De Haagse Stadspartij is geschokt dat op 28 september er hardcore neo-nazigroepen toestemming hebben gekregen om te demonstreren in Den Haag. We vinden het verwerpelijk dat een groep die de Holocaust ontkent en wiens gedachtegoed bestaat uit nationaal socialistische ideeën en antisemitische complottheorieën door de straten van Den Haag mag marcheren. In de aankondiging op Facebook van de zogenaamde “anti zionistische groepering” maakt men gebruik van antisemitische symboliek. De Racial Volunteer Force pleit voor segregatie op basis van huidskleur en “volk” en meent dat immigratie vanuit het Midden-Oosten en Afrika wordt georganiseerd door een Joodse elite om zo Europa kapot te maken. Er wordt met veel lof en nostalgie gesproken over het Derde Rijk, Hitler en de ideeën van het nationaal socialisme.

In de stad van Vrede en Recht, waar in de Tweede Wereldoorlog bijna de gehele joodse gemeenschap is omgekomen in de holocaust, mogen wij verwachten dat het college er alles aan doet om dit soort groepen niet door de straten van onze stad te laten marcheren of in te perken. Het is blijkbaar heel makkelijk voor neo-nazi groepen om in Den Haag te mobiliseren. Regelmatig worden demonstraties ingeperkt of worden routes en of demonstratieplekken aangepast door de burgemeester. Uit het verleden weten we dat bewoners en of organisaties van de Joodse gemeenschap en mensen van kleur risico lopen op geweld als deze groepen in de stad zijn om hun haat te verspreiden.

Fatima Faid: “We zijn heel benieuwd waarom de loco burgemeester makkelijk toestemming heeft gegeven om bij de Israëlische ambassade te demonstreren in plaats van aan de randen van de stad.”

De schriftelijke vragen:

Het raadslid Faïd heeft op 3 september 2019 een brief met daarin zestien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op zaterdag 28 september wil het neonazistische Racial Volunteer Force (RVF) demonstreren in Den Haag. De demonstratie heeft als thema “tegen de zionistische schaduwmacht”. Racial Volunteer Force is een openlijke neonazistische groep, wiens gedachtegoed bestaat uit nationaal socialistische ideeën en antisemitische complottheorieën. De demonstratie wordt georganiseerd onder de noemer “nationalisten tegen Israël”, een alias en gelegenheid schuilnaam voor het Racial Volunteer Force. De Racial Volunteer Force pleit voor segregatie op basis van huidskleur en “volk” en menen dat immigratie vanuit het MiddenOosten en Afrika wordt georganiseerd door een Joodse elite om zo Europa kapot te maken. Er wordt met veel lof en nostalgie gesproken over het Derde Rijk, Hitler en de ideeën van het nationaal socialisme.

1. Is het college op de hoogte van deze demonstratie?

De Haagse stadspartij vindt het verwerpelijk en schokkend dat zo een groepering een platform krijgt in Den Haag.

2. Is het college op de hoogte van de uitgesproken antisemitische en neonazistische boodschap van deze club?

3. Heeft de RVF de demonstratie aangemeld?

In de stad van vrede en recht, waar in de Tweede Wereldoorlog bijna de gehele joodse gemeenschap is omgekomen in de holocaust mogen wij verwachten dat het college er alles aan doet om dit soort groepen niet door de straten van onze stad te laten marcheren.

4. Wat heeft het college precies gedaan om te voorkomen dat deze groep hun antisemitische en racistische boodschap mag komen verkondigen?

5. Klopt het dat Racial Volunteer Force toestemming heeft om bij de Israëlische ambassade te demonstreren?

6. Gaat er een route door een deel van de stad?

Regelmatig worden demonstraties ingeperkt of worden routes en of demonstratieplekken aangepast

7. Kunt u aangeven wat de overwegingen van de loco burgemeester zijn om deze zeer omstreden demonstratie niet te verplaatsen van de Israëlische ambassade naar een minder omstreden locatie?

