Structureel perspectief voor bijstandsgerechtigden

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld om aandacht te vragen voor de groeiende groep mensen in de stad die van een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen moet rondkomen. Vooral de sterke stijging van het aantal kinderen in armoede baart de Haagse Stadspartij zorgen.

Uit het op dinsdag 24 november 2015 gepubliceerde Jaarrapport jeugdmonitor van het CBS blijkt dat het aantal kinderen dat in de bijstand leeft van alle grote gemeenten in Nederland het afgelopen jaar het meest is gestegen in Den Haag (7,1%). Vier op de vijf bijstandskinderen leeft in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. Hiernaast laten de cijfers zien dat het aandeel werkzame jongeren tot 27 jaar (53%) in Den Haag een stuk lager ligt dan het landelijk gemiddelde (62%) en grote steden zoals Amsterdam (59%) en Utrecht (61%).

Den Haag is één van de drie slechtste arbeidsmarktregio’s van Nederland en het aantal bijstandsuitkeringen in Den haag is de afgelopen jaren flink gestegen. Dit verklaart waarschijnlijk ook de flinke stijging van het aantal Haagse kinderen in de bijstand. Een groot deel van de bijstandsgerechtigden is laag opgeleid en de Haagse Stadspartij maakt zich zorgen om het gebrek aan werkgelegenheid voor deze groep. De Haagse Stadspartij ziet in de beleidsplannen van het college voor de extra investering van 68 miljoen euro voor de economie en werkgelegenheid een sterke focus op werkgelegenheid voor (internationaal georiënteerde) hoger opgeleiden en vraagt zich af of er wel genoeg wordt gedaan aan het verbeteren van de structurele werkgelegenheid voor lager opgeleiden.

Fatima Faïd: “Onder invloed van het internationale neoliberalisme wordt het voor lager opgeleiden alsmaar lastiger om aansluiting op de arbeidsmarkt te vinden. Wij maken ons zorgen om de mismatch tussen vraag en aanbod op de Haagse arbeidsmarkt en om de groeiende groep lager opgeleide bijstandsgerechtigden die nauwelijks kans heeft een echte baan te vinden. Ik wil graag weten of het college mijn zorgen over het gebrek aan perspectief voor bijstandsgerechtigden deelt en wat er concreet gedaan wordt om de werkgelegenheid voor lager opgeleiden in de stad structureel te verbeteren”.