Schone lucht met milieuzone langs centrumring

De Haagse Stadspartij is ontzettend blij dat tijdens de begrotingsbehandeling de motie is aangenomen om onderzoek te doen naar uitbreiding van de milieuzone langs de centrumring.

 

Indiener HSP-raadslid Gerwin van Vulpen: “Schonere lucht langs de centrumring is van groot belang. Knelpunten als de Javastraat, Mauritskade, Raamweg, Hoefkade, Neherkade, Vaillantlaan scoren slecht als het gaat om de luchtkwaliteit.” Volgens deskundigen kan een eenvoudige ingreep als het uitbreiden van de milieuzone op korte termijn een behoorlijke verbetering voor de luchtkwaliteit betekenen. “Langer wachten is onverantwoord!” aldus Gerwin van Vulpen, “want mensen die langs de centrumring wonen lopen een verhoogde kans op longkanker en longemfyseem en leven korter.”

Motie Uitbreiding Milieuzone

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 november 2013 ter bespreking van de Programmabegroting 2014-2017 (rv 138; RIS 264147);

Constaterende dat:

-de invoering van een milieuzone één van de krachtigste maatregelen in het actieplan aanpak luchtkwaliteit is;

-vervuilende dieselmotoren voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de slechte luchtkwaliteit en de wereldgezondheidsraad diesel op de lijst met kankerverwekkende stoffen heeft geplaatst;

-de Haagse binnenstad als milieuzone momenteel verboden is voor sterk vervuilende vrachtwagens en de gemeente vanaf 2013 ook eisen wil gaan stellen aan de uitstoot van bestelverkeer dat de milieuzone inrijdt;

Overwegende dat:

-de luchtkwaliteit op vervuilde straten (de knelpunten Javastraat, Mauritskade, Raamweg, Neherkade, Hoefkade, Vaillantlaan) aan de Centrumring ronduit slecht is;

-uitbreiding van de milieuzone direct een positief effect heeft op de luchtkwaliteit en relatief eenvoudig is uit te voeren;

Verzoekt het college:

-de mogelijkheden te onderzoeken om de milieuzone tot aan én tot en met de Centrumring het uit te breiden;

-de uitkomsten van beide scenario’s uit dit onderzoek aan de raad te presenteren.