Tramrit flink duurder

Per 1 januari is de prijs van een los kaartje van de HTM weer verhoogd, van 3 euro naar 3,50 euro. De Haagse Stadspartij vindt dat te duur. Voor de invoering van de OV-chipkaart kon men nog voor 1.60 een kaartje kopen bij de chauffeur. Hiermee kon binnen een zone vrij gereisd worden. Nu betaalt de reiziger daar 3,50 voor en is het slechts een uur geldig. Het blijkt ook dat, zonder enige communicatie met de reiziger, de twee- en driedagenkaarten zijn afgeschaft. Het driedagenreizen is daarmee 6 euro duurder geworden. “Dat is een onaanvaardbare prijsstijging” zegt Gerwin van Vulpen raadslid van de Haagse Stadspartij verontwaardigd,” er was ons meer gemak voor de reiziger beloofd door de HTM maar daar valt deze prijsstijging absoluut niet onder”.
De Haagse Stadspartij wijst ook op het gebrek aan oplaadpunten op de haltes waardoor reizigers met te weinig tegoed s ’avonds en zondag gedwongen worden om in de trams en bussen dure kaartjes te kopen. Gerwin van Vulpen wil dat het college in gesprek gaat hierover met de HTM, “In andere grote steden zijn de losse kaartjes minimaal 50 cent goedkoper, dit is geen goed visitekaartje voor het Haagse openbaar vervoer! “

Inzake: Prijsstijging losse kaartverkoop HTM
Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 8 januari 2015 een brief met daarin acht vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Per 1 januari is prijs van een papieren kaartje weer verhoogd, van 3.00 euro naar 3.50 euro. Er is in
de automaten van de Randstadrail evenals bij de chauffeur in de andere HTM trams en bussen slechts
één los vervoersbewijs te krijgen; het papieren kaartje dat nu dus 3.50 kost en waar men een uur mee
mag reizen. In Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zijn de prijzen voor het losse kaartje waar men een
uur mee mag reizen per 2015 respectievelijk 3.00 euro, 2.90 euro en 2.70 euro.
Naar aanleiding van deze prijsstijging, leg ik, onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, het college de volgende vragen voor.

1. Is het college op de hoogte van deze prijsstijging van bijna 17 procent per 1 januari voor de losse
kaartjes van de HTM?

Ja, de tarieven van HTM voor 2015 zijn op 17 december 2014 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur
van het Stadsgewest Haaglanden als opdrachtgever voor het openbaar vervoer in Den Haag. Wij
zullen uw vragen beantwoorden op basis van informatie die ons door de Metropoolregio Den HaagRotterdam
en de HTM is verstrekt.

2. Is het college het met mij eens dat dit een forse prijsstijging is? Heeft het college een verklaring
voor deze prijsstijging, zo nee waarom niet?

De Metropoolregio Den Haag – Rotterdam (MRDH) geeft als verklaring dat het papieren kaartje is
bedoeld voor mensen die incidenteel reizen en geen chipkaart hebben. Het gebruik daarvan heeft
verschillende nadelen: de verkoop door de chauffeur levert vaak oponthoud op en bovendien wordt de
chauffeur gedwongen geld bij zich te dragen, wat tot onveiligheid kan leiden. De MRDH en HTM
willen daarom het gebruik van het kaartje zoveel mogelijk ontmoedigen.
Voorkomen moet worden dat er financiële prikkels ontstaan om met het kaartje te gaan reizen,
bijvoorbeeld omdat het goedkoper is dan met de chipkaart. Deze situatie trad op bij wat langere ritten.
Om deze reden is het tarief verhoogd naar € 3,50. Het college acht dit om deze redenen redelijk

3. Hoe verklaart het college het verschil in prijs met de andere grote steden? En hoe verhoudt het
prijsverschil van 50 cent met Rotterdam zich met de afspraak de tarieven op 1 lijn te trekken in de
metropool regio?

MRDH geeft aan dat iedere vervoerder zelf tariefvoorstellen doet, waardoor er verschillen kunnen
optreden. Een dagkaart van de HTM is bijvoorbeeld weer goedkoper dan een dagkaart van de RET of
van het GVB (€ 6,50 versus € 7,50). Binnen MRDH bestaan nu nog geen afspraken om de tarieven
van het openbaar vervoer op één lijn te krijgen. MRDH geeft aan dit jaar te onderzoeken wat hierin
mogelijk is.
Ook als een reiziger maar een paar haltes met de tram of bus mee moet en geen OV-chipkaart (met
voldoende saldo) heeft zit er dus niets anders op dan een los kaartje voor 3.50 euro te kopen. Vlak
voordat de HTM het zonesysteem afschafte was er nog een één zone kaartje te koop voor 1.60 euro.

