groenvoorziening

Stomme verkoop van snippergroen in versteende wijken

 

In de versteende Spijkermanstraat is de gemeente van plan 110 m2 gemeentegroen te verkopen aan de eigenaren van het perceel ernaast. De Haagse Stadspartij is verrast dat de gemeente in deze wijk met een verhoogd risico op wateroverlast (en erkend hitte-eiland) stukken groen verkoopt terwijl men overal in de stad probeert meer waterberging te creëren en hittestress wil voorkomen. Tim de Boer: “Als dit perceel wordt verkocht kan het zomaar helemaal betegeld worden, en dat is zonde”. Fatima Faïd vervolgt: “Ook is er in het bestemmingsplan niet geregeld dat hier nooit gebouwd mag worden. Daarmee kan de hittestress alleen maar groter worden”.

De buurtbewoners zijn geschrokken van de geplande verkoop en maken zich zorgen. Zij willen juist gezamenlijk plannen maken om de wijk en de straat te vergroenen. Wij vragen het college de verkoop te stoppen, nadere regels te stellen voor de verkoop van gemeentegronden en samen met de bewoners aan de slag te gaan met de vergroening.

Schriftelijke vragen: Aanvullende vragen Rode Leeuwstraat

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

Op 6 maart 2024 diende raadslid Groenewold, D66 een aantal vragen in over de verkoop van een stuk “snippergroen”.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd de volgende aanvullende vragen:

 1. Volgens de website van de gemeente (zie bijlage 2) is de verkoop van “snippergroen” alleen mogelijk als het om maximaal 30 m2 gaat. Kan het college aangeven hoe het kan dat er nu 110 m2 wordt verkocht?
 2. Volgens de Grondprijzenbrief 2020 moet bij verkoop van meer dan 100 m2 snippergroen een taxatie worden uitgevoerd. Kan het college aangeven of dat gebeurd is? Zo ja, kan die taxatie naar de raad worden gestuurd?
 3. In het bestemmingsplan Het Oude Centrum valt het te verkopen snippergroen onder de bestemming Gemengd-4. Dat betekent dat er ook gebouwd mag worden, ondanks het ontbreken van een bouwvlak. Kan het college aangeven welke procedure geldt voor bouwen buiten het bouwvlak op dit perceel?
 4. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze kleine oase van groen in de binnenstad groen blijft? En niet bebouwd wordt?
 5. Hoe heeft het college vastgelegd dat dit perceel niet gerooid mag worden en betegeld?
 6. Op de percelen die verkocht worden staan 3 bomen waarvan de oudste 33 jaar is. Kan het college aangeven hoe zij deze bomen bij de verkoop heeft beschermd tegen kap? En als dat niet gebeurd is, waarom niet?
 7. Kan het college aangeven hoe bij andere verkopen van snippergroen het groene karakter is gewaarborgd?
 8. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat bij de verkoop van snippergroen nadere voorwaarden moeten worden gesteld om te voorkomen dat er juist meer verstening plaatsvindt? Zo nee, waarom niet?

Volgens de Klimaatatlas is de Spijkermakerstraat zeer kwetsbaar voor extreme regenval, en is de straat ook onderdeel van een extreem hitte-eiland met gevoelstemperaturen boven de 50 C.

 1. Kan het college aangeven hoe de verkoop van snippergroen in de Spijkermakerstraat past in de Haagse aanpak om wijken meer klimaatbestendig te maken?
 2. De bewoners in en om de Spijkermanstraat willen graag gezamenlijk aan de slag om het gebied te verbeteren. Hoe gaat het college dat faciliteren?
 3. Welke middelen zijn er beschikbaar voor het aanpakken van hitte-stress, extreme wateroverlast, vergroening en sociale initiatieven op deze locatie?
 4. Is het college bereid met de bewoners van de Spijkermakerstraat en omgeving om de tafel te gaan om te kijken hoe de straat klimaatbestendig kan worden ingericht?
 5. Om het gebied aan te pakken willen de bewoners graag de mogelijkheid tot ‘bewonersparkeren’ in de plaatselijke parkeergarage onderzoeken. Kan het college aangeven wanneer de concessie/vergunning van de ‘Q-park SG Spijkermakersstraat 32’ afloopt?
 6. Kan het college aangeven of het mogelijk is om bij een eventuele beslissing over een nieuwe concessie/vergunning bewoners te betrekken en ‘bewonersparkeren’ mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

 

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij