Op zaterdag 7 september jl. stond ter afsluiting van de Fusion Beach Challenge op het strand in Kijkduin een vuurwerkshow gepland. De Haagse Stadspartij heeft samen met de Partij voor de Dieren het college om opheldering gevraagd hoe ondanks alle regelgeving het toch mogelijk is dat bedrijven toestemming kunnen krijgen voor een schadelijke vuurshow in Natura 2000 gebied.

Het meeste vuurwerk ‘knalt’ op zwart buskruit en bij deze verbranding komen er onder meer CO2, fijnstof, stikstof- en zwaveloxiden vrij. De duingebieden in en rond Kijkduin behoren zoals bekend tot de zwaar beschermde Natura 2000 gebieden. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat er toch een vuurwerkshow kan plaatsvinden: “Met de recente uitspraken rondom stikstof en de PAS-regeling, plus het feit dat vrijwel al het duingebied zich al in een overbelaste situatie bevindt, is het ronduit bizar dat kennelijk elk willekeurig evenement een vuurwerkshow bij Natura 2000 gebied kan organiseren. Daar moet snel verandering in komen!”

De Haagse Stadspartij wil van het college weten of er een vergunning was afgegeven, of hiervoor advies was ingewonnen zoals de Wet Natuurbescherming voorschrijft, of dit niet in strijd is met de APV en of het college bereid is stappen te nemen om dit soort vuurwerkshows aan strengere regelgeving te binden en zo mogelijk te verbieden. Ook staat in de huisregels van de Nota Westduinpark en Wapendal ‘Topnatuur voor de stad’ opgenomen dat het voor gebruikers van het strand en het duin gebied verboden is vuurwerk af te steken. Wijsmuller: “Waarom mogen bedrijven dit dan wel?”

De ingediende vragen:

Schriftelijke vragen: Vuurwerkshow in Natura 2000 gebied
Indiener: Joris Wijsmuller

De raadsleden de heren Wijsmuller en Barker hebben op 9 september 2019 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Op zaterdag 7 september jl. stond ter afsluiting van de Fusion Beach Challenge in Kijkduin om 21.00 uur een vuurwerkshow gepland op het strand ter hoogte van strandtent 14. De show met consumentenvuurwerk werd volledig gesponsord en geschoten (gefakkeld) door de Rijswijkse Vuurwerkhal, maar is uiteindelijk vanwege de weersomstandigheden op de dag zelf afgeblazen. Het meeste vuurwerk ‘knalt’ op zwart buskruit (buskruitmengsel van kaliumnitraat, houtskool en zwavel). Wanneer dat verbrandt, komen er onder andere CO2, fijnstof, stikstof- en zwaveloxiden vrij. De duingebieden in en naast Kijkduin behoren zoals bekend tot de Natura 2000 gebieden.

1. Was het college op de hoogte van de geplande vuurwerkshow ter afsluiting van de Fusion Beach Challenge?

Ja.

2. Het behandelen van een melding of vergunningsaanvraag voor handelingen met vuurwerk gebeurt door de Omgevingsdiensten. Zij voeren deze taken voor de provincie en de gemeenten uit en houden ook toezicht op de naleving van de vuurwerkregels en -vergunningen. Is er een vergunning verleend voor het afsteken van dit vuurwerk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er rekening gehouden met de wet natuurbescherming en advies ingewonnen?

Het college is niet het bevoegd gezag voor wat betreft vuurwerk. Voor handelingen met professioneel vuurwerk zoals bij vuurwerkshows en festivals, is op grond van het Vuurwerkbesluit vooraf toestemming vereist van Gedeputeerde Staten (GS) van de betreffende provincie (voor activiteiten met minder dan 20 kg vuurwerk volstaat een melding). In Zuid-Holland is het behandelen van een melding of vergunningsaanvraag voor het ontbranden van vuurwerk door Gedeputeerde Staten opgedragen aan de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). In het kader van deze procedure wordt de burgemeester gevraagd om een verklaring van geen bezwaar. Uitsluitend indien er op grond van veiligheid bedenkingen zijn, kan de verklaring door de burgemeester worden onthouden. De Omgevingsdienst Haaglanden houdt na vergunningverlening ook toezicht op de naleving van de vergunningsvoorschriften en wettelijke bepalingen. Ten behoeve de Fusion Beach Challenge is door de ODH vergunning verleend voor het ontbranden van vuurwerk.

3. Is er een evenementenvergunning voor de afsluiting van Fusion Beach Challenge verleend? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja. Naast de gebruikelijke voorwaarden betreffende de openbare orde, is voor het ontbranden van vuurwerk gewezen op de benodigde vergunning van GS.

4. Is een dergelijke vuurwerkshow in Natura 2000 gebied niet strijdig met artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen van de APV? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het verbod van artikel 2:18 APV ziet specifiek toe op een verbod op roken of het wegwerpen van peuken in bossen en/of duingebieden gedurende een door het college aangewezen periode om (bos)branden te voorkomen . Uit de toelichting op het artikel blijkt niet dat het rookverbod is bedoeld om het afsteken van vuurwerk op bepaalde locaties te reguleren of verbieden. Hiervoor zijn landelijk andere kaders overeengekomen. De beoordeling of binnen de veiligheidscirkel gelegen
kwetsbare objecten door het vuurwerk in het geding komen, ligt wettelijk bij GS.

5. Hoe wordt er zorg gedragen bij een dergelijk evenement dat alle vuurwerkresten worden opgeruimd en er geen schadelijke stoffen op het strand of in de zee worden achter gelaten?

De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van het evenemententerrein. Indien er afvalresten achterblijven, kan besloten worden om dit op kosten van de organisator op te ruimen.

