Pleziertochten per helikopter uitbannen

In het weekend van 26 en 27 augustus was het mogelijk om vanuit de wijk Ypenburg met helikopters naar het festival Mysteryland te vliegen en om rondvluchten boven Den Haag te maken. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is verbijsterd: We zijn destijds schoorvoetend akkoord gegaan met een helikopterplatform in Ypenburg onder de strikte voorwaarde dat dit soort decadent gevlieg niet plaats zou vinden. Ik wil graag van het college weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Vanuit Ypenburg is stevig geklaagd over de geluidsoverlast die is veroorzaakt.

Peter Bos: ‘Ook de milieubelasting van een helikopter is fors. Wat mij betreft gaan we het huurcontract met Heliplan dat het helikopterplatform exploiteert niet verlengen‘.

Het raadslid de heer Bos heeft op 28 augustus 2017 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 augustus zijn volgens inwoners van Ypenburg gedurende de hele dag ongeveer met een frequentie van 10 minuten helikopters geland en opgestegen. Dit heeft geleid tot geluidsoverlast en –hinder voor bewoners van Ypenburg. Op basis van artikel 30 van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor:

1. Volgens Den Haag FM was het dit weekend een komen en gaan van helikopters van taxidienst Uber in Ypenburg. Veel ritten gingen naar het dancefestival Mysteryland in Haarlemmermeer, maar er zouden ook rondvluchten boven Den Haag zijn gemaakt. Is het college hiervan op de hoogte?

In het weekend van 26 en 27 augustus 2017 zijn met vergunning van de Provincie Zuid Holland door een helikopter operator 34 vluchten uitgevoerd in het kader van het dancefestival Mysteryland volgens dezelfde formule waarvoor in dezelfde periode in 2016 voor hetzelfde festival vluchten zijn uitgevoerd.

2. Op basis van welke vergunningen zijn deze vluchten mogelijk gemaakt en welk bevoegd gezag heeft hier toestemming voor verleend?

De betreffende vluchten zijn uitgevoerd op basis van een zogenaamde TUG ontheffing (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik) van de provincie Zuid Holland.

3. Heeft Heliplan die de grond van de landingsplaats van de gemeente huurt toestemming verleend voor deze vluchten of op een andere wijze hiermee bemoeienis gehad?

Ja.

4. In 2015 heeft het college in een commissiebrief over de helikopterlandingsplaats t.b.v. Heliplan (RIS 280890) het volgende gemeld:
“Voor de gebruikte lichtere typen helikopters is het niet toegestaan over de stad te vliegen (..)”.
Hoe verhoudt zich dit tot de constatering dat er dit weekend rondvluchten boven de stad zijn aangeboden?

De vluchten hebben plaatsgevonden boven de minimaal toegestane vlieghoogte (300 m). Bij navraag blijkt dat er vluchten boven de stad hebben plaatsgevonden, hetgeen niet is toegestaan. De helikopter operator zal hierop worden aangesproken.

5. Ook staat in de brief:
“Het college ondersteunt dit vanuit de gedachte dat de bereikbaarheid van Den Haag als internationale stad per helikopter ook de komende jaren moet worden behouden”.
Hoe verhoudt zich dit tot de constatering dat er dit weekend rondvluchten boven de stad zijn aangeboden en taxiritten per helikopter naar en of ander festival in Amsterdam?

Zie het antwoord op de vragen 1 en 4.

6. Heliplan heeft met de gemeente Den Haag een huurovereenkomst tot maart 2018 afgesloten m.b.t. de huur van de grond t.b.v. een helikopterplatform. Wat is de opzegtermijn van deze overeenkomst?

De huurovereenkomst eindigt op 31 maart 2018 en wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 (één) jaar. De opzegtermijn van de huurovereenkomst is ten minste 3 (drie) maanden.

7. Voor afloop van de huurovereenkomst is beloofd dat het college met een evaluatie zou komen. Wanneer kunnen we deze verwachten?

De luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag is op 14 oktober 2015 vastgesteld door Provinciale Staten maar deze is nog niet in werking getreden. De oorzaak hiervan is dat de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim door de Inspectie van Leefomgeving en Transport nog dient te worden afgegeven. De luchthavenregeling vervalt op 1 april 2018 tenzij Provinciale Staten besluiten om de regeling te verlengen. Onder andere op basis van bovenstaande heeft Provinciale Staten in mei jl. ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) als bevoegd gezag om een besluit voor te bereiden voor het wijzigen van de vervaldatum van de luchthavenregeling naar 1 april 2020. Inmiddels heeft GS besloten om ook de evaluatie 2 (twee) jaar op te schuiven. De gemeente Den Haag sluit zich hierbij aan.

8. Recent heeft de rechter geoordeeld dat de gemeente niet juist heeft gehandeld bij het verlenen van de vergunning voor een landingsplaats voor helikopters in de oksel van het Prins Clausplein. Gaat het college tegen deze uitspraak in beroep? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Nee. Gezien de gronden op basis waarvan de rechtbank het beroep gegrond heeft verklaard, achten wij het niet opportuun om in beroep te gaan. Een nieuwe aanvraag zal worden ingediend.

9. Hoeveel helikoptervluchten hebben er in 2015, 2016 en 2017 plaatsgevonden vanaf Ypenburg?

In 2015 hebben 21 vluchten plaatsgevonden. In 2016 waren er 29 vluchten en in 2017 tot nu toe 35 vluchten.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke

In de pers
‘Helikoptervluchten boven de stad waren illegaal’, Den Haag FM 2 oktober 2017