Vragen over voedselstrategie

Het verduurzamen van de voedselketen door minder vlees te eten is goed voor milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Het is een van de ideeën uit het Initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags, maar in de voedselstrategie van de gemeente komt dit niet terug. Reden voor PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Haagse Stadspartij om vragen te stellen.

 

Schriftelijke vragen over het flexitariër-convenant

19-12-2013
Aan de voorzitter van de gemeenteraad ,

Door het aannemen van het initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags [1] heeft de gemeenteraad onder meer ingestemd met het verduurzamen van de Haagse voedselketen. In het initiatiefvoorstel is in hoofdstuk 5 te lezen dat ‘door biologisch vlees te eten en minimaal één dag per week geen vlees te eten ons leefmilieu aanzienlijk kan verbeteren’. Helaas is er, in de gepresenteerde voedselstrategie[2] van 12 december jl., hier niet verder op ingegaan. Het gemeentebestuur van Wageningen en Amsterdam hebben in 2013[3] met Natuur & Milieu een flexitariër-convenant ondertekend, om zo de inwoners van de gemeente te stimuleren meer plantaardig voedsel te gaan eten. In het convenant is verder opgenomen dat in gemeentelijke instellingen, in de horeca en tijdens grootschalige evenementen meer aanbod van (plantaardige) alternatieven voor vlees komen. Dit is beter voor de gezondheid, het milieu en dierenwelzijn. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het bericht[3] dat de gemeentes Amsterdam en Wageningen het flexitariër-convenant hebben ondertekend?

2. Deelt het college de mening dat een meer plantaardig dieet helpt bij het verduurzamen van de voedselketen omdat het bijdraagt aan een beter dierenwelzijn, minder uitstoot van broeikasgassen en de gezondheid van onze burgers? Zo neen, waarom niet?

De steden Amsterdam en Wageningen hebben zich, door het ondertekenen van het flexitariër-convenant, aangesloten bij wereldsteden als Londen, New York, San Francisco en Brussel.

3. Is het college, mede doordat een meerderheid van de gemeenteraad op 7 juni 2012 heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags en daarmee ook het verbeteren van ons leefmilieu door de vleesconsumptie te verminderen, bereid om als Internationale stad van vrede en recht, het voorbeeld van Amsterdam en Wageningen te volgen en ook dit convenant te ondertekenen? Zo neen, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren

Jeltje van Nieuwenhoven
PvdA

David Rietveld
GroenLinks

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

[1] (H)eerlijk Haags (RIS 181507)http://denhaag.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/initiatieven/i/15

[2] Voedselstrategie 12 december 2013 (RIS 268898)

[3] http://www.natuurenmilieu.nl/nieuws/perscentrum/20130424-amsterdam-en-wageningen-eerste-steden-ter-wereld-met-flexitari%C3%ABr-convenant/