Het is weer net zo druk met auto’s op de weg als vóór de coronacrisis. Maar het Openbaar Vervoer (OV) rijdt nog altijd minder vaak (lagere frequenties op de stadslijnen 6, 11, 12 en 16) en met minder reizigers (een bezettingsgraad van slechts 70% t.o.v. vóór de coronacrisis). En nu wil men per 1 januari 2022 ook nog eens 11 tramhalten in Den Haag opheffen, nota bene zonder overleg met bewoners! Dit verzwakt het OV nog verder en heeft grote gevolgen voor reizigers die ouder of minder valide zijn. Gelukkig heeft de gemeenteraad onze motie ‘Transitieplan OV alleen na raadpleging bewoners’ aangenomen. Het college moet nu alles in het werk stellen om de “opheffing van halten” te schrappen, en eerst met bewoners in overleg gaan. De Haagse Stadspartij legt zich niet neer bij de afbraak van het OV!

Motie: Transitie OV alleen na raadpleging bewoners
Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 4 november 2021 ter bespreking van Voorstel van het College inzake programmabegroting 2022-2025, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2021 (RIS309850).

Constaterende dat

 • In het transitieplan van de MRDH een vergaande set van maatregelen is opgenomen met een besparing van € 0,8 mln door (tijdelijke) opheffing van 18 HTM halten waarvan 15 in Den Haag;
 • De inhoudelijke discussie over transitie van het OV nog niet is gevoerd;
 • De HTM spreekt over “een theoretisch bedrag” omdat de geraamde besparing prematuur en voorwaardelijk is;
 • Volgens het jaarverslag HTM is de kaspositie in 2020 en begin 2021 fors afgenomen maar nog altijd zodanig positief dat er bij verlenging van de ondersteuningsmaatregelen door het Rijk geen negatieve kaspositie ontstaat tot en met 2022, er zelfs mogelijkheden zijn om de kaspositie te versterken;
 • De verlenging van ondersteuningsmaatregelen door het Rijk voor 2022 inmiddels is toegezegd en verdere steun zeker niet is uitgesloten;
 • De impact van het vervallen van halten voor reizigers groot is;
 • Bewoners in het geheel niet op de hoogte zijn van het hoe en waarom, laat staan betrokken zijn bij de voorgenomen opheffing van halten met uitzondering van de 4 halten aan lijn 16;

Overwegende dat

 • Sociaal, toekomstvast en robuust OV in een dichtbevolkte stad heel hard nodig is;
 • Den Haag inzet op een mobiliteitstransitie waarbij het aandeel OV en langzaam verkeer groeit, en het aandeel autoverkeer daalt;
 • Waar OV te ver lopen is het aandeel OV laag is, en door opheffing van tramhalten de autodruk nog meer doet toenemen;
 • Bij “tijdelijke opheffing” het risico groot is dat reizigers een ander transportmiddel kiezen zodat tijdelijk al snel permanente effecten heeft vooruitlopend op de nog te voeren inhoudelijke discussie;
 • Voor een transitieplan van het OV inzicht in de toekomstvastheid en de sociale impact voorwaardelijk en raadpleging van bewoners vereist is.

Verzoekt het college

 • Om binnen de MRDH alles in het werk te stellen om het onderdeel “pro-actieve opheffing van halten” voorlopig te schrappen totdat de toets van toekomstvastheid in overleg met de bewoners en betrokken wijkorganisaties nader is bepaald.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faïd                         Joris Wijsmuller                 Robin Smit
Haagse Stadspartij            Haagse Stadspartij              PvdD