PvdA en D66 verliezen definitief hun groene gezicht

Een motie van de Haagse Stadspartij, SP, GroenLinks en de Christen Unie om de komst van een helihaven voor vervuilende helikopters tegen te gaan is vanavond door de Haagse gemeenteraad verworpen.

Opvallend was dat PvdA en D66 tegen de motie stemden en daarmee definitief hun groene gezicht hebben verloren. Eerder al lieten PvdA en D66 zich gelden als voorstanders van onderzoek voor een vervuilende en natuurverpestende haven voor cruiseschepen in Scheveningen. Met de verkiezingen in zicht waren deze partijen ineens tegen de cruisehaven. Maar vanavond, terwijl in Kopenhagen hard wordt gewerkt aan een klimaatakkoord om de wereld te redden, lieten PvdA en D66 hun ware aard weer eens zien.

De sociaal-liberale biefstukpolitici van PvdA en D66 zijn al jaar en dag ondersteuners van het milieuverziekende economische systeem. Met armoedebeleid en hier en daar een nieuwe windmolen meet men zich een sociaal en groen imago aan. Maar ondertussen niets doen aan de oorzaken. Men faciliteert schaamteloos een vervuilende, herrieschoppende en risicovolle lijndienst voor wentelwiekenvervoer om een elite van grootverdieners van het internationale roofkapitalisme te vervoeren.

Verder hulde aan het dissidente CDA-raadslid Ries Smits die voor de motie stemde.

Motie Helihaven

De raad op 17 december 2009 in vergadering bijeen ter bespreking van het onderzoek tijdelijke landingsplaats helikopters;

Constaterende dat

– er binnen het grondgebied van de gemeente Den Haag geen geschikte locaties te vinden zijn voor een permanente helihaven;

– het college voornemens is de vestiging van een tijdelijke helihaven te onderzoeken en daarvoor een artikel 3.22 procedure van de WRO wenst te starten;

– een tijdelijke vestiging voor maximaal vijf jaar volgens de wet alleen mogelijk is als er zekerheid is over beëindiging na vijf jaar;

Overwegende dat

– helikoptervervoer naar verhouding sterk milieuvervuilend is en niet past in het streven naar een CO2 neutrale stad;

– de geluidbelasting en veiligheidsrisico’s van helikoptervervoer niet thuis horen in een dichtbebouwd en dichtbevolkt gebied als Den Haag;

– er voldoende alternatieven zijn voor helikopterlijndiensten zoals Rotterdam – The Hague Airport, de HSL en ander openbaar vervoer en taxi’s;

– voor incidenteel helikoptervervoer geen vaste helihaven noodzakelijk is;

Spreekt uit dat het college geen medewerking moet verlenen aan de vestiging van een permanente dan wel een tijdelijke helihaven.