‘Voer werkdruk leraren niet verder op!’

De kwaliteit van het onderwijs staat onder grote druk: overvolle klassen, toenemende lerarentekorten, problemen door passend onderwijs, lage lonen voor leraren in het basisonderwijs, groeiende segregatie etc. Veel van deze problemen zijn het gevolg van falend rijksbeleid, maar dreigen verergerd te worden door bezuinigingen van de gemeente (jaarlijks ruim 20 miljoen) op jeugdzorg en welzijn. Hierdoor dreigt de werkdruk in het onderwijs nog groter te worden.

Het nieuwe college spreekt in de begroting eufemistisch over ‘verbeterlijnen’, ‘bezuinigingspotentieel’ en ‘taakstelling’ op Jeugdzorg en Welzijn, en wil bijvoorbeeld snijden in Onderwijs-Jeugdhulp arrangementen en de ondersteuning van kinderen met gedragsproblemen in het onderwijs. De bezuinigingen op welzijn door het vorige college hadden eerder al tot gevolg dat het aantal jongerenwerkers en welzijnsvoorzieningen voor jongeren afnam. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Aan alle kanten worden de poten onder het Haagse onderwijs weggezaagd, terwijl het hier wel gaat om de toekomst van Haagse kinderen!”

De Haagse Stadspartij wil dat eerst goed onderzocht wordt wat de gevolgen van al deze bezuinigingen zijn voor de werkdruk van leraren voordat deze worden doorgevoerd. Wijsmuller dient daarom bij de begrotingsbehandeling een motie in waarin hij vraagt om alle gemeentelijke maatregelen in het programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid te heroverwegen die kunnen leiden tot verhoging van de werkdruk in het onderwijs.

 

Update: De motie is aangenomen!

Motie: Geen verhoging werkdruk in het onderwijs
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 februari 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2020-2023 (RIS304372).

Constaterende, dat:

  • de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat door de groeiende segregatie, overvolle klassen en het toenemende lerarentekort;
  • leraren in met name het basisonderwijs momenteel door het Rijk financieel worden ondergewaardeerd;
  • leraren kampen met grote problemen door passend onderwijs;
  • eén op de vier leraren last heeft van burn-outklachten;
  • op het programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid bezuinigd gaat worden.

Overwegende, dat:

  • mede als gevolg van de eerder aangekondigde bezuinigingen op Welzijn door welzijnsorganisaties al maatregelen zijn genomen waardoor het aantal jongerenwerkers en welzijnsvoorzieningen voor jongeren zijn afgenomen;
  • uit de technische toelichting op de ‘verbeterlijnen’ en het ‘bezuinigingspotentieel’ bleek dat ook op Jeugdhulp die ondersteunend is voor het onderwijs (zoals het project ‘Shadows’ voor ondersteuning van kinderen met gedragsproblemen in het onderwijs, en bij Onderwijs-Jeugdhulp arrangementen) bezuinigd gaat worden.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken welke voorgenomen verbeterlijnen en taakstellingsmaatregelen van invloed zijn op de werkdruk in het onderwijs;
  • alle gemeentelijke maatregelen in het programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid die kunnen leiden tot verhoging van de werkdruk in het onderwijs te heroverwegen;
  • de raad te informeren over dit onderzoek en de consequenties van de heroverwegingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller             Robin Smit
Haagse Stadspartij         PvdD