Steeds meer klachten over trillingen en geluidsoverlast Avenio’s

Er wordt door omwonenden steeds meer geklaagd over trillingen en geluidsoverlast van de nieuwe Avenio’s (tramvoertuigen). In München, waar een smallere versie van de Haagse Avenio rijdt, ervaren omwonenden ook geluids- en trillingsoverlast. Inmiddels heeft het stadsbestuur van München bij Siemens en vervoerder MVG om een onderzoek gevraagd. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en hieruit komt naar voren dat er dor Siemens nieuwe wielprofielen ontwikkeld worden die minder geluidsoverlast moeten opleveren. De nieuwe wielprofielen worden in München eerst door de technische toezichthouder van de deelstaat een jaar lang getest voordat met zekerheid gezegd kan worden of dit een afdoende oplossing is.

Gerwin van Vulpen: ‘De Avenio’s zijn bijna twee keer zo zwaar als de oude rode trams. Geen wonder dat dat meer trillingen en herrie oplevert! Het is afwachten of de nieuwe wielprofielen een oplossing voor de geluidsoverlast zullen zijn.’

Schriftelijke vragen

Het raadslid de heer van Vulpen heeft op 5 juli 2017 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college op de hoogte van het feit dat er ook in München veel klacht binnen gekomen over trillingen en geluidsoverlast van de Avenio’s die daar rijden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, sinds wanneer?

Het college heeft kort geleden kennisgenomen van berichten in de Duitse media dat er vragen zijn gesteld over geluids- en trillingsoverlast van de Avenio-tram die in München rijdt aan het stadsbestuur van München.

2. Is het college op de hoogte van de vragen die hierover aan het stadsbestuur zijn gesteld en het onderzoek dat op basis van de klachten is ingesteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft het college op basis van de bijgevoegde beantwoorde vragen van het gemeentebestuur van München contact opgenomen met de betrokken partijen?

Ja. Het onderzoek in München richt zich op de klachten van geluids- en trillingsoverlast van de Avenio die in München rijdt. Deze tram is anders geconstrueerd dan de Avenio tram die in Den Haag rijdt. Om die reden is er geen contact opgenomen met het gemeentebestuur van München. De HTM doet in overleg met Siemens onderzoek naar de klachten over geluid en trillingen van de Haagse Avenio. Dit onderzoek wordt na de zomer afgerond.

3. Is het college bekend met het feit dat uit het onderzoek naar voren komt dat Siemens de oplossing zoekt in een nieuwe wielprofiel?

Wij hebben kennis genomen van de beantwoording van vragen door het stadsbestuur van München. Hieruit blijkt dat het onderzoek naar de oorzaken van geluidsproductie door de anders geconstrueerde Avenio tram daar nog in volle gang is.

4. Kan het college aangeven welke kosten hiermee gemoeid zijn? En welke partij de kosten gaat betalen?

Nee. Het college heeft geen zicht op de stand van zaken in het onderzoek aldaar en derhalve ook niet op de eventuele kosten van oplossingen.

5. Hoe groot is de kans dat de Haagse Avenio’s naar Wenen moeten vanwege reparatie aan de genoemde onderdelen?

Zolang het onderzoek naar de problemen met de Avenio’s in Den Haag niet is afgerond heeft het college geen zicht op de oplossingen en kan het deze vraag niet beantwoorden.

6. Kan het college garanderen dat, voor het verhelpen van de technische problemen, de inzetmogelijkheden van de huidige Avenio’s niet ingeperkt zullen worden?

Nee, dat kan het college op dit moment niet.

7. De HTM is op dit moment bezig om de oude rode GTL-trams af te voeren. Is het college met mij van mening dat het, met oog op een mogelijke tijdelijke uitdunning van de 60 inzetbare Avenio’s, verstandig is rode GTL-trams voorlopig aan te houden?

Nee. In een tweetal werkbesprekingen met de commissie Leefomgeving heeft HTM duidelijk gemaakt dat de huidige GTL-8 vloot aan vervanging toe is en bovendien niet voldoet aan de eisen van toegankelijkheid.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,
Annet Bertram                  Pauline Krikke