“Discussie over bouwkosten Spuiforum wordt gesaboteerd”

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij heeft namens de gehele oppositie een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Norder. Zij vinden de kostenraming voor het Spuiforum ongeloofwaardig en het onverantwoord dat de stad met zoveel financiële risico’s wordt opgezadeld.

 

Oppositie kan én wil besluit terugdraaien

Spuiforum is omstreden investering
NRC Handelsblad, 1 nov 2013

Na zeven jaar is het besluit genomen: het Spuiforum in Den Haag komt er. De voltallige oppositie, die het vertrouwen opzegde in wethouder Marnix Norder (stadsontwikkeling, PvdA), stemde gisteren tegen, evenals één dissident van de PvdA-fractie. De coalitie hield de kleinst mogelijke meerderheid over. Het Spuiforum splijt de stad. Volgens peilingen keert driekwart van de bevolking zich tegen nieuwbouw. Oppositiepartijen vinden de financiële risico’s te groot. Na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar is de bouw nog niet gestart. Zij gaan campagne voeren met de belofte het besluit terug te draaien.

Maar ook een streep door de plannen kost geld. Volgens Norder is al zo’n 6 miljoen besteed aan de bouwplannen en daar komt met het besluit van gisteren alleen maar meer bij. De terugdraaikosten zijn ,,zo’n 20 miljoen”, schat Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij, die het verzet aanvoert. ,,Nog altijd beter dan 181 miljoen euro voor het Spuiforum”, vindt SP-raadslid Ingrid Gyömörei.

Motie van Wantrouwen

De gemeenteraad van Den Haag op donderdag 31 oktober 2013 bijeen ter bespreking van Gewijzigd voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Spuikwartier 2013 inclusief Rm 214, Vergelijking Spuiforum en Renovatievariant en commissiebrief inzake Second opinion;

Constaterende dat
– het budget voor het Spuiforum van 181 miljoen euro hard en taakstellend is;
– de kosten volgens meerdere deskundige bureaus te laag zijn begroot;
– er geen draagvlak in de stad bestaat voor het Spuiforum;

Overwegende dat
– de renovatievariant kapot is gecalculeerd;
– diverse kosten voor het Spuiforum buiten het taakstellende budget worden gehouden;
– de verantwoordelijk wethouder een verhelderende dialoog tussen de bouwkostendeskundigen blokkeert;

Van mening dat de gemeente, de stad en de inwoners met onaanvaardbare financiële risico’s dreigen te worden opgezadeld;

Spreekt uit geen vertrouwen meer te hebben in de wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Ingrid Györmörei, SP
Inge Vianen, GroenLinks
Bart Brands, PVV
Sandra Abbenhuis, PPS
Marieke de Groot, PvdD
Arnoud van Doorn, PvdE
Hasan Kucuk, ID
Richard de Mos, Groep DeMos
Mustafa Okcuoglu, Groep Okcuoglu
Paul ter Linden, Groep TerLinden

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, heeft ook in een boze brief burgemeester van Aartsen gevraagd om wethouder Norder terug te fluiten. Volgens Wijsmuller tracht de wethouder de second opinion van BBN over de bouwkosten van het Spuiforum op onheuse gronden te diskwalificeren.Daarnaast vindt Wijsmuller dat Norder zijn macht misbruikt door een mogelijk verhelderende dialoog tussen de verschillende bouwkostenbureaus te blokkeren.

Naast BBN heeft inmiddels ook onafhankelijk advies- en
procesmanagementbureau OPPS gesteld dat de kosten van het Spuiforum de
pan uit gaan rijzen. Wijsmuller: “De inwoners van Den Haag hebben er
recht op om te weten welke risico’s we lopen met dit project. Mijn
oprechte poging om het college kritisch te controleren door de kosten
van het Spuiforum zo helder mogelijk op tafel te krijgen met behulp van
gerenommeerde deskundigen wordt door het college in een memo weggezet
als ‘verwarrend, onwetend en niet correct’. Ik vind dit respectloos en
onacceptabel.”

BBN heeft inmiddels zakelijk gereageerd op de aantijgingen van de
gemeente met een notitie en komt daarin tot een neerwaartse bijstelling
van 4,2 miljoen euro vanwege een dubbeltelling. Verder blijft het voor
hen helder dat het Spuiforum minstens 57 miljoen duurder wordt dan is
begroot. Fijntjes wijst BBN erop dat het over actuelere en completere
stukken beschikte dan de bureaus die door de gemeente waren ingehuurd.

De gemeenteraad bespreekt het plan voor het Spuiforum donderdag 31
oktober om 19.30 uur.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W

Den Haag, 30 oktober 2013

Betreft: ambtelijk memo over second opinion bbn adviseurs

Geachte heer Van Aartsen,

In de ‘aanbiedingsbrief extra openbare stukken vergelijking Spuiforum met renovatievariant’ d.d. 28 oktober j.l. biedt het college de raad twee bijlagen aan. Een van de bijlagen heeft de titel ‘vergelijking stichtingskosten Spuiforum met renovatievariant’, maar het blijkt hier te gaan om de ambtelijke memo ‘vergelijking kostenraming Spuiforum BBN met IGG/TG’.
Ik verbaas mij over deze onzorgvuldigheid. Als opdrachtgever van de second opinion van bbn adviseurs wil ik graag een reactie op deze memo geven.

In de ambtelijke memo wordt gesuggereerd dat de second opinion van bbn adviseurs verwarrend, onwetend en niet correct zou zijn. Ik wil allereerst onderstrepen dat het een raadsfractie vrij staat om een second opinion te vragen als invulling van haar controlerende taak. Dat is niet verwarrend, maar draagt juist bij aan de kwaliteit van de besluitvorming!

