Gaat belangrijke cultuurhistorie in de vergruizer?

De Rijksdienst voor cultureel erfgoed stoot haar bezit van bouwfragmenten af. Onder andere het opvallende gevelelement van de Zwarte Madonna dat sinds 2007 in haar bezit is. Als niemand zich meldt gaan alle fragmenten in de vergruizer. Tim de Boer: “Bij het bellen over het fragment van de Zwarte Madonna bleek dat er nog veel meer Haagse fragmenten bij deze verzameling liggen zoals delen van het interieur van Maison Krul en paleis Noordeinde. Dat kan je niet zomaar weggooien”.

Uit het artikel en het telefoongesprek bleek dat het Haagse gemeentebestuur niet geïnteresseerd is in de fragmenten. Joris Wijsmuller: “Er worden allerlei belangrijke gebouwen en wijken gesloopt. Nu blijkt dat het negeren van de cultuurhistorische waarde zich ook uitstrekt tot historische bouwfragmenten. Echt ongelofelijk hoe groot de sloopwoede is”.

Met de vragen willen we de fragmenten bewaren voor de toekomst en een goede plek in Den Haag geven. Als stad moeten we zorgvuldig omgaan met het erfgoed. Alles wat je vernietigd krijg je nooit meer terug.

———————————————————————————————————

Schriftelijke vragen: Cultuurhistorische bouwelementen in de vergruizer

Indiener: Joris Wijsmuller

In het tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed nummer 4 jaargang 2021 biedt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het laatste bestaande gevelelement van het woongebouw Zwarte Madonna ter overname aan. Hierin stelt de auteur dat de gemeente Den Haag geen belangstelling heeft. En dat als er niemand interesse heeft het element in de vergruizer gaat.

Hierover stelt raadslid Joris Wijsmuller  overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

 1. Is het college bekend met het bovenstaande artikel en oproep?
 2. Klopt het dat de gemeente heeft aangegeven geen belangstelling te hebben voor dit bijzondere object? Zo ja, waarom niet?
 3. Is er expertise ingewonnen bij de Haagse architectuurgemeenschap over het mogelijk overnemen van dit element? Zo nee, waarom niet, Zo ja, wat was het resultaat?
 4. Is er overleg geweest met het Haagse kunstcentrum Stroom, het Haags Historisch Museum of andere instellingen ( zoals Galerie West) over dit unieke object? Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het college toezeggen alsnog dit fragment te claimen voor de Haagse toekomst?
 6. Kan het college dit element een toepasselijke plek in de Haagse openbare ruimte geven?

In de collectie bouwfragmenten blijken na bellen met de Rijksdienst Cultureel erfgoed nog meer Haagse fragmenten opgenomen te zijn. Helaas stoot de Rijksdienst de gehele collectie af.

 1. Is het college op de hoogte van het afstoten van de collectie bouwfragmenten door de Rijksdienst Cultureel erfgoed? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze is het college van plan de Haagse historie te beschermen?
 2. Volgens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed liggen er onder andere nog originele delen van Paleis Noordeinde opgeslagen. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college bereid deze fragmenten voor Den Haag te bewaren en op zoek te gaan naar een plek om deze tentoon te stellen?

Het interieur van Maison Krul aan het Noordeinde is een schoolvoorbeeld van de Jugenstil. Het interieur is na demontage verspreid door Nederland. Een deel van het interieur is ook opgenomen in de collectie bouwfragmenten.

 1. Is het college ervan op de hoogte dat delen van het interieur van Maison Krul op de nominatie staan om te worden weggegooid door de Rijksdienst? Zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom heeft de gemeente deze onderdelen niet overgenomen?
 2. In juni 2021 werd bekend dat het Drents Museum haar delen van het interieur van Maison Krul aan het Haags Historisch Museum schenkt *. Is het college daarvan op de hoogte?
 3. Is het college bereid om samen met het Haags Historisch Museum deze delen uit de collectie bouwfragmenten van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed over te nemen? En deze een goede plek in Den Haag te geven?
 4. Is het college bereid om samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed te onderzoeken welke bouwfragmenten in de collectie er nog meer van waarde kunnen zijn voor de stad Den Haag?
 5. Is het college bereid om bij dit onderzoek ook de Welstands- en Monumentencommissie en professionals uit de kunst, architectuur en monumentenzorg te betrekken?
 6. Kan het college over de gevonden fragmenten, de waardestelling en de te volgen acties uitgebreid rapporteren aan de raad?

Wordt vervolgd!