Round Up nog steeds gebruikt?

De gemeente heeft dit jaar besloten om het schadelijke onkruidbestrijdingsmiddel Round Up niet meer te gebruiken en er voor gekozen om het onkruid met borstelen te verwijderen. Toch is onlangs in Vrederust nog gesignaleerd dat Round Up wordt gebruikt. De Haagse Stadspartij stelt vragen.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Inzake: gebruik Round Up in Den Haag

De raadsleden mevrouw M.J.E. de Groot en de heer G.H.M. Wijsmuller hebben op 11 augustus 2011 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Klopt het dat de gemeente op 10 augustus jl. in het Oude Centrum onkruid heeft bestreden met het zeer giftige middel Round Up? Zo nee, kunt u aangeven in opdracht van wie dit dan wel is gedaan?

Nee. De gemeente heeft geen opdracht gegeven om in het Oude Centrum het onkruid op verhardingen te verwijderen met Round Up. Daarnaast heeft de aannemer, die voor de gemeente de proef met onkruidverwijdering uitvoert, bevestigd geen werkzaamheden te hebben verricht in het stadsdeel Centrum. Ook gebruikt de aannemer andere apparatuur bij de door ons verstrekte opdracht. Het college kan niet aangeven wie de persoon was die onkruid aan het bestrijden was, in wiens opdracht dat werd gedaan en of daadwerkelijk het middel Round Up is toegepast.

2. Indien dit in opdracht van de gemeente is gedaan: hoe verhoudt dat zich dit met de afspraak om de proef alleen te doen in de wijken Escamp en Loosduinen?

Zie beantwoording vraag 1. In opdracht van de gemeente wordt alleen in de stadsdelen Loosduinen en Escamp een proef uitgevoerd.

3. Hoe is het mogelijk dat er op 10 augustus jl. Round Up is gebruikt terwijl regen werd voorspeld waardoor dit gif sneller in het grondwater terecht komt?

Zie beantwoording vraag 1.

http://haagsallerlei.nl/roundup-nog-steeds-volop-toegepast/