden steeds bozer. de tegenstand groeit. De facebook pagina Behoud Scheveningse bosjes heeft inmiddels 1700 likes en groeit met de dag. De petitie van de internationale gemeenschap is al door bijna 500 mensen ondertekent. Ik hoop dat binnen de gemeenteraad de ogen open gaan.

 8. D h grooss

  Op de inloopavond was een meneer met naar onze mening een goed plan voor de verbinding Bosjes en Waterpartij.
  Verdiep de Teldersweg een stukje , hoogte Waterpartij, ong 11/2 m , muren cq wallen erlangs, dak over de weg , zand/aarde erover met begroeiing ! Dan lijkt het net een natuurlijk duin. Veiliger voor mens en dier dan dat enge tunneltje en veel goedkoper dan 3 (!!) viaducten op den duur……

 9. Sylvester

  Beste Gerwin, ik heb zo goed mogelijk dat tracë voor die voorziene beek met Cascade gevolgd in het veld. Ik krijg de indruk dat de opstellers geen haalbaarheidstudie hebben gemaakt. Het gebied is zeer geaccidenteerd met flinke hoogte verschillen. Om dan een beek aan te leggen die van hoog naar laag stroomt lijkt me een scier onmogelijke opgave. Vermoedelijk moet het water dan omhoog gepompt gaan worden, en ook heel wat heuvels afgegraven. Tenslotte liggen door het bos veel voetpaden waarvoor dan bruggetjes zouden moeten worden aangelegd. Kortom een uiterst bevreemdend plan. En zeer onnatuurlijk in dit duingebiedje.. Als het na onderzoek blijkt niet te kunnen, prima maar ook een beetje beschamend om dan zo’n plan te maken. Sylvester

 10. evert

  De verbinding van het Westbroekpark, de Waterpartij en de Scheveningse bosjes is een goed idee maar slecht uitgewerkt.
  -Er zijn natuurlijk twee onderdoorgangen nodig. Nu is er maar één gepland.Om de “hoofdroute ” veilig sluitend te maken is een tweede onderdoorgang (op de hoogte van het Indisch monument) noodzakelijk. De ongeremde verkeersstroom komend van het Hubertusviaduct maakt de oversteek voor wandelaars,skaters en fietsers een hachelijke onderneming.
  -Maak van het bos geen park, parken zijn er al nl Westbroekpark en de Waterpartij.
  – water in het bos ? Disneyland idee. Het water hoort er niet en in het plan wordt het door pompen opgevoerd naar de veel hoger gelegen zandvlakte in de bosjes om via een cascade op “natuurlijke”wijze naar de Waterpartij te stromen.
  – de huidige gebruikers van de Scheveningse bosjes en de Waterpartij/Belvedere zijn veelal hondenbezitters.In het plan wordt hier eigenlijk geen aandacht aanbesteed. Hoe is dat mogelijk. Dat voedt terecht de achterdocht. Wees duidelijk en vertel waar in het plan de honden wel en niet los mogen lopen. Is hierbij sprake van bewuste misleiding ? Het schaadt het vertrouwen in het stadsbestuur. Evenals het feit dat de gemeente bij de voorlichting in hotel Bel Air geheel onzichtbaar bleef. Alles is blijkbaar uitbesteed aan de een landschapsarchitecten en een PR-buro. Je vraagt je af of de gemeente zelfs wel een programma van eisen voor dit plan heeft opgesteld.

 11. gerard koolschijn

  waarom denkt de Haagse Stadspartij ueberhaupt met dit weerzinwekkend commerciële plan mee! wat stelt me dat teleur! Behoud de goede dingen eens zoals ze zijn.

 12. Marie-Louise@Gerla.nl

  Het zogenaamde ambitiedocument van de gemeente onthult een plan dat zo slecht is dat bijna iedereen die ik ken ( mensen die in de buurt rond de Scheveningse Bosjes wonen) de schrik om het hard is geslagen.
  Het totale gebied, inclusief het Westbroekpark is helemaal niet zo groot als het ambitiedocument suggereert, en de plannen zoals ze gepresenteert worden bevorderen vooral lawaai en lelijkheid. Ik hoop dat u zich verzet tegen de vermarkting van de Bosjes en het Westbroekpark.

  1. Antonius

   Er is al zoveel moois in ‘s-Gravenhage verdwenen omwille van megalomane plannen met meer uiteindelijk meer verkeer, lawaai en vervuiling!

 13. Heidi

  If it aint broke…why fix it. Dat er hier en daar wat aan onderhoud gedaan moet worden, daar is iedereen het wel over eens. Dat het werkelijk geniaal zou zijn om de Teldersweg door een tunnel te leiden…en dat daar budget voor gevonden moet worden. Volgens mij is dat echt een toevoeging. Mensen komen naar de Scheveningse bosjes omdat het lekker rommelig is. Er broeden buizerds, uilen en ik heb al vaak eekhoorns gezien. Ik denk dat met een paar kleine en een grote aanpassing, De Scheveningse bosjes op weg zijn om een ideaal groengebied te worden voor bewoners en ‘wildlife’. Graag zou ik zien dat alle veranderingen daar op gericht zijn. Ik vraag me af wie de aanstichter is van deze hele onderneming. Wie heeft dit aangemoedigd. Ik heb nergens een verkiezingsprogramma gezien waarin duidelijk gesteld werd dat de Scheveningse Bosjes een internationaal park moet worden met betonbanen biertenten en bomenkap. Nergens.

 14. Antonius

  Waarom alles zo groot willen maken. waarom niet kleiner, rommeliger, rustiek en gezellig?