Gerwin van Vulpen trekt aan de fietsbel

Gerwin van Vulpen heeft schriftelijke vragen gesteld over de chaotische situatie met de fietsen op het Noordeinde. Omdat de stoepen te smal zijn om een fiets te parkeren, worden de meeste fietsen op het bredere deel van het Noordeinde op de hoek met de Oranjestraat neergezet, bij de fietsnietjes. Hier dijdt de berg geparkeerde fietsen uit naar alle kanten. Vervolgens worden ondernemers met een terras aangesproken op het feit dat zij niet de vrije doorloop van 1,50 meter vrijhouden. De ondernemers hebben de fietsparkeerproblemen al langer geleden gemeld bij de gemeente. Daarop zijn er twee verbodsborden geplaatst bij Paleis Noordeinde: op die plek geparkeerde fietsen zullen verwijderd worden. Maar de chaos op het brede deel van de stoep is alleen maar erger worden, daar wordt niet gehandhaafd en de ondernemers dreigen hun terras op te moeten doeken. “Dat ruikt naar klassenjustitie!” vindt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij. “Waarom wordt er in de rest van de straat niet gehandhaafd?”

Inzake: fietschaos Noordeinde
Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 12 januari 2015 een brief met daarin zeven vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Ondernemers aan het Noordeinde trekken aan de bel over de fietschaos in hun straat. Over het
algemeen zijn de stoepen te smal om er een fiets te parkeren. Daardoor worden de meeste fietsen op
het bredere deel van de stoep op de hoek met de Oranjestraat geparkeerd.
Doordat de berg geparkeerde fietsen rond het rijtje fietsnietjes naar alle kanten uitdijt worden
ondernemers met een terras aangesproken op het feit dat zij niet de vrije doorloop van 1,50 meter
vrijhouden. De ondernemers hebben de fietsparkeerproblemen al langer geleden gemeld bij de
gemeente, maar daarop zijn er alleen twee borden geplaatst bij Paleis Noordeinde dat daar fout
geparkeerde fietsen verwijderd worden. De chaos op het brede deel van de stoep is alleen maar erger
geworden en er wordt niet gehandhaafd op slordig geparkeerde fietsen.

1. Is het college bekend met de chaos van geparkeerde fietsen op dit deel van het Noordeinde?

Ter hoogte van het kruispunt met de Oranjestraat zijn veel horecagelegenheden die op bepaalde tijden
veel fietsers aantrekken. Op die momenten is er niet voor alle fietsen voldoende parkeerruimte.

2. Is het college met mij van mening dat niet de ondernemers verantwoordelijk zijn voor het feit dat
fietsers door gebrek aan parkeerplekken, met hun geparkeerde fiets de vrije doorgang
belemmeren?

Ja, fietsers zelf zijn hier de eerst verantwoordelijken.

3. Waarom wordt hier door de gemeente niet gehandhaafd op verkeerd geparkeerde fietsen en het
vrijhouden van de minimummaat voor vrije doorgang?

Op het Noordeinde geldt geen fietsparkeerverbod (met uitzondering van het gedeelte ter hoogte van
Paleis Noordeinde). Op het Noordeinde mogen fietsen dus op het trottoir worden geparkeerd, tenzij ze
gevaarlijk en/of hinderlijk geparkeerd staan. Op gevaarlijk en/of hinderlijk geparkeerde fietsen wordt
wel gehandhaafd.

4. Het college werkt aan een herinrichting van het Noordeinde waarbij meer ruimte voor de fiets en
voetganger wordt gerealiseerd. Is het college bereid om tot de uitvoering van de herinrichting op
het brede deel van de stoep de fietsparkeervakken rond de nietjes te markeren met witte lijnen op
de stoep? En te handhaven op fietsen die buiten de lijnen geparkeerd staan? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft in het coalitieakkoord aangegeven te willen bekijken of de parkeerruimte op het
Noordeinde opgeheven kan worden. Het college ziet verschillende opgaven en kansen aan het
Noordeinde en omgeving en heeft de situatie ter plekke bekeken en besproken met de
ondernemers(vereniging). Op dit moment onderzoekt het college de mogelijkheden omtrent parkeren,
fietsparkeren, inrichting van de buitenruimte, verkeersstromen, routering en de marketing van het
gebied. Het college zal op korte termijn een brief sturen aan de BIZ Noordeinde en een afschrift
hiervan aan uw raad.
Gezien dit traject worden rond de nietjes geen witte lijnen op de stoep aangebracht.

5. Is het college bereid om in overleg met de ondernemers extra tijdelijke fietsparkeerplaatsen te
realiseren in de directe omgeving van het Noordeinde? Zo nee, waarom niet?

Ja. De parkeerbeugels op het Noordeinde voor huisnummer 70-72 worden op korte termijn
weggehaald. Daardoor komen er twee openbare parkeerplaatsen bij op het Noordeinde, waardoor er
met gelijkblijvende parkeercapaciteit twee parkeerplaatsen ter hoogte van het kruispunt met de
Oranjestraat worden aangepast tot extra fietsparkeerruimte.

6. Kan het college aangeven waarom er indertijd alleen ter hoogte van het Paleis Noordeinde borden
geplaatst zijn waarop gewaarschuwd wordt voor handhaving op fout geparkeerde fietsen? Zo nee,
waarom niet?

Vanwege de hinder van fietsen en bromfietsen voor het Paleis Noordeinde heeft het college bij besluit
van 13 mei 2014 uit oogpunt van het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte
overlast, hinder of schade voor de woonomgeving een verbod tot het plaatsen van fietsen en
bromfietsen ingesteld.

7. Gaat het college bij de genoemde herinrichting zorgdragen voor voldoende fietsparkeerplaatsen?
Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 4.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram mw. I.K. van Engelshoven