Peer van der Woude uit Leidschenveen en nummer 5 op de kandidatenlijst van de Haagse Stadspartij heeft het Stadspartij-programma voor Leidschenveen geschreven.

 

Verkeer

De ontsluiting van Leidschenveen is een ramp. Er gaat teveel sluipverkeer van en naar Zoetermeer. Als er op de A 12 een calamiteit ontstaat dan komen de auto’s in grote getale uit Zoetermeer over de N14 naar Den Haag rijden. Wij als bewoners van Leidschenveen kunnen de wijk niet meer in of uit.
Met de invoering van het rekeningrijden zal dit autogedrag toenemen.
Wij van de Haagse Stadsdpartij willen ons sterk maken om andere maatregelen te nemen.
Een extra Randstadrailhalte (met P&R) aan de Houtkade stelt de Leidschenveners in staat om effectief de wijk uit te komen. Zo zullen andere automobilisten uit Zoetermeer, Gouda, Bodegraven etc. ook van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken, goed voor de verkeersdruk elders in Den Haag.
Een ander voorstel is om een verkeerslicht/toeritdoseersysteeminstallatie bij het inrijden van Leidschenveen vanuit Zoetermeer te plaatsen. Zodat wij onze eigen wijk uit kunnen rijden. Dit systeem zal er ook voor zorgen dat er een ontmoediging zal ontstaan bij de Zoetermeerders om voor deze route te kiezen. Het verkeer naar Zoetermeer (door Leidschenveen) laat zich helaas moeilijker reguleren.

Het interne ontsluitingsverkeer binnen Leidschenveen/Ypenburg moet op vele delen van de wijk anders worden uitgevoerd. Het verkeersplan wat er nu ligt voldoet niet aan het verkeersgedrag en is erg onveilig voor kinderen en fietsers. Er is bij de planvorming teveel gedacht aan het zoveel mogelijk bouwen van huizen en niet aan verkeersveiligheid. Hetzelfde geldt voor het parkeren zodat nu vaak onverantwoord wordt geparkeerd omdat de toegepaste normen te laag waren of niet goed werden uitgevoerd.
Het verkeer rondom de scholen moet veiliger.
De oversteek vanaf de fietsbrug bij de Gamma zorgt voor een levensgevaarlijke situatie.
Er is in de aanleg voor de simpelste en goedkoopste oplossing gekozen.
De Stadspartij zou een renovatie willen zien waar de tram en fiets vrijelijk kunnen rijden over een aan te leggen viaduct voor de auto’s, zodat het ontsluitingsverkeer vanuit Velden B in de spits zonder te hoeven stoppen in en uit de wijk kan. De financiering zou moeten worden betaald door de marktpartijen. Die zijn verantwoordelijk voor dit onveilige gedrocht.

Water

Vele slootjes in het achtste stadsdeel zijn niet voldoende beveiligd met hekjes of effectief groen. De bruggen er overheen zijn ook niet veilig te noemen.
Bij het aanleggen van de wijk zijn er door slechte controles door de ambtelijke organisatie (gemeente Leidschendam, Rijswijk Pijnacker/Nootdorp) op vele plaatsen problemen met water in de kruipruimten en verzakkingen ontstaan.
Ook in het bouwrijp maken van de grond is gekozen voor een goedkope oplossing en daar plukken de bewoners nu de vruchten van in de kruipruimten en de tuin.
De drainage is slecht of niet aangelegd in een polder van slecht waterdoorlatend hoogveengebied. De projectontwikkelaars waren hier van op de hoogte en hebben misbruik gemaakt van de deregulering en de herindeling van Den Haag.
Inmiddels is er door acties van wijkberaden en andere bewoners een verbetering van het drainagestelsel bereikt. Echter het onderhoud wordt op termijn een probleem omdat de bewoners niet goed georganiseerd zijn binnen de vve’s. Er zijn organisaties bij die het goed geregeld hebben, maar de overgrote meerderheid niet.
De Haagse Stadspartij wil dit goed en effectief oplossen, want als we niet uitkijken dan kan dit probleem bij verkoop van een huis een slecht imago voor de hele wijk opleveren.

Sport

De buitensportfaciliteiten in het achtste stadsdeel zijn erg onder de maat aangelegd. Er wonen bij voltooiing van de wijk rond 70 000 inwoners (waarvan 14.000 kinderen in de leeftijd van 5 tot 16 jaar) en we hebben dan zeven buitensportvelden en vier tennisbanen.
Wij van de Haagse Stadspartij willen ons sterk maken om een kwalitatieve inhaalslag te maken.
De binnensporten zijn wel goed bediend met drie sporthallen en een 50 meter zwembad.
Echter de VVD wethouder sport/stadsdeel heeft een destructief beleid (gesteund door de grote partijen PvdA, VVD, CDA, GroenLinks) gevoerd om de projectontwikkelaars te kunnen bedienen. Ontwikkeling van sportverenigingen uit Leidschenveen zijn door eigenbelang van de wethouder afgebroken, de ontwikkelingen in Ypenburg verlopen moeizaam. Hier wil de Stadspartij een stimulerende rol in spelen. Ook om verbindingen tot stand te brengen tussen scholen, welzijn en sport.

Groen

Het groen in het achtste stadsdeel is een cosmetisch groen geworden. Dit is veroorzaakt doordat de grote politieke partijen hebben gekozen voor een grote dominante rol van projectontwikkelaars.
Projectontwikkelaars kiezen voor winstmaximalisatie en dus voor zoveel mogelijk bouwen. In de optiek van deze bedrijven zijn groen en sport een concurrent van hun stedenbouwkundige plannen.
De grote partijen (PvdA, VVD, CDA, GroenLinks) willen in de marge van wat nog mogelijk is enigszins de burger tegemoet komen. Echter het beoogde stadspark in Ypenburg werd arrogant afgewezen voor bebouwing.
In Leidschenveen was door de stedenbouwkundige opzet niets meer mogelijk.
Gelukkig heeft de vorige coalitie zich actief als medefinancier opgesteld in een samenwerkingscoalitie (met verschillende gemeenten en waterschappen) om aan de noordelijke rand een extensieve recreatie bij de water/piekberging te realiseren.
Een echt beleid voor recreatie hebben de laatste coalities niet ontwikkeld. Initiatieven die met name in Ypenburg bestaan bij platform Delftse Hout heeft bij dit afstandelijk stadsbestuur nauwelijks aandacht gekregen. Wij als lokale partij vinden dat het openbaar bestuur een actief beleid moet voeren voor het groen, en een brede recreatie.
Als Haagse Stadspartij vinden we de natuur/ecologische ontwikkelingen voor de leefbaarheid van de stad ontzettend belangrijk.
Zo ook het plan van de werkgroep ‘Houd Vlietland Groen.’ Dit initiatief ondersteunen we actief om in dit deel van de stad historie, ecologie en natuur met elkaar te blijven verbinden.
Wij kiezen voor kwaliteit van leven en daar hoort een duidelijk groen/ecologisch verantwoord beleid bij.

Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen en Ypenburg (OBL, BOY)

Deze bedrijven zijn voor een groot deel opgezet en uitgevoerd door managers van private bedrijven. De gemeente Den Haag was aandeelhouder van de BV’s en CV’s Toch koos het openbaar bestuur niet voor de regisserende taak en liet dit over aan private partijen.
Zo ontstond er een situatie die politiek niet controleerbaar en met beleid niet aanstuurbaar was.
De coalitie bedienden meer de belangen van de projectontwikkelaars als die van de burger. Wij noemen dat morele corruptie.
Vanuit de markt zou je mogen veronderstellen dat de projectontwikkelaars de kopers van huizen als klanten zouden zien. Niets is minder waa, de projectontwikkelaars en makelaars hebben een marketing en PR bedreven van te mooie beloften over groen, sport en sociale faciliteiten. Het openbaar bestuur heeft dat niet gecorrigeerd.
Om mondige burgers de mond te snoeren werden de wijkmedia gekocht of gedwongen tegen de mondige burgers in te schrijven. Wethouders en ambtenaren deden driftig mee.
Zo speelden projectontwikkelaars en de wethouders/stadsdeelambtenaren een lelijk spel met de bewoners.
Wij van de Haagse Stadspartij zijn van mening dat dit een verwerpelijk beleid is, zeker als je een speciale wethouder burgerschap hebt die dan even de andere kant opkijkt.
De projectontwikkelaars mogen nooit meer een regierol in de stedenbouwkundige ontwikkeling spelen. Hun rol is er een van opdrachtnemer van de gemeente en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft tot taak om op zakelijke afstand te blijven van marktpartijen en strenge controles uit te voeren.
Wij vinden de gevolgde ontwikkeling in de vinex-wijken moreel verwerpelijk. Ook omdat het ambtenaren in een vreemde positie/spagaat brengt.
Zo is er jaren door de grote politieke partijen richting de burger een ongewenste oneerlijke politiek gevoerd.
We zien dit het meeste terug in de aangelegde winkelcentra. De projectontwikkelaars vonden het belangrijker om er zoveel mogelijk woningen in te realiseren, dan dat ze een mooi en effectief winkelcentrum realiseerden. Met de beleggers werden onderlinge afspraken gemaakt en convenanten die waren afgesloten met de burgers na een bezwaarprocedure werden naast zich neer gelegd. De burgers en de middenstanders zijn hier uiteindelijk het slachtoffer van, want renovatie wordt straks door de gemeenschap opgebracht en niet deze slechte projectontwikkelaars.
Wij willen als Haagse Stadspartij dat we de ontwikkelingen van de vinexlocaties zeer kritisch tegen het licht houden. Wij moeten de discussie aan over de marktwerking. Er moest een marktwerking ontstaan en de ambtenarij en politiek moest op afstand worden gezet want dat zou voor de burger beter en goedkoper zijn.
De praktijk is weerbarstiger, het is slechter en duurder en door de traditionele politieke partijen komen deze bedrijven ermee weg en gaan elders weer het zelfde doen.
Dit willen wij als locale politieke partij anders.
Ons voorstel is om een diepgaand onafhankelijk onderzoek in te stellen bij het ontstaan van de stedenbouwkundige plannen, de financiering, de aanbestedingen voor de drie vinexwijken (Wateringseveld, Ypenburg, Leidschenveen). Daarin moet ook ruimte zijn om de rijks- en de gemeentepolitiek onder de loep te nemen voor de annexatie.