In de aankondiging op Facebook van de zogenaamde “anti zionistische groepering” maakt men gebruik van antisemitische symboliek.

8. Is het college het met mij eens dat het onacceptabel is dat men tijdens de demonstratie gebruikmaakt van antisemitische en racistische symboliek?

9. Welke maatregelen gaat het college nemen ten aanzien van (verboden) nazi symbolen?

10. Zijn nazi vlaggen toegestaan?

11. Welke aanwijzingen heeft de organisatie van het college gekregen?

12. Klopt het dat Landstorm, genoemd naar een bataljon vrijwillige SS soldaten, de ordedienst zal zijn tijdens deze demonstratie?

13. Betekent dit dat er in de straten van Den Haag SS/achtige ordetroepen met bijpassende klederdracht gaan marcheren?

Uit het verleden weten we dat bewoners en of organisaties van de Joodse gemeenschap en POC risico lopen op geweld als deze groepen in de stad zijn om hun haat te verspreiden.

14. Welke extra veiligheidsmaatregelen gaat het college/gemeente nemen om de Joodse gemeenschap en synagogen in Den Haag te beschermen?

15. Hoeveel demonstranten verwacht u dat deel gaat nemen aan deze demonstratie?

16. Bent u het met de Haagse Stadspartij eens dat we in Den Haag meer zon en minder nazi’s nodig hebben?

Ad 1 t/m 16
Op 1 juli 2019 is voor 28 september een kennisgeving gedaan van een statische demonstratie van 20 personen met als onderwerp: ”Tegen de buitenlandse politiek van Israël en inmenging in de binnenlandse politiek van Nederland”. De demonstratie zou plaatsvinden bij het Willem Drees monument aan de Hofweg. De kennisgeving is gedaan door een individu en niet door een organisatie. Het college benadrukt dat het recht om te demonstreren een grondrecht is. De Grondwet en de Wet openbare manifestaties (Wom) verplichten burgemeesters om de vrije uiting van meningen zoveel als mogelijk te faciliteren. Er is geen toestemming nodig om een demonstratie te houden. Het recht om te demonstreren is echter geen absoluut grondrecht. Op grond van de Wom kunnen op drie gronden beperkingen worden opgelegd aan een demonstratie of kan deze preventief worden verboden: ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. In de wet is bepaald dat een burgemeester bij de beoordeling van demonstraties niet mag treden in de inhoudelijke boodschap die men tijdens een demonstratie wil verkondigen, hoe choquerend, kwetsend of aanstootgevend deze ook kan zijn.

Dit betekent niet dat het college het inhoudelijk met alle meningsuitingen eens is. Integendeel,bijvoorbeeld indien er sprake is van racistische of antisemitische uitingsvormen neemt het college daar scherp afstand van. Daarnaast is, zoals ook vooraf aan iedere organisator van een demonstratie wordt medegedeeld, het plegen van strafbare feiten waaronder het doen van strafbare uitingen niet toegestaan. Hiervoor hoeft vanzelfsprekend niet eerst een beperking door de burgemeester te worden opgelegd. Welke uitingen en gedragingen in een concrete situatie strafbaar zijn, is overigens niet ter beoordeling van het college maar van het Openbaar Ministerie (OM). De betreffende demonstratie is in de driehoek daarom nadrukkelijk onder de aandacht van het OM gebracht. Er zijn verschillende tegendemonstraties aangemeld en er waren signalen dat er mensen waren die de demonstratie wilden verhinderen. Ook voor tegendemonstraties geldt, in algemene zin, dat de burgemeester deze zoveel mogelijk faciliteert, met dien verstande dat de burgemeester in beginsel de positieve verplichting heeft om demonstranten te beschermen tegen anderen die hen het recht op betoging proberen te ontnemen. Op 18 september heeft de organisator de kennisgeving ingetrokken. Deze kwestie heeft geen aanleiding gegeven om extra (veiligheids)maatregelen in onze stad te treffen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,                 de wnd. burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer        Johan Remkes

In de pers
Dagblad070