Daarnaast betreur ik het dat wethouder Norder in de commissievergaderingen mijn voorstel voor een technisch vergelijk van de verschillende ramingen door betrokken deskundigen en gemeentelijk ontwerpteam – en daarmee hoor en wederhoor – resoluut heeft afgewezen. ‘Het college werkt hier in ieder geval niet aan mee.”, aldus de wethouder in de openbare vergadering van 16 oktober j.l.. In het licht van deze obstructie is het verwijt dat bij de rapportage van bbn geen hoor en wederhoor zou hebben plaatsgevonden een gotspe.

Bbn adviseurs heeft in een eerdere fase van het Spuiforum in opdracht van de gemeente een second opinion op de stichtingskosten en gebouwgebonden exploitatielasten opgesteld. Hiertoe zijn door bbn eigen ramingen opgesteld die toen hebben geleid tot een aanzienlijke correctie van de budgetten. De aanpak van bbn – nu in opdracht van de HSP – is gangbaar en consistent. Bbn heeft zich daarbij gebaseerd op alle relevante openbare stukken, zoals het definitieve Voorlopig Ontwerp (VO) met alle bijbehorende tekeningen en adviezen, en het definitieve Programma van Eisen (PvE). IGG kon bij haar raming d.d. 6 juni 2013 niet over deze relevante stukken beschikken omdat ze van later datum zijn. Twynstra Gudde is simpelweg uitgegaan van de IGG-raming, heeft het definitieve VO niet beoordeeld en het definitieve PvE niet eens ontvangen. Helaas moet ik constateren dat de second opinion van Twynstra Gudde door de beperkte opdracht maar een beperkt beeld geeft.

De opmerking in de ambtelijke memo dat bbn adviseurs met de openbare informatie niet beschikte over alle actuele informatie is merkwaardig, niet controleerbaar en draagt zeker niet bij aan de transparantie van het besluitvormingsproces.

In de ambtelijke memo wordt gesuggereerd dat in de raming van bbn adviseurs verkeerde aannames, te veilige of te hoge calculaties, en dubbeltellingen zouden zijn opgenomen. Voor een beknopte weerlegging hiervan verwijs ik naar bijgevoegde notitie van bbn adviseurs.

Resumerend constateer ik dat de door het college aangeboden ambtelijke memo bijzonder suggestief is en geen recht doet aan de second opinion van bbn adviseurs. De raming van bbn adviseurs behoeft (zoals ik in de commissievergadering van 15 oktober j.l. al heb aangegeven) slechts 1 correctie: er is sprake van een dubbeltelling van 4,2 miljoen euro (bouwkosten die al in de Grex waren opgenomen) zodat de investeringsraming dient te worden bijgesteld tot 238,5 miljoen euro. Er zijn verschillen in opvatting t.a.v. marktwerking, renteberekening en percentage onvoorzien, maar daarmee is het grote verschil met de raming van IGG/TG van 57,4 miljoen euro zeker niet verklaard.

Het is triest dat het college obstructie pleegt om de verschillen inzichtelijk te krijgen, en een second opinion in opdracht van een raadsfractie tracht te diskwalificeren. Deze handelwijze is een gemeentebestuur onwaardig, en doet afbreuk aan zorgvuldige besluitvorming over een onderwerp wat in de stad sterk leeft en waarmee uitzonderlijk veel gemeenschapsgeld is gemoeid. Ik roep het college dan ook met klem op om morgen in de raad terug te komen op de ambtelijke memo, en alsnog gehoor te geven aan het voorstel om de betrokken kostendeskundigen samen tot een vergelijk van de verschillende ramingen te laten komen. Bbn adviseurs is graag bereid om hier aan mee te werken.

Met vriendelijke groet,
Joris Wijsmuller

4 Responses
 1. Marco

  Serieuze discussie over een project als Spuiforum is goed. Maar vergeten wordt dat de huidige gebouwen eigenlijk als tijdelijk zijn bedoeld. Hoog tijd voor een nieuw gebouw en als je iets nieuws bouwt kan het maar beter meteen goed zijn zonder dat iedereen als een kruidenier over een miljoentje meer of minder gaat zeuren. Dit doe je goed of niet. Ik vind jullie hierin gewoon een stel heikneuters, bah. Ik woon aan de Vondelstraat, daar woont ook iemand met van die rare anti-Spuiforum posters voor het raam. Bah, ik plak er nog eens iets over heen.

 2. Frans Bouwman

  Eens dat Spuiforum er NIET moet komen. Bezuinigingen op cultuur zoals voor Residentieorkest en Koorenhuis zijn volstrekt onaanvaardbaar. Tegen afwentelen van dubieuze onroerendgoed speculaties van de gemeente op de huiseigenaars. Tegen zal Ik stemmen op melken van de huizenbezitter via exhorbitante OBZ en erfpacht tarieven!
  Ik stem op de Haagse Stadspartij! Frans Bouwman

 3. Frans Bouwman

  Tegen bouw Suifforum! Tegen wegbezuinigen van Kooremnhuis en Residentieorkest! Tegen onroerendgoedspeculaties van gemeente. Tegen afwentelen van de kosten op huizenbezitter. Tegen belachelijke WOZ waarden. Tegen hoge OZB en erfpachttarieven! Ik stem op de Stadspartij! Frans Bouwman

 4. Frans Bouwman

  Tegen bouw Suifforum! Tegen wegbezuinigen van Koorenhuis en Residentieorkest! Tegen onroerendgoedspeculaties van gemeente. Tegen afwentelen van de kosten op huizenbezitter. Tegen belachelijke WOZ waarden. Tegen hoge OZB en erfpachttarieven! Ik stem op de Stadspartij! Frans Bouwman