Midden in Transvaal was lange tijd een kinderopvang gevestigd, met daarboven sociale huurwoningen. Na sluiting van de kinderopvang is de ruimte door de gemeente verhuurd aan kleine bedrijfjes. Zonder overleg met de gebruikers en de buurtbewoners is het gebouw inmiddels door de gemeente verkocht. De nieuwe eigenaar wil er kleine woningen van maken.

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer stelt vragen bij deze gang van zaken: “Het stadsbestuur zegt haar grondpositie en gebouwen zorgvuldig te willen gebruiken, maar hier lijkt men voor de hoogste winst te zijn gegaan. Juist in de kwetsbare wijken kan de gemeente met een zorgvuldige inzet van haar vastgoed de wijkeconomie en het verblijfsklimaat stimuleren”.  De raadsleden Peter Bos en Fatima Faïd hebben daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld.

De Haagse Stadspartij heeft verschillende klachten ontvangen van bewoners uit de Majubastraat over de verkoop van het perceel Majubastraat 2k.

1. Hoelang is het pand Majubastraat 2K in bezit geweest van de gemeente?

Sinds 30 oktober 1998.

2. Wat was de boekwaarde in 2018?

Nihil.

3. Is er bij de verkoop winst gemaakt? Zo ja hoeveel? En als de koop nog niet rond is, hoeveel winst verwacht de gemeente bij de verkoop te maken?

Ja, er is een boekwinst gemaakt van € 745.000,-.

4. Welke voorwaardenzijn er bij de verkoop gesteld aan de koper?

De koper mag maximaal negen woningen realiseren.

5. Zijn er planologische wijzigingen in het vooruitzicht gesteld aan de koper?

Nee.

6. Is het afgeven van een splitsingsvergunning in het vooruitzicht gesteld aan de koper?

Nee, dit is voor eigen risico.

7. Is de koper bekend bij de gemeente? Zowel in positieve als negatieve zin? Zijn er in het verleden problemen geweest bij andere objecten in bezit van koper?

Nee, bij verkoop van vastgoed vindt wel een toetsing plaats in het kader van de Wet Bibob. De wijk Transvaal – en ook specifiek deze plek – wordt geplaagd door overbewoning en overlast in de openbare ruimte. Volgens de ingediende aanvraag beginseluitspraak(zie bijlage) wil de eigenaar 9 woningen realiseren in het pand. De bewoners van de woningen erboven waren hiervan niet op de hoogte.

8. Waarom zijn de bewoners niet ingelicht over het voornemen van de gemeente om de locatie te verkopen?

De verkoop is kenbaar gemaakt door het plaatsen van posters op het pand en publicatie op Funda.

9. In de wijk is behoefte aan kleinschalige kantoorruimte voor beginnende ondernemers. Dit programma schept ruimte voor lokale ondernemers, versterkt zo de economie en draagt niet bij aan het vergroten van de druk op de openbare ruimte. Waarom is dit niet als uitgangspunt genomen voor de verkoop en het toekomstige gebruik van deze locatie?

Zolang de huidige bestemming van een pand aansluit bij de vraag vanuit de markt, dan ziet het college niet direct aanleiding om over te gaan tot een  bestemmingsplanwijziging. De vraag naar woonruimte in de stad is groot.

10. Waarom is de locatie – als het college er graag woningen bij wil – niet aangeboden aan verschillende sociale woningbouwcorporaties? Bijvoorbeeld om te beginnen aan de eigenaar van de bovenliggende woningen?

Het pand is door de gemeente aangeboden aan de eigenaar van de bovenliggende woningen (woningcorporatie Staedion), Staedion heeft aangegeven hier geen gebruik van te willen maken.

11. Geldt het splitsingsverbod in dit geval?

Als er een aanvraag komt zal dit volgens de normale publiekrechtelijke regels beoordeeld worden.

12. Is het college het met mij eens dat de bewoners moeten worden betrokken bij de ontwikkelingen in hun wijk? Zo ja, waarom is de wijk dan geen kans gegeven alternatieven aan te dragen voor deze locatie in gemeentebezit?

De gemeente gaat over tot verkoop van vastgoed, zodra blijkt dat deze locatie geen beleidsdoelstelling meer kan dienen. Hierbij wordt ook een financiële afweging gemaakt. Het aanhouden en exploiteren van vastgoed kost geld. Als er geen zicht is om een kostprijs dekkende exploitatie, wordt overgegaan tot verkoop. De uitgangspunten voor verkoop zijn vastgelegd in de Nota Vastgoed. In de meeste gevallen gaat de gemeente over tot verkoop binnen de huidige bestemming.

13. Waarom is er in Den Haag bij de verkoop van gemeentepanden nog geen ‘right to challege’ ingevoerd?

Bij ‘right to challenge’ kunnen bewoners taken van gemeente overnemen als zij denken dat het slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen doen. In dit geval had het pand geen invulling meer, waardoor er geen sprake is van het overnemen van bepaalde taken van de gemeente.

14. Is de gemeente bereid met ‘right to challenge’ te experimenteren in de kwetsbare wijk Transvaal?

Indien de gemeente een burgerinitiatief voor ‘right to challenge’ ontvangt, dan zullen we dit initiatief afwegen en bespreken met de initiatiefnemers.

15. Is de gemeente bereid de koop ongedaan te maken om alsnog bewoners de kans te geven alternatieven te ontwikkelen op deze locatie ?

Nee, zie ook het antwoord op vraag 13.

16. Is de gemeente bereid de huidige bestemming te handhaven en niet mee te werken aan de realisatie van woningen/of kamerverhuur?

De gemeente handhaaft de huidige bestemming, het realiseren van wonen past binnen het huidige bestemmingsplan.

17. Is de gemeente bereid de nieuwe eigenaar te sommeren samen met de bewoners een plan te ontwikkelen voor dit pand als het ongedaan van de koop niet(meer) kan of als het college dat niet wil?

Nee, dit past niet binnen de afspraken die met de nieuwe eigenaar zijn gemaakt.

18. Het college stelt dat de gemeente slechts weinig grond en panden in bezit heeft om ontwikkelingen in de stad te sturen. Waarom gaat zij bij verkoop van panden dan uit van de maximale winst in plaats van te sturen op programma dat van meerwaarde is voor de omgeving?

De gemeente houdt in ogenschouw dat vastgoed dat zij verkoopt, (op termijn) ook altijd weer kan worden door verkocht. Het realiseren van woningen op deze plek past binnen het bestemmingsplan en is ook van meerwaarde voor de stad.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,                 de burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer        Pauline Krikke

In de pers
Dagblad070