Minister Opstelten verdacht van illegale bomenkap

Naar nu blijkt zijn vorige week 13 platanen aan het Korte Voorhout in Den Haag illegaal gekapt. De bomen moeten plaatsmaken voor de nieuwbouw van de Hoge Raad. De Haagse Stadspartij vraagt om opheldering

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, is volgens onderzoek van de Haagse Stadspartij verantwoordelijk voor de illegale actie.

Raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij: “Opstelten is de verantwoordelijke minister van het project “Nieuwbouw Hoge Raad”. Illegaal kappen is een overtreding van de wet waar o.a. gevangenisstraf op staat.”

De gemeente Den Haag had op 6 maart weliswaar de kapvergunning verleend,
maar daarin stond nadrukkelijk dat de bezwaartermijn van zes weken moest
worden afgewacht. Van Vulpen: “Dat uitgerekend de Rijksoverheid de wet aan
haar laars lapt en illegaal bomen gaat kappen is bizar. Ik verwacht nu van
de opsporende instanties dat zij hier werk van maken, desnoods doe ik zelf
aangifte.”

Den Haag doet aangifte van illegale bomenkap op Korte Voorhout
(Omroep West, 10-04-2013)

DEN HAAG – Dertien platanen op het Korte Voorhout in Den Haag zijn
illegaal gekapt om nieuwbouw voor de Hoge Raad mogelijk te maken. De
gemeente Den Haag heeft daarvan proces-verbaal laten opmaken. Dat wordt
aan het Openbaar Ministerie (OM) gezonden. Het OM moet bepalen of tot
vervolging wordt overgegaan.
Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders
op vragen van Gerwin van Vulpen en Joris Wijsmuller van de Haagse
Stadspartij. De bomen werden gekapt in de week van 11 maart. Op dat moment
was de vergunning nog niet geldig omdat de bezwaartermijn nog liep, erkent
het college. De straffen kunnen in het uiterste geval fors oplopen: ten
hoogste zes maanden hechtenis, een taakstraf of een boete van maximaal
19.500 euro.

‘Gebouwen niet representatief’

Nu zit de Hoge Raad nog in gebouwen aan de Kazernestraat. Maar die worden
‘niet voldoende representatief’ en niet efficiënt gevonden. Daarom komt er
nieuwbouw op de plek waar eerst de Franse ambassade en een kantoor waren
gevestigd op de hoek van het Smitsplein en het Korte Voorhout. Voor het
nieuwe gebouw moesten de bomen wijken.

Openbaar Ministerie moet beslissen

Het college van burgemeester en wethouders wil niet ingaan op de vraag wie
verantwoordelijk is. De opdrachtgever voor de bouw is de
Rijksgebouwendienst (Rgd). Die valt officieel onder het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Maar de Rgd heeft weer een contract gesloten met het
consortium Poort van Den Haag voor de realisatie en exploitatie van de
nieuwbouw. Het college: ‘Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen
wie als overtreder wordt aangemerkt en of tot vervolging wordt
overgegaan.’

Bouwer betreurt kap

Een woordvoerder van de Rgd zegt dat het consortium verantwoordelijk is.
Dat heeft in een reactie laten weten de te snelle kap te betreuren. Op de
vraag wie straks een eventuele boete moet betalen of wie er de cel in moet
als er een gevangenisstraf wordt opgelegd, kan de woordvoerder nog niet
ingaan.

Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij bestrijdt die lezing. Volgens
hem is het ministerie van Justitie – waaronder de Hoge Raad valt –
uiteindelijk de opdrachtgever voor de bouw. En dat betekent dat ook dit
departement zou opdraaien voor boetes en straffen.

Den Haag wil geen schadevergoeding

Wel is duidelijk dat de gemeente eigenaar is van de bomen. Maar Den Haag
gaat geen schadevergoeding eisen, omdat de gemeente wel akkoord is met de
kap ervan. Aan de vergunning is echter verbonden dat er bomen worden
herplant. Daar gaat de gemeente op toezien.

‘Kap is gevolg keuzes gemeente’

De Bomenstichting is blij dat de gemeente aangifte heeft gedaan. ‘Prettig
om te horen,’ aldus woordvoerder Clara Visser. Maar tegelijk wijst zij
erop dat de kap wel een gevolg is van het beleid van de gemeente Den Haag.
Daarbij wordt bij nieuwbouw te weinig rekening gehouden met bestaande
bomen, vindt zij. ‘En dat voor een stad die zich als groene stad aan zee
afficheert.’