4. Is het college met mij van mening dat iemand die een paar haltes mee moet met het openbaar
vervoer een paar jaar geleden, 1.60 euro betaalde voor deze reis en nu, 3.50 euro?

De kosten van het kopen van een los kaartje in de bus of tram zijn inderdaad, om de redenen die zijn
aangegeven bij het antwoord op vraag 2, aanzienlijk gestegen. Voor korte ritten die met een chipkaart
worden betaald, geldt dit niet.

5. Is het college met mij van mening dat deze stijging van bijna 2 euro in een paar jaar tijd buiten
proporties is, ongewenst en niet strookt met het voorgespiegelde “gemak voor de reiziger” zoals
beschreven in “Werelds netwerk aan zee”? Zo nee waarom niet? Zo ja, is het college bereid
hierover in overleg te treden met de HTM? Zo nee, waarom niet?

Nee. Zoals vermeld is alleen de prijs verhoogd van een papieren kaartje dat aangeschaft wordt in het
voertuig.
Op bijna geen enkele tramhalte staat een automaat waar je de OV-chipkaart kunt opladen. Als iemand
vanuit één van de woonwijken richting de stad of een station wil met het OV en diegene heeft geen of
onvoldoende saldo op zijn OV-chipkaart en het is avond of zondagochtend dan kun je de OV-kaart
nergens opladen is men verplicht om een dergelijk duur los kaartje te kopen.

6. Is het college met mij van mening dat de HTM de reiziger de mogelijkheid dient te bieden om in
zulke situaties op de halte de OV kaart op te kunnen laden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wil
het college hier aan doen?

MRDH en HTM streven naar een ruime hoeveelheid plaatsen waar de OV chipkaart opgeladen kan
worden. Om praktische en financiële redenen is het niet mogelijk om op iedere OV-halte een oplader
te bieden. MRDH maakt afspraken met de vervoerders welke mogelijkheden geboden moeten worden
om het saldo op de OV-chipkaart te kunnen opwaarderen. MRDH geeft aan dat de reiziger de
mogelijkheid heeft om te kiezen voor het automatisch opwaarderen van saldo, zodat er altijd
voldoende saldo op de OV-chipkaart staat. Ook kan de OV-chipkaart worden opgewaardeerd in de
bussen van Veolia en HTMBuzz, als vooraf in de webwinkel extra saldo is aangeschaft. Daarnaast kan
men het saldo verhogen bij HTM-verkooppunten, op de stations bij de NS-automaten, in winkels en
bij enkele halten. Het aantal innovatieve betaalmogelijkheden neemt nog steeds toe en ook het aantal
oplaadpunten op de haltes is onlangs uitgebreid. MRDH werkt reeds aan afspraken met HTM en de
andere vervoerders om de opwaardeermogelijkheden binnen Den Haag verder uit te breiden.
Sinds 1 januari zijn ook de twee dagen kaart van 10,50 euro en de drie dagen kaart van 13,50 euro
afgeschaft. Hierover is op geen enkele manier met de reiziger gecommuniceerd. De reiziger die 3
dagen reist, betaalt nu dus 19,50 in plaats van 13,50 ,een verschil van 6 euro.

7. Is het college met mij van mening dat een prijsstijging van 6 euro, bijna 40 procent, onacceptabel
is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid de HTM hier op aan te spreken.

Nee. MRDH geeft aan dat de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer hoofdzakelijk worden
bepaald door de tarieven voor het gebruik van de OV-chipkaart: basistarief en kilometertarief en
eventuele leeftijdskorting. Deze tarieven zijn voor heel Haaglanden hetzelfde. HTM heeft aangegeven
dat er weinig gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om een 2 of 3 dagenproduct op de eigen OVchipkaart
te laden. Er worden dan ook relatief weinig reizigers gedupeerd door deze wijziging. Voor
toeristen was dit ook geen aantrekkelijke optie, omdat men eerst een OV-chipkaart moest aanschaffen.
HTM heeft aangegeven plannen te hebben om opnieuw 1, 2 en 3 dagenkaarten te gaan aanbieden,
maar dan kaarten die gebruikt kunnen worden zonder dat men in het bezit hoeft te zijn van een OVchipkaart.
Wij ondersteunen dit initiatief van HTM.

8. Is het college met mij van mening dat dit soort ingrijpende veranderingen met bijkomstige extra
kosten goed gecommuniceerd dienen te worden met de reiziger? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is
het college bereid ook hier de HTM op aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Ja, MRDH heeft hierover afspraken met de vervoerbedrijven. De vervoerbedrijven informeren de
reizigers zelf over de tarieven van de losse kaartverkoop en de abonnementen. HTM, HTMbuzz,
Veolia en RET informeren de reiziger via de gebruikelijke kanalen: informatie in de voertuigen, op
hun websites, via e-mail, in folders, etc. De gemeente heeft hierin geen rol.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen