De Haagse Stadspartij is geschokt door wat zij heeft aangetroffen op een verlaten perceel op de Binckhorst. Het terrein staat vol met opengebroken zeecontainers, waarvan de spullen eruit getrokken zijn op zoek naar zaken van waarde. Bovendien worden de containers “op”-gesneden en afgevoerd om te worden verkocht als oud ijzer.

Het terrein is daardoor zwaar vervuild. De situatie op het terrein is schrijnend aangezien er ook mensen zijn die er in mensonterende omstandigheden wonen. Volgens verschillende betrokkenen is de gemeente Den Haag eigenaar van dit terrein en ook op de hoogte van schrijnende omstandigheden waarin hier meerdere mensen wonen of hebben gewoond. 

De Haagse Stadspartij roept het college op om snel actie te ondernemen om de situatie op het terrein te verbeteren en om de plannen voor de herontwikkeling van het gebied te verduidelijken. Dit is een zeer ernstige situatie en de gemeente moet verantwoordelijkheid nemen voor de mensen die daar wonen en werken.

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faïd (Haagse Stadspartij), de volgende schriftelijke vragen.

De Haagse Stadspartij bracht een bezoek aan de Binckhorst en was vol verbazing wat zij achter de schuttingen langs het Trekvlietplein aantrof. Zie de foto’s in de bijlage voor de situatie ter plekke. 

 1. Kan het college bevestigen dat de gemeente eigenaar is van het perceel met aanduiding ‘s- Gravenhage AP 1597?

 Ja.

 1. Klopt het dat delen van het terrein zijn verhuurd voor de opslag van spullen in zeecontainers? 

Nee, delen van de grond zijn in bruikleen gegeven aan een particulier en aan een leegstandsbeheerder.

 1. Kan het college aangeven onder welke voorwaarden en aan wie dat is? 

De grond is in bruikleen gegeven (zie antwoord vraag 2) voor het daar kunnen opslaan van goederen op basis van de algemene voorwaarden behorende bij de bruikleenovereenkomst alsook de voorwaarden bij leegstandsbeheer.

 1. Inmiddels zijn alle containers opengebroken en leeggehaald op zoek naar spullen van waarde (zie de foto’s in de bijlage). Weet het college dit? 

Ja. Het college heeft naar aanleiding van het bericht in de media direct actie ondernomen om het terrein leeg te ruimen. Het terrein is nu leeg en opgeruimd en zal met hekken worden afgezet.

 1. Zijn de eigenaren van de containers al door het college op de hoogte gebracht? 

De eigenaresse van de containers welke zijn opengebroken, alsook haar nabestaanden, zijn overleden. De eigenaar van de containers welke er stonden onder beheer van de leegstandsbeheerder is ook overleden.

 1. Ook worden de zeecontainers “op”-gesneden en afgevoerd om te worden verkocht als oud Is het college daarvan op de hoogte? 

Ja, na de berichtgeving.

 1. Het terrein is inmiddels zwaar vervuild door rondslingerende huisraad uit de containers en diverse andere Ook is een container waar werd gewoond uitgebrand. Is het college op de hoogte van deze situatie? 

Ja, na de berichtgeving.

 1. Wat gaat het college doen om de troep die er nu ligt op te ruimen? Op welke termijn is het terrein weer schoon? 

Het gedeelte van het terrein waar de containers op staan is leeggehaald en schoongemaakt en zal worden afgezet met hekken om herhaling te voorkomen.

 1. Kan het college aangeven of zij op de hoogte is van het feit dat er verschillende mensen op deze kavel wonen, waarvan sommigen al jarenlang? 

Dat klopt, er zijn drie bewoners bekend bij het Straatteam van het Dak- en thuislozenloket.

 1. Kan het college aangeven waarom, als zij weet dat daar mensen wonen in mensonterende omstandigheden, zij geen stappen onderneemt om die situatie te verbeteren? 

Het Haags Straatteam gaat regelmatig langs bij de personen die daar verblijven en probeert hen tot hulpverlening en andere ondersteuning te verleiden. Het gaat om mensen die zorg mijdend zijn en die regulier aanbod uit de weg gaan.

 1. Welke stappen gaat zij nu ondernemen om de situatie waarin deze mensen leven te verbeteren? 

Met het Haags Straatteam en andere ambulante ondersteuning zoals TOP-team GGZ, blijven we inzetten op bemoeizorg en op het motiveren naar zorg en opvang.

 1. Wat zijn de plannen voor deze kavel en dit gebied in de Binckhorst? 

Vanuit de Programmering Openbare ruimte Binckhorst is de gemeente bezig om voor deze zone te kijken hoe hier tijdelijk invulling aan gegeven kan worden. Het opschonen van het gebied was daarvoor al in gang gezet. De plannen voor de lange termijn zijn nog niet bekend.

 1. Kan het college aangeven wat de planning is voor de realisatie van die plannen? 

Een tijdelijke invulling verwachten we in de loop van 2024.

 1. Kan het college aangeven of er gekeken wordt naar een tijdelijke invulling van (een deel van) de kavel en het gebied? 

Zie antwoord bij 12.

 1. Kan het college toezeggen bij herontwikkeling van deze kavel rekening te houden met de wensen van de huidige gebruikers en bewoners en/ of samen met hen op zoek te gaan naar een alternatieve locaties voor wonen en werken? 

Het college zal zich inspannen om in samenwerking met het Haags Straatteam en andere ambulante ondersteuning zoals TOP-team GGZ, de bewoners van het perceel naar zorg en opvang te begeleiden.

Update: Bij een debat over de ontwikkelingen in de Binckhorst hebben we een lans gebroken voor de paradijsvogels die buiten de gebaande banen een thuis hebben gevonden op de Binckhorst. Helaas blijft de wethouder deze mensen zien als een probleem. Bij ontwikkeling van deze locatie zullen deze mensen geen vervangende plek krijgen.