30 Jun 2011. In een brief van 30 juni j.l. heeft wethouder Dekker aan de gemeenteraad laten weten dat drie bomen in de tuin van de Nieuwe Kerk niet gekapt zullen worden.

 

Op 9 februari 2011 voerde de Haagse Stadspartij samen met omwonenden actie tegen de dreigende kap van een iep, een populier en een Italiaanse populier in de tuin van de Nieuwe Kerk aan het Spui. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Al op 20 januari 2010 heb ik schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen kap van de bomen. We hebben er hard aan moeten trekken, maar nu is het eindelijk definitief, de bomen blijven staan.”

30 juni 2011

Onderwerp
Bomen Nieuwe Kerk

Geachte voorzitter,

Zoals ik heb toegezegd in de commissie Leefomgeving van 9 februari 2011 informeer ik u hierbij over het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften, zoals dit is uitgebracht aan burgemeester en wethouders inzake de verleende kapvergunning Spui, terrein Nieuwe Kerk. Op basis van dit advies zal er een gesprek met de belanghebbenden plaatsvinden.
De Adviescommissie is van mening dat het besluit tot verlening van de kapvergunning gedeeltelijk dient te worden herroepen. De adviescommissie is van oordeel dat er onvoldoende zwaarwegende argumenten aanwezig zijn voor de kap van de bomen met de nrs. 5, 6 en 7. Bijgevoegd ter informatie het plan met de nummering. De Adviescommissie acht de bezwaren tegen de kap van deze bomen gegrond. De kapvergunning dient in heroverweging te worden geweigerd voor de bomen met de nrs 5, 6 en 7. De Adviescommissie adviseert het besluit voor het overige in stand te laten.
Ik kan mij met het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften verenigen. De kapvergunning van de overgebleven 9 bomen blijft intact. Deze bomen zullen worden gekapt en er zullen volgens plan twee nieuwe bomen worden geplant. Er zal in overleg met de belanghebbende een keuze worden gemaakt voor deze nieuw te planten bomen. Er zal rekening worden gehouden met historische overwegingen, maar ook met de wensen ten aanzien van eigentijds beheer en gebruik van de het gebouw en de tuin.
De Adviescommissie is met het college van mening dat de esthetische kwaliteit van de bomen 5 en 6 thans niet optimaal is. Boom 5 geeft een vrij kale kruin en wordt in zijn ontwikkeling belemmerd door boom 6 die vanaf een hoogte van ca. 10 m duidelijk scheef is gegroeid en daardoor (vermoedelijk) deels het zonlicht wegneemt voor boom 5.

De Adviescommissie sluit niet uit dat de situatie (esthetische zin) sterk kan verbeteren wanneer het scheefgegroeide gedeelte van deze boom flink wordt ingekort, waardoor boom 5 meer ruimte krijgt.
Dit plan heeft naar de mening van de Adviescommissie kans van slagen omdat boom 6 op zichzelf niet scheef in de grond staat, maar pas op grotere hoogte scheef is gegroeid. Ik ben van plan deze maatregel daarom ook uit te voeren De Adviescommissie is van mening dat boom 7 reeds een goede esthetische kwaliteit heeft. De kap van de overige bomen en het herplanten van de laatste twee bomen vindt naar verwachting plaats in het vierde kwartaal van 2011.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
De wethouder Financiën en Stadsbeheer
Sander Dekker