Natuur in Ockenburgh kan gespaard blijven

Tijdens een goed bezochte inloopavond in de Abdijkerk in Loosduinen hebben bewoners ism commissie Loosduinen hun alternatieve plan Nieuw Ockenburgh gepresenteerd. Het plan toont aan dat het wel degelijk mogelijk is om een hotel met dezelfde functies te bouwen zonder het beschermde natuurgebied aan te tasten.

 

Voor de Haagse Stadspartij is van principieel belang dat er voor de bouw van een hotel geen enkele vierkante meter beschermd binnenduinrandbos (Natura 2000) gekapt hoeft te worden. Dat kan doordat het hotel- en congresdeel in bewonersplan Nieuw Ockenburgh binnen de grenzen van de voormalige jeugdherberg blijft. Architect Leon Thier heeft een laag compact bouwvolume met een binnenhof op verantwoorde wijze tegen het landhuis aan weten te plaatsen. Het parkeren vindt plaats op maaiveld, maar verdwijnt net als het laden en lossen geheel onder het gebouw, zodat het geen beslag legt op de natuur. Door de centrale entree iets naar achter te plaatsen wordt de nieuwbouw gescheiden van het oorspronkelijke landhuis. De congreszalen komen direct achter de entree tussen het hotel en het landhuis te liggen. Doordat de bouwhoogte onder de kroonlijst (dakgoothoogte) van het landhuis blijft is de nieuwbouw vanaf de oprijlaan nauwelijks zichtbaar. Aan de belangrijkste zichtzijdes zijn ze slechts twee lagen hoog.

Wat is het belang van dit alternatieve plan?

– Hiermee is aangetoond dat een alternatief plan wel degelijk mogelijk is. De vergunning om in Natura 2000 te mogen bouwen is namelijk door de provincie verstrekt op voorwaarde dat er geen (betere) alternatieven mogelijk zijn.

– Voor dit alternatieve plan hoeft er geen enkele vierkante meter Natura 2000 gebied gekapt te worden. De andere belangrijke voorwaarde die de provincie aan het verstrekken van de vergunning heeft gesteld is dat er zo min mogelijk schade aan de natuur wordt toegebracht. Dit alternatieve plan doet dat!

– De enige voorwaarde die overblijft om toch in Natura 2000 te mogen bouwen is dat er redenen van groot maatschappelijk belang dienen te zijn. Als (groot) maatschappelijk belang wordt voor het huidige plan opgegeven dat het achterstallig onderhoud aan het landgoed met grondopbrengsten weggewerkt wordt. Maar dat kan natuurlijk ook voor het alternatieve plan Nieuw Ockenburgh gelden!

Op basis van de invulling van deze voorwaarden had de provincie Zuid Holland voor het huidige plan nooit toestemming / ontheffing mogen geven om in beschermd Natura 2000 gebied te bouwen.
De Haagse Stadspartij is van mening dat de wethouder het plan Nieuw Ockenburgh van de bewoners als leidraad voor een nieuwe invulling van de ontwikkeling van het landgoed moet nemen.

Op deze website zijn de verschillen tussen het plan van de bewoners en van projectontwikkelaar goed zichtbaar:
http://www.123website.nl/buitenplaats-ockenburgh/138281628