Lage daad van de Hoge Raad
(AD/Haagsche Courant, 12 apr 2013)

(Column Sjaak Bral)

`Wat voor weer zou het zijn in Den Haag,’ zong Conny Stuart. `Zijn de
bomen al kaal op ’t Voorhout?’ ’t Is maar goed dat Conny is gaan
hemelen. De bomen zijn niet kaal, ze zijn omgehakt. Illegaal en
onwettig. Voor, oh ironie, de nieuwbouw van de Hoge Raad. Ons hoogste
rechtsorgaan. Welk een mispeer dat juist deze organisatie dertien
platanen illegaal heeft laten kappen. De gemeente Den Haag wist van
niets en heeft proces-verbaal op laten maken. De kapvergunning was niet
verleend.

Waarom wil de Hoge Raad eigenlijk verhuizen uit de nabijgelegen
Kazernestraat? Er is maar één reden: prestige. Ze vonden hun – toch niet
misselijk te noemen – behuizing `niet representatief’. Daarom wordt voor
veel geld nieuwbouw gepleegd aan het Korte Voorhout, op de hoek van het
Smidsplein. Een gebouw met, zo wordt gefluisterd, een imposante gevel.

Maar, quelle horreur, die bomen! Ze verpesten het uitzicht op die
gevel. Ze moeten dus weg. Want wie zo dom is om omwille van zijn
prestige 150 meter verderop te moeten wonen, is uiteraard ook niet van
plan om iets in de weg te laten staan van het uitzicht op zijn fraaie
voorgevel. Pronkzuchtig is meen ik het woord voor dit haantjesgedrag.
Afijn, weg met die bomen.

Wat mij bevreemt: ze stonden niet op het eigen terrein, ze stonden op
het trottoir. Ons trottoir. Het waren ónze bomen. Wat nu volgt is een
uitgebreid partijtje zwartepieten. De Hoge Raad is zich van geen kwaad
bewust en wijst naar de bouwers, die wijzen naar de Rijksgebouwendienst,
die formeel de opdracht heeft gegeven. Maar die dienst valt weer onder
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Of is het ministerie van
Justitie, waaronder de Hoge Raad valt, uiteindelijk de opdrachtgever
voor de bouw? Dan moeten zij betalen.

Onze burgemeester en wethouders willen niet ingaan op de schuldvraag.
Zie, daar begint het rookgordijn. Dat rookgordijn zal zorgvuldig worden
gedrapeerd rond en door en over elkaar, zodat de schuldige nooit wordt
aangewezen. Men zal zeggen: `Dit mag in de toekomst niet meer gebeuren.’
En dat zeggen ze dan – tot de volgende keer dat het gebeurt.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van de raadsleden de heren G.W. van Vulpen en G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 9 april 2013

Inzake: Kap platanen Korte Voorhout

De raadsleden de heren G.W. van Vulpen en G.H.M. Wijsmuller hebben op 18 maart 2013 een brief met daarin dertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Afgelopen week is een rij van 13 platanen gekapt i.v.m. nieuwbouw Hoge Raad. Deze rij platanen maakt onderdeel uit van het gesloten bladerdek boven het Korte Voorhout. Onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde leggen wij de volgende vragen voor.

1. De vergunning voor het kappen van 13 platanen op het Korte Voorhout is verleend op 6 maart 2013. In de vergunning is het volgende voorschrift opgenomen:
“Deze vergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift”
Kent het college deze vergunning?

Ja.

2. De bomen zijn gekapt in de week van 11 maart. Er is dus gekapt op een moment dat de vergunning nog niet geldig was. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja. Op het moment dat de bomen werden gekapt was er een besluit tot het verlenen van de vergunning, maar deze was nog niet in werking getreden.

3. Volgens de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is het verboden om in strijd met een voorschrift van een kapvergunning te handelen. Degene die een dergelijke overtreding begaat wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of geldboete van de vierde categorie. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is de wettelijke strafmaat.

4. Is de verdachte van deze overtreding al opgespoord door het college, de politie of het Openbaar Ministerie? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college laat proces-verbaal opmaken van de overtreding. Het proces-verbaal wordt aan het Openbaar Ministerie gezonden.

5. Gaat het college aangifte doen van deze overtreding? Zo nee, waarom niet?

Zie de beantwoording van vraag 4. Het is aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of tot vervolging wordt overgegaan.

6. Is het juist dat de bomen zijn gekapt in het kader van het project nieuwbouw Hoge Raad? Zo nee, waarom niet?

Ja.

