Invasie van krakers dreigt
Den Haag heeft er weer een eretitel bij. Het is de stad met het hoogste leegstandspercentage van woningen.

 

Het onlangs uitgebrachte rapport “Kraken en Leegstand” van de ministeries van VROM en Economische Zaken laat zien dat 8,3% van alle woningen in Den Haag leeg staat. Het gaat om een totaal van bijna 20.000 woningen, die per 1 januari 2006 leeg stonden. Van alle onderzochte steden blijkt Den Haag de stad met het hoogste leegstandspercentage. De Haagse Stadspartij is geschrokken van deze cijfers en fractievoorzitter Wijsmuller vraagt het college om opheldering over deze cijfers.

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van het rapport Leegstand en Kraken dat in opdracht van de ministeries van VROM en Economische Zaken in november 2008 is uitgebracht wil ik, onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde, de volgende vragen aan het college voorleggen.

De vragen zijn als volgt beantwoord:

Den Haag, 13 februari 2009

Inzake: Leegstand in Den Haag

1. Kent het college het rapport Kraken en Leegstand van Regioplan?

Ja.

2. Volgens het rapport (tabel 1.1) kende de gemeente Den Haag op 1 januari 2006 een leegstand van 19.650 woningen. Dit komt neer op 8,3% van het totaal aantal woningen. Deze gegevens zijn ontleend aan het CBS. Kent het college deze cijfers?

Ja, wij kennen deze cijfers. Overigens worden de cijfers voor de leegstand in dat rapport ontleend aan een vergelijking tussen enerzijds het woningregister van het CBS (stand 1-1-2006) en anderzijds de persoonsgegevens in het GBA (stand 1-1-2006).

3. Volgens het rapport Kraken en Leegstand is de leegstand van woningen in Den Haag het hoogst van de 31 grootste steden in Nederland (G31). Kan het college een sluitende verklaring geven voor deze hoge leegstand en indien nodig onderzoek doen naar de achtergronden van de leegstand? Zo nee, waarom niet?

Ja. Regioplan gaat bij de analyse van de leegstand uit van het CBS woningregister, dit is een relatief onbetrouwbare bron omdat deze historisch is samengesteld uit de woningtellingen van 1947, 1956, 1960, 1991 en de mutaties die daarna zijn doorgegeven aan het CBS.

Wanneer we het aantal woningen volgens het CBS leggen naast de gegevens van de gemeentelijke belastingdienst zien we een verschil van ruim 3500 woningen. Het CBS gaat dus uit van 3.500 woningen meer dan dat er daadwerkelijk volgens onze administratie zijn, dat is ruim 1,5% verschil.

Tabel 1.1 Cijfers gemeente Den Haag 1-1-2006

Aantal woningen volgens GBD Den Haag 227020
Aantal woningen volgens CBS administratie 230601
Verschil 3579

Een tweede verklaring voor de gerapporteerde leegstand in het Regioplan rapport, die uniek is voor Den Haag, is het hoge aantal expats dat Den Haag kent. Deze diplomaten, de zogenaamde geprivileerden, mensen die werken in diplomatieke dienst, voor een consulaat of een internationale organisatie, hoeven zich niet in te schrijven in de GBA. Zij moeten zich binnen 5 werkdagen inschrijven bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn in november 2007 9.315 geprivileerden woonachtig in Den Haag, waarvan 5.450 hoofdpersonen en 3.865 gerelateerden. Van deze geprivileerden hebben er maar 551 personen zich vrijwillig ingeschreven in Den Haag. Dit betekent dus dat Regioplan in haar analyse van de leegstand ten minste 5.000 (alleen hoofdpersonen), door geprivileerden bewoonde, woningen over het hoofd ziet.
Wanneer wij deze twee bovenstaande zaken in ogenschouw nemen, schatten wij in dat Regioplan de leegstand in Den Haag rond de 8.500 woningen te hoog in schat. Dit zou een verschil van 3,6% zijn met het door Regioplan gepresenteerde cijfer van 8,3%. De leegstand volgens de bestandsvergelijking in Den Haag ligt dus rond de 5% en in de buurt van 11.000 woningen absoluut. Dat is onder het gemiddelde van de G4 en nagenoeg gelijk aan het gemiddelde in Nederland. Overigens is volgens het ministerie van VROM een frictieleegstand op de woningmarkt van 3,6% normaal. In Den Haag is de leegstand ook na correctie van het Regioplan rapport iets hoger. Dit heeft onder andere te maken met het waarschijnlijk relatief hoge aantal pied-à-terres in Den Haag en het feit dat een aantal woningen in Scheveningen voor recreatieve doeleinden worden gebruikt door de eigenaren. Daarnaast heeft ook de inspanning in de herstructurering een tijdelijk effect op de leegstand. Op deze adressen staat administratief niemand meer ingeschreven, terwijl de woning nog wel als woning bestaat bij het CBS omdat het adres pas wordt onttrokken als de woning ook daadwerkelijk fysiek gesloopt is.

Het college van burgemeester en wethouders,
de loco-secretaris, de burgemeester,

G.J. Boot J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2010-04-05 14:26:12 schreef Jacques:

Beste medewerker,

Heeft iemand wel eens getallen proberen te achterhalen van het aantal leeg staande kantoorpanden.
Dat moet vele malen hoger zijn dan het aantal lege woningen.
Dat is niet in de laatste plaats te danken aan het wanbeleid van de gemeente Den Haag, dat decennia lang heeft geprobeerd ieder vierkante millimeter van Den Haag om te zetten in Office Space.
Terwijl het wanbeleid ten aanzien van het verkeer in Den Haag de meeste bedrijven doet verhuizen naar andere steden waar wel een goede verkeersstroom is.
Zoals bv Zoetermeer en Gouda.
Deze trent is al enige jaren gaande, zo is het internet bedrijf waar ik werkte ook naar Gouda verhuist om exact die reden.
Het is gewoon te veel werk om Den Haag in en uit te komen.

Het lijkt mij niet onaannemelijk dat de leegstand van woningen veroorzaakt wordt door het vertrek van Hagenaars naar dezelfde steden waar de interessante banen heen verhuist zijn.

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik mij ook steeds meer gemotiveerd voel om Den Haag te verlaten voor een stad met een moderne werkende infrastructuur.