Gemeente stuurt bewoners het bos in

De gemeentepublicaties over het kappen van bomen deugen niet. De Haagse Stadspartij stelt vragen.

 

De gemeente bemoeilijkt de inspraak en bezwaarmogelijkheden bij kapvergunningen door op een onduidelijke manier te publiceren in de Posthoorn. Te kappen bomen worden soms zonder straatnaam vermeld. Ook op de gemeentelijke website is informatie over kapvergunningen moeilijk te achterhalen.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 28 januari 2009

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van het publiceren van kapvergunningen heb ik onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen voor het college.

1. In de Posthoorn van 14 januari jl. staat in de Gemeenteberichten een verleende kapvergunning
voor 134 bomen in het Stadsdeel Centrum gepubliceerd. Kent het college deze publicatie?

Ja, het college is daarmee bekend.

2. Het is onduidelijk om welke bomen het gaat, aangezien de straatnaam niet genoemd wordt en
slechts gesproken wordt over 134 bomen op “diverse locaties”. Is het college met mij van mening dat een dergelijke wijze van publiceren ongewenst is en belanghebbenden zoals omwonenden op deze wijze niet of onvoldoende geïnformeerd worden? Zo nee, waarom niet?

Ja, op deze wijze worden belanghebbenden onvoldoende geïnformeerd. Maar alle aanvragen worden in ieder geval ter inzage gelegd bij het betreffende stadsdeel en het Gemeentelijk Contactcentrum. De kapvergunning is verleend en op deze wijze gepubliceerd, omdat het om een groot aantal bomen ging die (bijna) dood waren, zodat ze niet konden worden gehandhaafd.

3. Is het college bereid om deze publicatie te rectificeren met een duidelijke vermelding van de
locaties van deze bomen? Zo nee, waarom niet?

Nee, de kapvergunning is verleend en is inmiddels onherroepelijk geworden.

4. In de Posthoorn van 24 december 2008 staat in de Gemeenteberichten een aangevraagde
kapvergunning voor te kappen bomen op diverse locaties in het Stadsdeel Loosduinen. Kent het
college deze publiatie?

Ja, het college is daarmee bekend.

5. Het is onduidelijk om hoeveel en welke bomen het gaat, aangezien de straatnaam niet wordt
genoemd en slechts gesproken wordt over “dode en bijna dode bomen op diverse locaties”. Is het
college met mij van mening dat een dergelijke wijze van publiceren ongewenst is en
belanghebbenden zoals omwonenden op deze wijze niet of onvoldoende geïnformeerd worden? Zo
nee, waarom niet?

Ja, op deze wijze worden belanghebbenden onvoldoende geïnformeerd. Maar alle aanvragen worden in ieder geval ter inzage gelegd bij het betreffende stadsdeel en het Gemeentelijk Contactcentrum.
De kapvergunning is verleend en op deze wijze gepubliceerd, omdat het om een groot aantal bomen
ging die (bijna) dood waren, zodat ze niet konden worden gehandhaafd.

6. Is het college bereid om deze publicatie te rectificeren met een duidelijke vermelding van de
locaties van de bomen? Zo nee, waarom niet?

Nee, de aanvraag wordt niet gerectificeerd, omdat de vergunning inmiddels is verleend. In de
Posthoorn van 11 februari 2009 is de verleende vergunning gepubliceerd met vermelding van alle
locaties en de verschillende boomsoorten.

7. Is het college bereid om maatregelen te treffen om te voorkomen dat dit vaker gebeurt? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?

Ja, er zijn inmiddels afspraken gemaakt dat bij de publicatie van de aanvraag van de kapvergunning de volgende gegevens worden vermeld: locatie, boomsoort, afmeting van de boom en de reden van de aanvraag.

8. Op de website van de gemeente zijn de gemeenteberichten te vinden onder Nieuws, doorklikken verplichte publicaties, doorklikken Gemeenteberichten (zoeken via internet). De hierboven genoemde kapvergunningen zijn via deze route echter niet te traceren. Kan het college dit
herstellen? Zo nee, waarom niet?

Nee, dit blijkt technisch gezien niet mogelijk. Ons is bekend dat de zoekfunctie in de huidige
applicatie onvolledige resultaten oplevert. Dit is voor ons een reden om deze applicatie zo spoedig mogelijk te vervangen. De volledige publicaties zijn op de website overigens wel beschikbaar als PDF-bestand.

9. Is het college met mij van mening dat de Gemeenteberichten met de verplichte publicaties op een prominentere en toegankelijker wijze op de website te vinden zouden moeten zijn en niet pas na drie keer doorklikken op een link? Zo nee, waarom niet?

Ja, op de nieuwe website van de gemeente, die gepland is voor de zomer dit jaar, worden de
gemeenteberichten beter toegankelijk. Ook kunnen de gemeenteberichten dan worden gevonden via de
algemene zoekfunctie van de website.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen