“Rotterdamsebaan getoetst en te licht bevonden”

Onderzoek Ligtermoet & Partners brengt zwakke punten aan het licht

De Haagse Stadspartij heeft het plan voor de Rotterdamsebaan laten toetsen door het
bureau Ligtermoet & Partners (adviseurs in verkeersbeleid).

 

Uit het rapport blijkt dat de plannen voor de Rotterdamsebaan niet meer voldoen aan een aantal belangrijke uitgangspunten. De weg trekt extra autoverkeer aan, de luchtkwaliteitsnormen worden flink overschreden en de kosten zijn fors toegenomen.

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Voor mij is nu duidelijk dat het rendement van de Rotterdamsebaan nihil is. Per saldo komt er meer autoverkeer, de milieuproblemen worden niet opgelost en de kosten lopend gierend uit de hand.”
Onlangs hebben VVD-wethouder Smit en minister Schultz nog honderden miljoenen extra toegezegd. Wijsmuller: “Ligtermoet heeft becijferd dat het project na prijspeilcorrectie 141 miljoen duurder uitvalt dan destijds is afgesproken. Dat is
onthutsend.”

Op dinsdag 4 september a.s. organiseert de Haagse Stadspartij een politiek café over de Rotterdamsebaan met inleidingen van Paul Janssen (projectdirecteur Rotterdamsebaan) en Willy Sweers (Ligtermoet & Partners), en daarna discussie met vertegenwoordigers uit de Haagse gemeentepolitiek. Locatie: BINK VIJF HOOG,
Binckhorstlaan 36 in Den Haag.

Bijlage:- het rapport van Ligtermoet & Partners

Samenvatting rapport Ligtermoet & Partners

De Haagse Stadspartij heeft de voorstellen voor het project Rotterdamsebaan laten toetsen aan de Nota van Uitgangspunten die de raad van Den Haag heeft vastgesteld op 18 januari 2010. De Stadspartij wil de uitkomsten gebruiken bij de politieke besluitvorming over het project in september 2012. Uit de analyse door Ligtermoet & Partners blijkt dat aan enkele belangrijke uitgangspunten niet wordt voldaan.

Doel van het project
Nieuw is de aansluiting van de Laan van Hoornwijck op de Rotterdamsebaan. Daarmee krijgt de Rotterdamsebaan ook een functie voor lokaal autoverkeer tussen Ypenburg en Rijswijk en de Centrale Zone van Den Haag. Dit is een uitbreiding van de functie van het project met a;s gevolg per etmaal duizenden extra lokale autoritten, wat mogelijk ten koste gaat van het gebruik van de tram en de fiets.

Aansluiting Neherkade
Om overbelasting op de Neherkade te voorkomen, is het uitgangspunt van een
conflictvrije kruising verlaten en wordt een ‘dubbele T-aansluiting’ voorgesteld.
Punt van zorg hierbij is de toekomstige afwikkeling van Randstadrail waarvan de
doorstroming belemmerd kan worden door de aansluiting met de voorgestelde nieuwe
Spoorboogweg.

Luchtkwaliteit
De normen voor luchtkwaliteit worden bij de tunnelmonden flink overschreden.
Onduidelijk is welke maatregelen genomen moeten worden en welke extra investeringen en exploitatiekosten hiermee gemoeid zijn. Zolang niet aan de normen wordt voldaan, mag de tunnel niet gebouwd worden.

Kostenraming
Het huidige voorstel voor de Rotterdamsebaan past niet in het taakstellend budget
dat in 2010 door de raad op 450 miljoen euro inclusief BTW was vastgesteld. De
kosten zijn met 222 miljoen gestegen naar 672 miljoen euro inclusief BTW. Na
correctie op prijspeilontwikkeling bedraagt de overschrijding 141 miljoen