Niet doordenderen met de dendertram

De weerstand tegen de plannen om bredere en zwaardere trams op lijn 16 in te zetten en hiervoor het tracé aan te passen, met ook het kappen van 150 bomen tot gevolg, neemt toe. Er zijn door bewoners en belanghebbenden 165 zienswijzen tegen de plannen ingediend waarmee weinig tot niets is gedaan. Eind vorig jaar zijn de tot kap gedoemde bomen door bewoners behangen met de affiches ‘Geen dendertram door onze mooie wijk’ (zie bijlage) om het protest goed zichtbaar te maken.

Op 1 februari jongstleden was er in theater de Nieuwe Regentes een bewonersbijeenkomst met wethouder Mobiliteit en Cultuur georganiseerd door de bewonersorganisaties uit de wijken Duinoord, Statenkwartier, Zeeheldenkwartier, Zorgvliet, Kortenbos en de Bomenstichting Den Haag met als doel ‘in gesprek met de bewoners te gaan om ongerustheid weg te nemen’. De bijeenkomst, waar ook HTM en onderzoeksbureau DGRM aanwezig waren, heeft echter bij veel bewoners de onrust doen toenemen in plaats van afnemen. De bewoners hebben hierover nu een brandbrief gestuurd.

 

Schriftelijke vragen: Niet doordenderen met de dendertram

Indieners: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Datum: 7 februari 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De weerstand tegen de plannen om bredere en zwaardere trams op lijn 16 in te zetten en hiervoor het tracé aan te passen, met ook het kappen van 150 bomen tot gevolg, neemt toe. Er zijn door bewoners en belanghebbenden 165 zienswijzen tegen de plannen ingediend waarmee weinig tot niets is gedaan. Eind vorig jaar zijn de tot kap gedoemde bomen door bewoners behangen met de affiches ‘Geen dendertram door onze mooie wijk’ (zij bijlage) om het protest goed zichtbaar te maken. Op 1 februari jongstleden was er in theater de Nieuwe Regentes een bewonersbijeenkomst met wethouder Mobiliteit en Cultuur georganiseerd door de bewonersorganisaties uit de wijken Duinoord, Statenkwartier, Zeeheldenkwartier, Zorgvliet, Kortenbos en de Bomenstichting Den Haag met als doel ‘in gesprek met de bewoners te gaan om ongerustheid weg te nemen’. De bijeenkomst, waar ook HTM en onderzoeksbureau DGRM aanwezig waren, heeft echter bij veel bewoners de onrust doen toenemen in plaats van afnemen. De bewoners hebben hierover nu een brandbrief gestuurd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stelt Joris Wijsmuller de volgende vragen.

  1. Door de bewonersorganisaties is op 19 december 2021 een uitgebreide lijst met technische vragen over de plannen ingediend die nog steeds niet is beantwoord. Waarom is deze lijst met vragen niet voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst beantwoord? Kan het college ervoor zorgdragen dat deze lijst met vragen alsnog per omgaande worden beantwoord?
  2. De bijeenkomst werd door vertegenwoordigers van de gemeente geïntroduceerd als informatieavond met een 3 kwartier durende presentatie (die al eens eerder was vertoond) waarna er vragen mochten worden gesteld. Kan het college zich voorstellen dat bewoners zich met deze houding onvoldoende gehoord weten en niet het idee hadden dat er over de plannen nog een dialoog kon plaatsvinden om de ongerustheid weg te nemen, tot nieuwe inzichten of tot een vergelijk te komen? Wat gaat het college doen om alsnog met bezorgde bewoners in gesprek te gaan?
  3. De bewonersorganisaties hebben, na ambtelijk overleg en een paar maal uitstel door agendaproblemen van de wethouder, de ‘informatieavond’ voor de gemeente georganiseerd en moeten nu nota bene ook zelf voor de kosten opdraaien? Is het college bereid om de kosten voor zaalhuur en techniek alsnog voor haar rekening te nemen?
  4. Veel frustratie was er over inadequate beantwoording tijdens de bijeenkomst. Zo wisten de aanwezige deskundigen niet wat het gewicht is van de nieuwe trams (wat in verband met de vele zorgen over de vele (beschermde) gebouwen en de trillingen toch een zeer relevant gegeven is) en werd er over de kans en het afhandelen van eventuele schade zeer laconiek gedaan. Waarom is deze avond niet grondig voorbereid om de te verwachten zorgen bij trillingen grondig en indringend met bewoners te kunnen bespreken?
  5. DGMR is voor de risicoanalyse bij trillingen uitgegaan van bevindingen uit een beperkt aantal boringen die alleen in zandgrond zijn verricht. Bekend is echter dat er op het tracé ook stukken zijn waarin lagen of pakketten veengrond aanwezig kunnen zijn, wat consequenties kan hebben voor mogelijke zettingen en verzakkingen bij trillingen. Waarom kiest het college er niet voor om extra boringen te verrichten en zo een beter en breder beeld te krijgen van de risico’s met de grondsamenstelling? Is het college bereid om dit alsnog te doen?
  6. Vanuit de bewoners kwam nadrukkelijk het verzoek om een nulmeting.  En in ieder geval in het smalste deel van het tracé waar de trams het dichtst langs de huizen (gedeelte Zoutmanstraat) rijden en de meeste en hoogste trillingen te verwachten zijn. Is het college hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?
  7. In Duinoord speelt de kwestie van 450 meter spoor die niet wordt vervangen, waardoor deze dus ook niet zijn geprepareerd op de komst van zwaardere trams met extra trillingen. Wat kost het om de sporen op de Waldeck Pyrmontkade en Koninging Emmakade het spoor wél te vervangen en trillingswerende maatregelen te nemen? Is het college bereid om deze spoorvervanging alsnog in de plannen op te nemen? Zo nee, waarom niet?
  8. In het gedeelte tussen Fred en Frankenslag worden als gevolg van de tracé-aanpassingen de huidige drie bomenrijen teruggebracht tot twee bomenrijen. Dit is een aantasting van het Rijksbeschermd Stadsgezicht en ook van de Hoofdbomenstructuur als onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) terwijl het groenbeleid expliciet toeziet op de instandhouding van de SGH. Kan het college toelichten hoe de bescherming van stadsgezicht en de instandhoudingsverplichting zijn geborgd en hoe de bomenkap en het laten vervallen van de bomenrij zijn getoetst? Wanneer hebben de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Monumentale Bomencommissie hierover geadviseerd en wat luidde het advies?
  9. Is het college bereid om de voorgenomen bomenkap op te schorten totdat deze vragen beantwoord zijn, de vragen en zorgen van betrokken bewonersorganisaties over de risico’s van trillingen zijn beantwoord en er helderheid is over de toetsing in Rijksbeschermd Stadsgezicht en de instandhouding van SGH? Zo nee, waarom niet?