Strandhuisjes Kijkduin

Opnieuw vragen over strandhuisjes Kijkduin

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van 35 strandhuisjes op het strand bij Kijkduin. Ondanks het feit dat de provincie Zuid-Holland in bezwaar is gegaan en er nog allerlei procedures lopen tegen de plaatsing van de huisjes. De Haags Stadspartij en Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen ingediend over de werkzaamheden.

De twee partijen hebben het college om opheldering gevraagd over de aanleg van een drie meter hoog zandbanket bij Kijkduin. Het afgraven van het zand beschadigt het beschermde duingebied en heeft mogelijk negatieve effecten op de Zandmotor die de kust beschermt. Ook vinden de partijen dat de werkwijze van het college indruist tegen eerder gemaakte afspraken.

Gerwin van Vulpen (Haagse Stadspartij): ‘Het lijkt er op alsof ook dit jaar de strandhuisjes niet op de voorgeschreven 15 meter brede strook geplaatst gaan worden.

Christine Teunissen (Partij voor de Dieren): ‘Het zand voor de zandbanketten wordt van de duinvoet weggehaald. Dat mag helemaal niet want dat is beschermd Natura 2000 gebied!

De vragen aan het college

De raadsleden de heer Van Vulpen en Teunissen hebben op 20 februari 2017 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van 35 strandhuisjes op het strand van Kijkduin. Vorig seizoen heeft het college toegegeven, in antwoord op vragen van de Haagse Stadspartij, dat de strandhuisjes niet conform het raadsbesluit (RIS 252107) geplaatst waren. De plaatsing van de strandhuisjes zou een strook van maximaal 15 meter vanaf de duinvoet in beslag mogen nemen. Het college heeft vorig jaar toegezegd dat de plaatsing dit seizoen wel conform het raadsbesluit zouden plaatsvinden.

1. Kan het college aangeven welke maatregelen er zijn genomen om ervoor te zorgen dat dit seizoen de plaatsing wél conform de maten uit het raadsbesluit zal worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Zoals wij hebben meegedeeld in onze beantwoording van de schriftelijke vragen van 16 maart 2016 (RIS292941) en 9 augustus 2016 (RIS294755) moeten de strandhuisjes op basis van de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, verleend namens de Provincie Zuid-Holland, op minimaal 5 meter afstand van de duinvoet staan. Zoals eveneens in bovengenoemde beantwoording staat aangegeven, schuift de strook strand (van 15 meter) navenant op, doordat de afstand tussen de huisjes en duinvoet groter is.

2. Voor plaatsing conform raadsbesluit is een zeebanket van 20 meter breed voldoende. Kan het college aangeven of er dit seizoen wel een pad van 1 meter komt te liggen? Zo nee, waarom niet?

Met “zeebanket” wordt waarschijnlijk het “zandbanket” bedoeld. Daarvoor verwijzen wij u voorts naar de beantwoording van de schriftelijke vragen van 9 augustus 2016 (RIS294755). De ondernemer mocht op basis van het raadsvoorstel een betonnen pad aanleggen voor de huisjes. Dit is gebeurd in goed overleg met de medewerkers van het stadsdeel Loosduinen, die ook hebben gekeken wat ter plaatse praktisch is.

3. Volgens deskundigen heeft plaatsing van strandhuisjes een negatieve invloed op duinvorming. De duinen maken onderdeel uit van het Natura 2000 gebied. Kan het college aangeven waarom er op dit moment zeebanketten van 25 en 30 meter breed aangelegd worden?

Nee. De aanleg van zandbanketten valt onder de Natuurbeschermingswet. De Provincie heeft in 2015 een Natuurbeschermingswet vergunning afgegeven voor de plaatsing van de strandhuisjes. Toetsing of de zandbanketten conform vergunning zijn aangelegd vindt plaats door de Omgevingsdienst. Wel merken wij op dat het zandbanket dat in 2016 voor de eerste serie van 20 strandhuisjes conform de vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet was aangelegd.

4. Heeft het college, met het oog op de duinvorming, overleg gehad met Provincie en belangenorganisaties over de juiste afstand van de achterkant huisjes tot de duinvoet? Graag een toelichting met argumenten. En hoe verhouden deze uitkomsten zich tot de maten die in het raadsbesluit vastgelegd zijn?

Nee, de aanleg van de zandbanketten is de verantwoordelijkheid van de exploitanten. Zoals bij vraag 3 opgemerkt valt dit onder vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet. De exploitanten dienen zich aan de voorwaarden daarvan te conformeren. Zo nodig treedt de Omgevingsdienst Zuid Holland
Zuid namens de Provincie Zuid Holland handhavend op.

5. Is het college bekend met feit dat voor de aanleg van het zeebanket een deel van de duinvoet is afgegraven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is daar een vergunning voor afgegeven?

Zie beantwoording vraag 4.

6. Er ligt meer zand op het talud dan dat er uit de duinvoet afgegraven is. Kan het college aangeven waar dit extra zand vandaan komt? Zo nee, waarom niet?

Zie beantwoording vraag 4.

7. Wat zijn de gevolgen van de zandbanketten voor de Zandmotor? Is deze ontwikkeling in strijd met de kustverdediging die met de Zandmotor wordt beoogd? Zo ja, welke maatregelen gaat het college treffen om de Zandmotor in stand te houden?

Ons zijn geen gevolgen voor de zandmotor bekend en daarmee zijn de werkzaamheden ook niet in strijd met de kustverdediging. Maatregelen om de Zandmotor in stand te houden zijn daarom in dit verband niet aan de orde.

8. Kan het college aangeven of er volgens de brandweer voldoende bluscapaciteit is? Zo nee, waarom niet?

De strandhuisjes die in 2016 zijn geëxploiteerd voldeden aan de eisen van de brandweer. Ook komend seizoen zullen te exploiteren huisjes aan de eisen van de brandweer moeten voldoen.

9. Is het college met ons van mening dat, indien plaatsing dit seizoen opnieuw niet aan het raadsbesluit kan voldoen, het raadsbesluit niet uitvoerbaar is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college dan met ons van mening dat het besluit met een andere maatvoering opnieuw
genomen zou moeten worden?

Zie beantwoording vraag 1.

10. Kan het college deze vragen voor 1 maart beantwoorden? En kan het college er voor zorgen dat er voor de beantwoording nog geen plaatsing van strandhuisjes plaatsvindt?

De verstrekte Wabo vergunningen en daartoe ingediende rechtsverzoeken zijn leidend in de eventuele plaatsing van de strandhuisjes.

11. Kan het college bevestigen dat het zandbanket wordt aangelegd ten behoeve van de realisatie van de strandhuisjes?

Op het strand ten zuiden van Kijkduin worden zandbanketten aangelegd ten behoeve van verschillende activiteiten, waaronder het plaatsen van strandhuisjes.

12. Wat is/wordt er gedaan naar aanleiding van het handhavingsverzoek van natuurorganisaties aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid?

Het toezicht op de vergunning Natuurbeschermingswet wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid Holland. De gemeente neemt hierin geen zelfstandige stappen en conformeert zich aan de uitkomsten van het onderzoek.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram Th.J.A.M. de Bruijn