Voorstel Haagse Stadspartij voor meer nachtcultuur aangenomen

Een motie van de Haagse Stadspartij om meer ruimte aan de nachtcultuur te geven is op 20 januari 2022 aangenomen. De lokale partij vraagt het college om onderzoek te doen naar geschikte plekken om Den Haag een bruisender nachtleven te geven. Raadslid Peter Bos: “We moeten niet vergeten dat straks na corona het nachtleven weer open gaat en dan zal opnieuw de vraag komen waarom Den Haag zo weinig nachtcultuur kent. Veel discotheken zijn de afgelopen jaren verdwenen en clubs gesloten. Het is echt armoe troef, vooral voor jonge mensen.”

 

De motie “Zoek ruimte voor nachtcultuur” is ingediend bij de behandeling van het plan voor het Pribapand in de Grote Marktstraat. Dit pand wordt gesloopt voor woningen, maar de kelder was ooit een vermaarde plek van de Haagse underground met de illegale discotheek de Dagmarkt, waar later het Today’s Art Festival uit is voortgekomen. De projectontwikkelaar ziet geen mogelijkheden om de kelder in te zetten voor muziek.

 

Peter Bos: “Ik ben erg blij met de steun. Het college gaat straks samen met de Nachtraad en de Nachtburgemeester op zoek naar nieuwe plekken voor de nachtcultuur. Dit zijn belangrijke broedplaatsen van kunst en cultuur en ontmoetingsplekken voor jongeren, studenten en cultuur- en danceliefhebbers. Na de sluiting van technoclub het Magazijn onder Bleyenburg is er vrijwel niets meer over in het centrum. En in de rest van de stad houdt het ook niet over. En dat terwijl Den Haag een vermaarde positie heeft als stad waar veel vernieuwende elektronische- en dancemuziek wordt gemaakt.”

 

 

Motie: Zoek ruimte voor nachtcultuur

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 januari 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Voorstel van het college inzake Planuitwerkingskader Pribapand Grote Marktstraat 16-18, Vlamingstraat 20 – 24 (RIS310856).

 

Constaterende, dat:

  • In het PUK Pribapand wordt gesteld dat een wervend uitgaansleven belangrijk is voor de stad;
  • Dat in de commissievergadering gevraagd is te informeren bij de ontwikkelaar om in de kelder nachtcultuur te faciliteren, maar deze per brief heeft laten weten daar geen ruimte voor te zien;
  • Het Pribapand past in het Popdistrict Grote Markt en omgeving en grenst aan het horecakerngebied met vrije sluitingstijden;
  • Het Pribapand in het verleden een rol heeft gespeeld in het Haagse nachtleven.

 

Overwegende, dat:

  • Uit de werkbespreking over de Haagse Nachtcultuur bleek dat er in Den Haag weinig geschikte locaties zijn om nachtcultuur te vestigen;
  • Na Corona er een grote behoefte zal zijn om initiatieven in het Haagse nachtleven te ontplooien.

 

Verzoekt het college:

  • Met de Haagse Nachtraad en andere vertegenwoordigers in overleg te treden om zo zicht te krijgen op de behoefte aan ruimte voor de nacht;
  • Samen met deze mensen een inventarisatie uit te voeren naar mogelijke locaties voor nachtcultuur in Den Haag en de raad daarover te informeren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Peter Bos,                               Lesley Arp            Robert Barker

Haagse Stadspartij           SP                              Partij voor de Dieren