De Haagse Stadspartij maakt zich ernstig zorgen over de rattenplaag in Mariahoeve.

“Dit kan zo niet langer”. Aldus Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij. “Ratten in Wijkpark de Horst, ratten op de balkons, ratten die op klaarlichte dag op straat en voor portieken langsrennen. Bewoners komen naar ons toe want zij maken zich zorgen, en terecht! Dit is een gevaar voor de volksgezondheid en de afgelopen colleges komen niet verder dan een paar bordjes plaatsen en ‘educatie’. Wij hebben vragen gesteld wat nu precies de concrete stappen zijn die wij kunnen verwachten van de gemeente en woningcorporaties.

bewoners en fractie op rattenjaagd

Bewoners verdienen een schone en veilige wijk, waar kinderen rustig buiten kunnen spelen zonder over de ratten te struikelen.

Heeft u ook een probleem met ratten in je wijk? Mail ons via ratten@haagsestadspartij.nl

Indiener: Fatima Faïd

Datum: 12-2-2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Stadspartij heeft gesproken met bewoners in Mariahoeve over het toegenomen aantal ratten in de wijk.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faïd, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat de verschillende woningcorporaties de bewoners in Mariahoeve hebben geïnformeerd over een rattenplaag?
 2. Kan het college aangeven of er op dit moment een rattenplaag in Mariahoeve is?
 3. Kan het college aangeven hoe het aantal meldingen van ratten bij de gemeente zich de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld?
 4. Kan het college aangeven hoe het aantal meldingen van ratten bij de verschillende corporaties zich de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld?
 5. Kan het college aangeven welke concrete acties de gemeente op dit moment heeft ondernomen om bewoners te vrijwaren van ratten in hun huis?
 6. Kan het college aangeven welke concrete acties er door de woningcorporaties en andere verhuurders worden ondernomen om rattenoverlast tegen te gaan?
 7. Hoe vaak is rattenoverlast een significant probleem geweest in Mariahoeve de afgelopen 5 jaar en op welke manier is het wijkberaad en andere bewoners betrokken bij het tegengaan van dit ongedierte?
 8. Kan het college aangeven wat het stappenplan is om rattenplagen tegen te gaan, anders dan dat er bordjes tussen flats en naast de sloot in het park geplaatst zijn met daarop een voederverbod?
 9. Welke financiële budgetten zijn er om rattenplagen te bestrijden? Kan het college aangeven in welke wijken deze budgetten momenteel worden ingezet?
 10. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat ratten een risico vormen voor de volksgezondheid? Zo nee, waarom niet?
 11. En zo ja, wat wordt er concreet gedaan door het college om de ratten weg te houden uit slaapkamers van kinderen en hun ouders?
 12. Kan het college specificeren welk budget er specifiek gaat naar het daadwerkelijk “opruimen” van ratten en welk budget er wordt besteed aan “voorlichting”?

Er zijn meerdere wijken in Den Haag die langdurig te maken hebben met rattenplagen. Voorlichting vormt daar al jaren de kern van de bestrijding van ratten in Den Haag.

 1. Kan het college aangegeven, met cijfers, hoe succesvol deze aanpak is?
 2. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat er nu daadwerkelijk ingezet moet worden op het grootschalig bestrijden van ratten i.p.v. alleen maar bordjes en andere nietszeggende campagnes optuigen die veel geld kosten? Zo nee, waarom niet?
 3. Kan het college aangeven hoe de gemeente samenwerkt met woningcorporaties in de bestrijding van ratten aangezien bewoners wordt gevraagd ratten in en om de woning te melden bij de verhuurder en ratten in de buitenruimte bij de gemeente?
 4. Waarom heeft het college gekozen voor het splitsen van de meldingen tussen verhuurders en gemeente?
 5. Kan het college aangeven wat de voordelen hiervan zijn voor het bestrijden van rattenplagen?
 6. Kan het college aangeven wanneer zij het bestrijden van ratten als succesvol kwalificeert?

Lees ook:

Telegraafartikel: https://archive.is/sWd7Y

RTV Discus uitzending: https://www.rtvdiscus.nl/zl-2024-02-17/