6. Hoe verhoudt deze vuurwerkshow zich met de huisregels van de Nota Westduinpark en Wapendal ‘Topnatuur voor de stad’ waarin staat opgenomen “respecteer de ruimte en de rust daarom ook geen geluid- en lichthinder en laat ook geen drones vliegen; hoe gezellig het ook is, steek ik geen barbecue en/of vuurwerk aan en maak geen open vuur”? Denkt het college niet dat er een verkeerd signaal wordt afgegeven aan gebruikers van het strand wanneer bedrijven en evenementen wel van deze regels mogen afwijken? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college het met ons eens dat met de recente uitspraken rondom stikstof en de PAS-regeling en het feit dat vrijwel al het duingebied zich al reeds in een overbelaste situatie bevindt (zie bijgaande kaart van het RIVM) het ongewenst is dat elk willekeurig evenement een vuurwerkshow bij Natura 2000 gebied kan organiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid stappen te nemen om dit soort vuurwerkshows aan strengere regelgeving te binden en zo mogelijk te verbieden?

Antwoord op vraag 6 en 7
Het college is van mening dat dit onwenselijk kan zijn, maar tekent daarbij aan dat het in een grootstedelijke omgeving onvermijdelijk is dat activiteiten plaatsvinden die mogelijk op gespannen voet met de natuur staan. Dit vergt een zorgvuldige behartiging van beide belangen, namelijk grootstedelijkheid en zorg voor de natuur. Om dit in goede banen te leiden zijn in de Wet natuurbescherming de beschermingsregels voor de Nederlandse natuurgebieden en planten- en
diersoorten vastgesteld. De vraag of het afsteken van vuurwerk bij evenementen op bepaalde locaties en/of gedurende bepaalde perioden in het jaar volgens deze regels toegestaan is, moet worden beantwoord door de ODH zoals beschreven bij het antwoord op vraag 2.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris, de wnd. burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer Johan Remkes

Schriftelijke vragen: Vervolgvragen vuurwerkshow in Natura 2000 gebied
Indiener: Robert Barker, Partij voor de Dieren

Datum: 9 januari 2019
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 9 september 2019 dienden de raadsleden Wijsmuller (Haagse Stadspartij) en Barker (Partij voor de Dieren) schriftelijke vragen in over een vuurwerkshow in een Haags Natura2000-gebied. De beantwoording (RIS303493) die daar op 5 november 2019 op volgde, strookt niet met eerdere uitspraken van het college.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heer Barker, Partij voor de Dieren, en Joris Wijsmuller, HSP, de volgende vragen:

In de APV, Artikel 2:18.2 staat ‘Het is verboden in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van honderd meter daarvan, voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.’

1) Is het college het ermee eens dat ‘brandende of smeulende voorwerpen’ niet specifiek over peuken gaat, zoals wordt gesteld in de beantwoording van het college (RIS303493)?

Op 12 juli 2018 werd tijdens de raadsvergadering een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin werd gesteld dat artikel 2.18 van de APV ook vuurwerk omvat, aangezien dit brandt of smeult. Bij de afdoening van deze motie stelde het college het volgende: ‘Het college zal bij de stadsbrede communicatie over de vuurwerkvrije zones er nadrukkelijk op wijzen dat ook in natuurgebieden geen
vuurwerk mag worden afgestoken.’ In het Beleidskader Jaarwisseling 2019-2020 (RIS303627) staat ‘Bij de stadsbrede communicatie over de vuurwerkvrije zones, is er nadrukkelijk op gewezen dat ook in natuurgebieden geen vuurwerk mag worden afgestoken. Het college heeft toegezegd bij aantoonbare vuurwerkoverlast in natuurgebieden verdergaande maatregelen, zoals het plaatsen van verbodsborden, te nemen’.

2) Is het college het ermee eens dat deze uitspraken niet overeenkomen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over de  vuurwerkshow in Natura2000-gebied? Hierin staat namelijk dat het artikel niet bedoeld is om het afsteken van vuurwerk op bepaalde locaties te reguleren of verbieden.

Op 13 juni 2018, tijdens de Vergadering Algemene Raadscommissie (avond) heeft de toenmalige burgemeester letterlijk gezegd dat “in de APV al is opgenomen dat vuurwerk in de duinen niet mag worden afgestoken.” Dit bevestigde zij nogmaals in de commissie Bestuur van 3 oktober 2018 en wees daarbij specifiek op artikel 2.18.

3) Is het college het ermee eens dat dit een bijzonder duidelijk statement is en dat de beantwoording van het college in de brief van 5 november 2019 hier absoluut niet bij aansluit?

4) Is het college het ermee eens dat vuurwerk ook ‘brandende of smeulende voorwerpen’ zijn?

5) Is het college het ermee eens dat vuurwerk minstens zo gevaarlijk is voor natuurgebieden als andere brandende of smeulende voorwerpen, zoals peuken?

6) Kan het college bevestigen dat vuurwerk afsteken in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van honderd meter daarvan, verboden is volgens de APV, zoals eerder is aangegeven door de burgemeester?

7) Kan het college de tegenstrijdigheid tussen de verschillende college-uitingen verklaren? Hoe kan het dat opeenvolgende colleges de APV zo anders interpreteren?

8) Is het college van mening dat de bewoording van de APV misschien moet worden aangepast om meer duidelijkheid te creëren, zodat de APV niet open staat voor interpretatie?

9) Indien het college van mening is dat de eerdere uitingen van het (vorige) college over het verbod op het afsteken van vuurwerk in natuurgebieden niet klopt, is het college bereid om de APV aan te passen zodat het afsteken alsnog wordt verboden?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

In de pers
AD
Den Haag FM
Dagblad070
Rijswijks Dagblad