Kinderrechten zijn geen kinderspel

Tijdens de gemeenteraadsvergadering hebben we de werkwijze van de Jeugdhulp in Den Haag besproken. Hierbij kwam naar voren dat er niet standaard een beschikking wordt verstrekt aan kinderen en hun ouders binnen de Jeugdhulp.

Een beschikking is een schriftelijk besluit van de jeugdhulporganisatie, waarin ouders en kinderen de besluiten duidelijk kunnen nalezen. Als kinderen of ouders het niet eens zijn met het besluit van de organisatie, moeten zij in het bezit zijn van deze beschikking om bezwaar te kunnen maken tegen het besluit waarmee zij het niet eens zijn. Deze mogelijkheid tot bezwaar moet standaard beschikbaar zijn voor elk kind. Dit is een onderdeel van de rechtszekerheid en rechtsbescherming van kinderen en hun ouders. Als dit niet standaard gebeurt, betekent dat een ernstige schending van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Ook de Haagse Jeugdombudsman zegt dat het niet consequent verstrekken van een beschikking in strijd is met de Algemene wet bestuursrecht en de Jeugdwet. 

De wethouder heeft aangegeven dat ouders en/of hun kinderen, als zij het hier niet mee eens zijn, zelf een beschikking kunnen aanvragen, welke vervolgens wordt verstrekt. In de praktijk betekent dit dat ouders en kinderen slechts gebruik kunnen maken van hun rechten als zij volledig op de hoogte zijn van deze beschikkingen en het gehele proces eromheen. Dit is uiteraard niet altijd het geval, wat inhoudt dat er vaak wetten en rechten worden geschonden door de gemeente en de betrokken organisaties.

Om deze reden hebben wij het voorstel ingediend om standaard voor elk kind, hun ouders en gezinnen een beschikking af te geven, om zo de rechten van deze personen te herstellen.

uitslag stemming
Helaas heeft de gemeenteraad dit niet gesteund, het is daarom alweer een pijnlijke dag voor Den Haag, de stad waar wij kwetsbare burgers niet in hun rechten kunnen plaatsen en in staat zijn te berschermen tegenover de machtspositie van de overheid en de organisaties.