Laan van Meerdervoort wordt tweemaal geasfalteerd

Het smalle deel van de Laan van Meerdervoort en de Javastraat zijn deze zomer geasfalteerd met geluidsarm (ZOAB)asfalt. De Haagse Stadspartij stelt geluidsarm asfalt en het gebrek aan planning ter discussie.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Inzake: Aanleg stil asfalt

Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 20 augustus 2012 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Laan van Meerdervoort (smalle deel) en de Javastraat zijn deze zomer geasfalteerd met geluidsarm asfalt. In 2014 zal dat (voor een deel) weer opgebroken moeten worden vanwege de geplande reconstructie ivm de aanleg van fietsvoorzieningen in twee richtingen. Binnenkort zal de Laan Copes van Cattenburgh ook van ZOAB‐asfalt worden voorzien.

1. Waarom zijn de verschillende werkzaamheden (asfaltering en reconstructie) op de Laan van Meerdervoort en Javastraat niet gecoördineerd?

In juli is op het smalle deel van de Laan van Meerdervoort tussen de Zoutmanstraat en de Zeestraat geluidarm asfalt aangelegd. In de Javastraat is niet geasfalteerd. In het smalle deel van de Laan van Meerdervoort hoefde voor het aanbrengen van geluidarm asfalt slechts de toplaag te worden vervangen. In de Javastraat zal bij asfaltering eerst de fundering van het wegdek vernieuwd moeten worden. Daarom wordt afgewacht of het mogelijk is deze asfaltering te combineren met de realisering van fietsvoorzieningen.
Een zeer spoedige uitvoering van deze fietsvoorzieningen is om meerdere redenen niet aannemelijk. Allereerst moeten nog het planvormings- en besluitvormingsproces worden doorlopen. Ten tweede moet de realisering van het project worden ingepast in een complex samenstel van grootschalige infrastructurele werkzaamheden dat de komende jaren in uitvoering komt. Te denken valt aan vernieuwingen in het kader van Netwerk RandstadRail en het Meerjarenprogramma Kunstwerken, zoals de vernieuwing van de Bosbrug (Koningskade – Korte Voorhout) en de Mauritsbrug / Dokter Kuyperdam. Wij gaan ervan uit dat hierbij slechts één van de routes Bosbrug – Korte Voorhout, Mauritskade en Javastraat tegelijk wordt afgesloten.

2. Wanneer, door wie en op grond van welke overwegingen is besloten om op de Laan van Meerdervoort en Laan Copes van Cattenburgh ZOAB‐asfalt te gebruiken?

In Den Haag wordt geen gebruik gemaakt van ZOAB, maar worden semi-dichte dunne deklagen aangebracht. Aan dit soort deklagen wordt de eis gesteld dat de geluidsreductie bij aanleg minimaal 3 decibel moet zijn. Bij metingen blijkt een dergelijke reductie haalbaar.
De aanleg van genoemde deklagen op de Laan van Meerdervoort en de Laan Copes van Cattenburgh is onderdeel van het uitvoeringsprogramma omgevingslawaai Den Haag 2009-2013. Dit uitvoeringsprogramma is door het college op 7 december 2010 vastgesteld (RIS177399). Op dezelfde datum heeft het college het uitvoeringsprogramma bij raadsmededeling 2010.280 (RIS 177400) ter kennisname aan de gemeenteraad gezonden.

3. Is er sprake van ernstige geluidshinder? En zo ja, hoe hoog is die precies?

Bij de genoemde wegen gaat het om zogenaamde prioritaire knelpunten uit het Actieplan Omgevingslawaai Den Haag 2008-2013 d.d. 24 maart 2009 (RIS162555). Van een prioritair knelpunt is sprake bij overschrijding van de plandrempel van 68 decibel (dB). Voor alle drie wegvakken geldt dat deze drempel voor een deel van de woningen wordt overschreden.

4. Aangezien in de stad over het algemeen niet hard wordt gereden heeft ZOAB‐ asfalt weinig zin. Alleen bij autosnelwegen vermindert ZOAB‐asfalt de geluidshinder. Waarom is in dit geval toch ZOAB‐asfalt aangelegd? En hoeveel bedraagt de geluidsreductie?

Zie de beantwoording van vraag 2.

5. Is het college er van op de hoogte dat ZOAB‐asfalt sneller slijt en dat daardoor meer fijnstof in de lucht komt dan bij gewoon asfalt? Kan het college onderbouwd aangeven wat de gevolgen zullen zijn van het gebruik van ZOAB‐ asfalt op het gebied van fijnstof vergeleken met gewoon asfalt?

Ja. Voor zover ons bekend is er nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van semi-dichte dunne deklagen op de luchtkwaliteit. Wel is bekend dat slijtage van voertuigen (banden, remmen) en wegdek bijdragen aan concentraties fijn stof.

6. Is het college met mij van mening dat er eerst meer en/of beter onderzoek gedaan moet worden naar de exacte effecten op de leefbaarheid voordat we als stad zoveel geld uitgeven aan het voortijdig asfalteren van drukke straten? Zo nee, waarom niet?

Nee, in de loop van de jaren is er in Nederland veel ervaring opgedaan met het gebruik van stil asfalt in de stad. Op basis van die ervaringen zijn verschillende soorten asfalt op de markt gekomen die goed toe te passen zijn op stedelijke wegen en wat betreft aanleg- en onderhoudskosten nauwelijks meer verschillen van conventioneel asfalt. Daarbij vindt het college het belangrijk dat wegvakken waar bewoners zijn blootgesteld aan hoge geluidsbelastingen zo snel mogelijk worden aangepakt. Stil asfalt heeft een positief effect op het omgevingslawaai en dus op de leefbaarheid. Dat komt allereerst doordat de geluidsniveaus (de decibellen) afnemen. Daarnaast levert stil asfalt volgens reacties van bewoners vaak een prettiger ‘geluidsbeeld’ op, ook bij een relatief beperkte afname van de decibellen.
Dat lijkt met name te worden veroorzaakt door het frequentiebeeld van stil asfalt waarbij de meest storende geluidsfrequenties (hoog en laag) worden gedempt.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
Annet Bertram Marnix Norder