Veiligheid fietsers en voetgangers voorop !

Veiligheid fietsers en voetgangers voorop !

De Beeklaan is tussen de Laan van Meerdervoort en de Weimarstraat een geliefde plek om het gaspedaal eens flink in te trappen doordat er geen enkele snelheidsbelemmeringen zijn. De Edisonstraat en Galileistraat zijn in de spits belangrijke en drukke fietsroutes en door de hoge snelheid van het auto verkeer ontstaan levensgevaarlijke situaties. De buurt heeft al meerdere malen bij de gemeente aan de bel getrokken maar ondanks gedane toezeggingen gebeurt er niets. De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat fietsers en voetgangers ongehinderd en veilig zich in het verkeer moeten kunnen begeven en vraagt het college om nu eindelijk eens maatregelen te nemen. “Het is belangrijk dat bij bestaande en nieuwe verkeerssituaties de veiligheid van fietsers en voetgangers voorop staat” zegt Gerwin van Vulpen “de nieuwe verkeerssituatie voor fietsers op de kruising Noordwal-Torenstraat is hier ook een voorbeeld van en moet meteen worden aangepakt voordat er ongelukken gebeuren!”

 

Betreft: Onveilige verkeerssituaties !
Geachte voorzitter,
.
In het Konkreet nieuws van 15 februari 2015 staat het volgende te lezen; “Ondanks diverse toezeggingen en zelfs concrete plannen van de gemeente om de erg gevaarlijke verkeerssituatie in het deel van de Beeklaan tussen de Laan van Meerdervoort en de Weimarstraat te verbeteren, gebeurt er nog steeds niets. Door het ontbreken van drempels, zichtlijnen, politie controles of enige andere snelheidsbelemmering is dit deel van de Beeklaan, vooral in de avond, een geliefd racecircuit. Vooral automobilisten die de snelheid van hun auto én het aantal decibels van hun oversized geluidsinstallatie goed willen testen, leven zich hier uit. En.. dat kàn ook volledig ongehinderd, want vanaf de Laan van Meerdervoort tot aan de stoplichten bij de Weimarstraat ontbreekt iedere belemmering (zebrapad, drempel of versmalling)”. De Haagse Stadspartij wil graag dat er in de stad veilig kan worden gefietst en overgestoken en heeft daarom het college de volgende vragen voorgelegd.

1. Is het college op de hoogte van deze onveilige situatie?

Het college erkent dat het oversteken van de Beeklaan tussen de Edisonstraat en Weimarstraat soms
lastig kan zijn. De snelheid wordt over het algemeen niet overschreden.

2. Is het college er van op de hoogte is dat de Edisonstraat en Galileistraat in de spits belangrijke
en drukke fietsroutes zijn?

De straten maken geen onderdeel uit van een hoofdfietsroute of sterfietsroute. Wel maakt enig
doorgaand fietsverkeer van de verbinding Edisonstraat – Galileistraat gebruik, bijvoorbeeld om de
oversteek van de kruising Weimarstraat/Beeklaan te vermijden.

3. Is het college voornemens om op korte termijn maatregelen te nemen om snelheid belemmeringen
aan te brengen op dit traject? Zo nee, waarom niet?

Nee, de Beeklaan is een hoofdroute voor nood- en hulpdiensten. Om de opkomsttijden en een
onbelemmerde doorgang te garanderen worden hier in principe geen (fysieke) snelheidsremmende
maatregelen genomen, zoals verkeersdrempels, wegversmallingen of het instellen van een 30 km p/uur
zone. Verder blijkt uit snelheidsmetingen dat weggebruikers zich over het algemeen goed aan de
maximumsnelheid houden.

4. Is het college voornemens op de Beeklaan naast snelheidsbeperkingen ook een veilige
fietsoversteekplaats te realiseren ? Zo nee, waarom niet?

Ja, binnenkort kunnen fietsers de Beeklaan ter hoogte van de Edisonstraat/Galileistraat veiliger én
vlotter oversteken. Er wordt een ‘middeneiland’ aangelegd en een (visuele) versmalling van de rijbaan
middels belijning. Hierdoor ontstaat een rustpunt voor fietsers in de oversteek.
Op de kruising Noordwal-Torenstraat is ook een nieuwe verkeerssituatie ontstaan die voor veel
onduidelijkheid zorgt.

5. Is het vrij liggende fietspad een een of tweerichtingsverkeer pad? In het geval van een twee
richting pad waarom staat dit niet duidelijk op het pad aangegeven? In het geval van een
eenrichting pad, waarom sluit de oversteekplek voor fietsers niet aan op het fietspad en waarom
wijzen de haaientanden de andere kant op?

Het vrij liggende fietspad op het korte stuk van de Noordwal betreft een éénrichtingsfietspad in de
richting van de Prinsessewal. Fietsers die vanuit de Prinsessewal/Prinsestraat komen fietsen via de
Veenkade en steken daar over. De in rood asfalt uitgevoerde opstelstrook voor fietsers op de kruising
Noordwal – Torenstraat is bedoeld voor linksafslaande fietsers uit de richting Torenstraat naar het
lange deel van de Noordwal. Met haaientanden en een fietssymbool is aangeduid waar fietsers veilig
kunnen wachten wanneer zij niet in één keer kunnen oversteken. De haaientanden staan dus correct.
Fietsers die vanaf de Veenkade of Torenstraat komen moeten een rare kronkel maken om op het
fietspad op de Noordwal te komen waardoor rechts afslaand verkeer vanaf de Torenstraat
geconfronteerd wordt met overstekende fietsers vanuit een onverwachte hoek.

6. Is het college op de hoogte van deze onveilige situatie?

Nee, het college heeft geen meldingen gehad.

7. Is dit een tijdelijke situatie of de definitieve verkeerssituatie? Als het hier de definitieve
verkeerssituatie betreft, is het college bereid nog een keer te kijken naar deze gevaarlijke kruising
en deze te verbeteren?

Het betreft een definitieve verkeerssituatie. De komende tijd wordt gemonitord of er sprake is van een
onveilige verkeerssituatie.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen