De Haagse Stadspartij heeft gestreden om de volbouwplannen voor Kijkduin in te tomen. Met 6 amendementen en 1 motie stelde Joris Wijsmuller de raad vele alternatieven voor om het karakter van Kijkduin te redden.

Gemeenteraad stemt in met Masterplan Kijkduin

Gepubliceerd: 11 december 2009
(verlag Griffie gemeente Den Haag)

Op donderdag 10 december sprak de gemeenteraad onder meer over het Masterplan Kijkduin. De raad stemde in met het plan, maar had een aantal vragen en wensen. Deze vragen en wensen gingen voor een deel over het behoud van het kleinschalige karakter van Kijkduin.

De Haagse Stadspartij maakt zich zorgen over de landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied. De fractie diende daarom, samen met de fractie ChristenUnie-SGP, een amendement in om de maximale bouwhoogte te verlagen. Het amendement kreeg geen steun van de raad.

De Haagse Stadspartij wil ook dat het kleinschalige karakter van Kijkduin behouden blijft en vroeg in een amendement om het totale aantal, dat in het plan staan genoemd, te verminderen. Dit werd niet gesteund door de raad.

Een derde amendement van de Haagse Stadspartij ging over de ontwikkelvelden. De fractie vroeg, samen met de ChristenUnie-SGP, in een amendement om de verwijdering van het geplande entreeplein van de Internationale School uit het landschappelijke raamwerk. Dit zou een besparing opleveren. Ook dit amendement kreeg geen steun in de raad.

In een amendement stelde de Haagse Stadspartij voor om af te zien van de aanleg van een extra fietsroute met extra recreatieve waarde. Dit amendement werd samen met de fracties GroenLinks, ChristenUnie-SGP en D66 ingediend en kreeg de steun van de hele raad.

In een ander amendement dat de Haagse Stadspartij samen met de fractie ChristenUnie-SGP indiende, vroeg zij op de locatie Storks geen woningen te bouwen. Dit verzoek kreeg geen steun in de raad. Tot slot vroeg deze fractie in een motie pas te beginnen met de realisatie van het Masterplan Kijkduin wanneer een volwaardige ringweg binnen de planperiode gerealiseerd kan worden. Deze motie werd verworpen.

De fractie GroenLinks is over het algemeen tevreden over het plan, maar heeft een aantal wensen. Samen met de Haagse Stadspartij, ChristenUnie-SGP en D66 vroegen zij het college in een amendement het voormalige zeehospitium terug te geven aan de natuur. Het amendement werd verworpen.

Een meerderheid van de raad stemde tot slot in met het masterplan. De fracties ChristenUnie-SGP, SP, PPS, Solidiar Nederland, Groep Van der Velden en de Haagse Stadspartij stemden tegen.

Reacties:

1. Op 2010-03-02 21:09:03 schreef J. van den Berg:

LS,

ik sluit mij volledig aan bij de ideeën van de Haagse Stadspartij en ondersteun de beschreven amendementen.

Zonder acceptatie van de amendementen ben ik tegen het beschreven masterplan.

Hoogachtend,

J.F.M van den Berg.