Méér plekken voor kortparkeren fietsers Grote Marktstraat

De Haagse Stadspartij verwacht protesten van fietsers als er straks strenger gehandhaafd gaat worden op het fout parkeren in de Grote Marktstraat. Dit gebeurde ook bij vergelijkbare maatregelen op de Grote Markt .Onlangs zijn er duizenden langparkeerplekken achter de Bijenkorf en in de Stille Veerkadegarage gecreëerd op grotere afstand van de winkels . Ideaal voor fietsers die een dagje de stad in gaan maar fietsers die even snel een boodschap willen doen laten deze stallingen tot nu toe links liggen.Doordat de fietscoaches fietsers wegsturen uit de Grote Marktstraat heeft de fietschaos zich nu verplaatst naar de straten om de hoek. Dit wordt niet zozeer veroorzaakt door het het gedrag van de fietser, maar door het feit dat er bij de herinrichting van de Grote Marktstraat te weinig kortparkeerplekken zijn teruggekomen. De leegstaande fietsparkings tonen aan dat kortparkeerplekken duidelijk de voorkeur van fietsers hebben. Belangrijk is dat ze veilig zijn, makkelijk toegankelijk en dichtbij de winkels liggen. “Als aan deze behoefte aan kortparkeerplekken voldaan wordt zal het fout parkeren snel afnemen” zegt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij, “Dat scheelt ons een hoop geld en irritatie!”.Ook voor het gevoel van onveiligheid voor voetgangers en fietsers in de Grote Marktstraat lijkt de gemeente geen echte oplossingen voor handen te hebben. De Haagse Stadspartij zou graag een duidelijke belijning en een aantal zebra’s zien, maar onlangs liet het college weten dat hier geen mogelijkheid voor is omdat het fietspad officieel geen fietspad is maar een onderdeel van voetgangersgebied. “Op drukke dagen is het daar echt uitkijken geblazen!”Beantwoording schriftelijke vragen;Inzake: Attendering 15 kilometer zone Grote Marktstraat!
Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 21 januari 2016 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De huidige verkeerssituatie in de Grote Marktstraat wordt door bezoekers en fietsers niet als veilig ervaren. Regelmatig bereiken klachten de Haagse Stadspartij over de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers door het ontbreken van belijning en oversteekplaatsen. Afgelopen zondag was er weer een ongeval te betreuren waarbij een oudere man werd aangereden door een scooter en door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Naar aanleiding van deze onveilige situatie in de grote Marktstraat leg ik het college, onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van orde, de volgende vragen voor,

1. Kan het college inzicht geven in het aantal ongelukken dat plaats vindt tussen fietsers/scooters en voetgangers in de Grote Marktstraat? Zo nee, waarom niet?
Nee, het college heeft geen volledig overzicht. De ongevalsstatistieken tot en met 2014 zijn door Rijkswaterstaat aan de gemeente aangeleverd. De cijfers over 2014 zijn niet bruikbaar, omdat de Grote Marktstraat in die periode werd heringericht. Recentere cijfers voor de Grote Marktstraat met de nieuwe inrichting zijn nog niet beschikbaar. Wel hebben er eind mei en begin juni 2015 gedurende een aantal dagen vier camera’s gehangen op diverse locaties in de Grote Marktstraat. Na analyse van de beelden blijkt dat in deze periode een aanrijding heeft plaatsgevonden tussen twee fietsers, die daarna vielen. Verder zijn er geen daadwerkelijke aanrijdingen gebeurd tussen fietsers, brommers,
snorfietsers onderling of met voetgangers. Wel zijn er regelmatig bijna conflicten en schrikreacties bij voetgangers en fietsers geconstateerd. Op bepaalde plekken komt dit  vaker voor, bijvoorbeeld in het smallere deel van de straat ter hoogte van de Hema.

2. Uit eerdere antwoorden van het college blijkt dat de belijning en oversteekplaatsen niet mogen worden aangebracht omdat de ontwerper van de Grote Markt dat niet toe staat. Kan het college aangeven waarom esthetiek in dit geval boven veiligheid gaat? En welke alternatieve maatregelen zij mogelijk acht zodat de verkeerssituatie veiliger wordt?
Het college heeft niet eerder geantwoord dat de ontwerper van de Grote Marktstraat geen belijning of oversteekplaatsen toestaat. De Grote Marktstraat is onderdeel van een voetgangersgebied. Daarbinnen kunnen juridisch geen formele voetgangersoversteekplaatsen (“zebrapaden”) worden gemaakt; voetgangers mogen overal lopen. De verdiepte strook in de Grote Marktstraat heeft ook geen juridische status: het is geen fietspad, omdat er geen borden fietspad bij staan. De verdiepte strook voor de fietser is onderbroken bij de Wagenstraat, omdat de fietser daar veel overstekende voetgangers kan verwachten. Om “zebrapaden” te kunnen aanbrengen, zou er voor gekozen moeten worden de Grote Marktstraat niet langer binnen het voetgangersgebied binnenstad te laten vallen. Het college is niet voornemens het voetgangersgebied te verkleinen. Het college wil conform de beantwoording van de motie Waarborgen veiligheid Grote Marktstraat, rv 5 november 2015 (DSO/2016.1109) vasthouden aan de huidige inrichting van de Grote Markstraat en zich richten op verbeteringen en verduidelijkingen: 

  • er komt een gedragscampagne om fietsers en voetgangers beter bewust te maken van de g edragsregels in de Grote Marktstraat (fietsers niet harder dan 15 km/uur, fietsparkeerverbod,gedraag je hoffelijk naar elkaar);
  • meer ruimte op straat voor voetgangers, bijvoorbeeld door in te zetten op het verwijderen van wild gestalde fietsen, zodat voetgangers niet noodgedwongen gebruik hoeven te maken van de verdiepte strook; 
  • stimuleren van het gebruik van de bestaande stallingscapaciteit door een promotiecampagne voor de fietsenstallingen, inzet van fietscoaches, nieuwe verwijs- en beïnvloedingsborden (er is voor iedere fietser een gratis stallingsplek aanwezig) en samenwerking met ondernemers om bezoekers te verleiden hun fiets in een voorziening te stallen;
  • uitwerking van een voorstel voor handhaving op foutgestalde fietsen en weesfietsen in de Grote Marktstraat en omgeving om het gedrag van fietsers blijvend te veranderen;
  • besluit voorbereiden om snorfietsen (die wettelijk gelijk gesteld zijn aan de fietser), net als brommers 1, te kunnen weren uit het voetgangersgebied.

3. In het ‘shared space’gebied geldt een maximum snelheid van 15 km per uur. Is het college van mening dat dit bij verkeersdeelnemers en bezoekers nauwelijks bekend is? Zo ja, wat denkt het college hier aan te doen?
Ja. Overigens geldt de maximum snelheid wel voor bevoorradingsverkeer en ontheffinghouders, maar niet voor (elektrische) fietsen: in de Wegenverkeerswet wordt voor fietsers geen maximum snelheid genoemd, in tegenstelling tot voor bromfietsen. Momenteel wordt er overwogen om landelijke wetgeving over de maximum snelheid van (elektrische) fietsen in te voeren. Praktisch gezien wordt het zelfs met wetgeving nog lastig om te gaan handhaven, omdat veel fietsen geen snelheidsmeter hebben. Het college is daarom van plan om vooral in te zetten op gedragsbeïnvloeding en de acties uit te voeren zoals genoemd in het antwoord op vraag 2.
De Wegenverkeerswet maakt onderscheid tussen bromfietsers (gele kentekenplaatje, helmplicht) en snorfietsers (blauwe kentekenplaatje, geen helmplicht). Scooters kunnen onder beide categorieën vallen. In het voetgangersgebied binnenstad, waaronder de Grote Marktstraat, zijn fietsen en snorfietsen toegestaan (met maximum snelheid 15 km/uur), maar bromfietsen niet.

4. Uit reacties blijkt dat vooral scooters vaak te hard rijden in de drukke Grote Marktstraat. Wat denkt het college daar aan te doen?
Zoals bij het antwoord op vraag 2 aangegeven, mag de politie handhaven op het bromfietsverbod. Zo lang snorfietsen nog wel zijn toegestaan, kan op de maximum snelheid van snorfietsen worden gehandhaafd door de politie. De politie heeft aangegeven voorlopig niet te gaan handhaven vooruitlopend op de gedragscampagne.
Ook na de gedragscampagne is handhaving van de maximum snelheid in de Grote Marktstraat vrijwel onmogelijk. Handhaving door middel van laseren is bijvoorbeeld niet mogelijk in verband met de hoeveelheid voetgangers en fietsers. Ook door medewerkers van de gemeente wordt niet gehandhaafd op een maximum snelheid van fietsers, omdat zij daartoe niet bevoegd zijn. Zie verder het antwoord op vraag 3.

5. Kan het college aangeven waarom er in de Grote Marktstraat niet gehandhaafd wordt op de maximum snelheid van 15 kilometer? Zo nee, waarom niet?
Zie de antwoorden op vragen 3 en 4.

6. Is het college bereid deze maximum snelheid duidelijker aan te geven door middel van borden aan het begin en eind van de Grote Marktstraat? Zo nee, waarom niet?
Zoals genoemd in het antwoord op vraag 3 wordt er een gedragscampagne ontwikkeld. Daarbij wordt overwogen om met borden aan te geven wat de maximum snelheid is.

Het college van burgemeester en wethouders

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.