7. Is het juist dat het ministerie van Veiligheid en Justitie opdrachtgever is van het project nieuwbouw Hoge Raad? Zo nee, waarom niet?

Nee. De opdrachtgever van het project nieuwbouw Hoge Raad is de Rijksgebouwendienst. De Rijksgebouwendienst ressorteert binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Rijksgebouwendienst heeft op 21 december 2012 namens de Staat een langdurig contract gesloten met Poort van Den Haag voor de realisatie en exploitatie van de nieuwbouw Hoge Raad.

8. Is het juist dat de Minister van Veiligheid en Justitie als opdrachtgever verantwoordelijk is voor het kappen van de bomen aan het Korte Voorhout? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie de beantwoording van vraag 7. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wie als overtreder wordt aangemerkt en of tot vervolging wordt overgegaan.

9. Is de gemeente eigenaar van de gekapte bomen? Zo ja, gaat het college schadevergoeding eisen? Zo nee, waarom niet?

Ja, de gemeente is eigenaar van de gekapte bomen. De gemeente gaat geen schadevergoeding eisen. De gemeente is als eigenaar akkoord met het kappen van de bomen. Dit is bevestigd met het verlenen van de omgevingsvergunning. Aan de omgevingsvergunning is een herplantplicht verbonden. De gemeente zal erop toezien dat de herplantplicht wordt uitgevoerd.

10. De vergunning is aangevraagd door en verleend aan Mostert De Winter B.V., een
dochteronderneming van de Koninklijke BAM Groep. Bij de aanvraag ontbreekt de schriftelijke verklaring dat de eigenaar van de bomen instemt met de kapaanvraag. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? En zo ja, wat zijn hiervan de consequenties?

Ja. Bij de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen vraagt het college – in het geval de aanvraag wordt ingediend door een ander dan de eigenaar – normaal gesproken om een verklaring van de eigenaar dat hij met het kappen instemt. Aangezien de gemeente zelf eigenaar is van de bomen, is een expliciete instemming niet gevraagd. Dit heeft geen consequenties.

11. De bouwvergunning voor de nieuwbouw van de Hoge Raad is nog niet verleend, ook is het bestemmingsplan nog niet goedgekeurd door de Raad van State. Waarom is bij het verlenen van de kapvergunning geen koppeling gemaakt met deze vergunningen?

Bij het inwerkingtreden van de Wabo is besloten om aan een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen niet meer het voorschrift te verbinden dat de vergunning pas mag worden gebruikt nadat een eventueel benodigde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen onherroepelijk is geworden.
Bij de beoordeling of de aanvrager voldoende belang heeft bij het aanvragen van een kapvergunning wordt gekeken of de contouren van het bouwterrein voldoende vaststaan. Bij de beoordeling van deze omgevingsvergunning heeft het college geoordeeld dat de contouren van het bouwterrein voldoende vaststaan. Er is op 21 december 2012 immers een beginselplan ingediend en op 1 februari 2013 een omgevingsvergunning aangevraagd die in behandeling is genomen. Het bestemmingsplan is op 29 maart 2012 vastgesteld.

12. De vergunning lag pas op 18 maart 2013 ter inzage bij het Informatiecentrum van het stadhuis. Dat was 12 dagen na het verlenen van de vergunning en een week nadat de bomen al waren gekapt. Opnieuw blijkt de gemeentelijke gang van zaken rond het ter inzage leggen een zooitje. Wat gaat het college hier aan doen?

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat hier een menselijke fout is gemaakt, waardoor de betreffende vergunning niet direct beschikbaar is geweest op het stadsdeelkantoor. Nadat de betreffende vergunning aan de balie van het stadsdeelkantoor is opgevraagd, is deze alsnog toegestuurd. De juiste procedure is daarna opnieuw onder de aandacht gebracht van alle betrokken medewerkers.

13. Wat gaat het college doen om vroegtijdig en illegaal kappen op te sporen en te voorkomen?

Zodra de gemeente op de hoogte is van vroegtijdige of illegale kapactiviteiten, legt de gemeente de kap direct stil. De gemeente voorkomt op die manier dat bomen te vroeg worden gekapt.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-03-19 09:13:29 schreef van Pamhuys:

Dit is slechts een klein voorbeeld van de willekeur en eigengereidheid van overheden. Het wordt tijd dat de verantwoordelijken van onethisch handelen en onoorbaar gedrag genadeloos op hun donder krijgen.
De bovenstaande kritische bevraging onderschrijf ik helemaal.

1 Response