In het gebied tussen de Thorbeckelaan en de Groen van Prinstererlaan in Loosduinen wordt het ene na het andere bouwplan ontwikkeld. De Haagse Stadspartij is geschrokken van de wildwestpraktijken van vastgoedpartijen die volop worden gefaciliteerd door de gemeente Den Haag. De druppel die bij raadslid Peter Bos de emmer doet overlopen is het plan van wooncorporatie Staedion voor de KPN-locatie langs de Thorbeckelaan

Op deze locatie wil Staedion 94 woningen bouwen, maar de omwonenden weten nog van niets. Ook dreigen er tientallen bomen gekapt te worden, waar Bos grote vraagtekens bij zet. Daar komt nog bij dat verderop bij het winkelcentrum op het De Savornin Lohmanplein een grote uitbreiding heeft plaatsgevonden ten koste van het groen en de openbare ruimte. Er zijn nog veel meer plannen in ontwikkeling in de buurt waar veel groen op het spel staat. Peter Bos: “De gemeente heeft de regie losgelaten en faciliteert het ene na het andere bouwplan, zonder oog te hebben voor de gevolgen op de leefbaarheid, de openbare ruimte, het verkeer en het groen. Alles bij elkaar opgeteld is sprake van een enorme verdichting in het gebied en krijgen de bewoners heel veel voor hun kiezen”.

Als voorbeeld noemt Bos de uitbreiding van het winkelcentrum: “Ontwikkelaar Urban Interest heeft illegaal bomen gekapt, het pleintje met bankjes is opgeslokt door bebouwing en de nieuwbouw is spuuglelijk geworden. Schandelijk dat de gemeente dit heeft laten gebeuren. Dit is geen stad maken, dit is je reinste stadsvernieling.”

In 2018 heeft het toenmalige college samen met honderden bewoners een Ruimtelijke Verkenning voor het gebied opgesteld, de Driehoek Loosduinen. Peter Bos: “Dat was een heel geslaagd proces, maar van alle mooie beloftes om ook het groen en de openbare ruimte te verbeteren en samen met bewoners op te trekken is niets terecht gekomen. Er is eerder sprake van een Bermudadriehoek waar alle mooie intenties en beloftes in zijn verdwenen. Het huidige college moet zich diep schamen”.

 

Schriftelijke vragen: Bouwplannen Staedion voor KPN-locatie Thorbeckelaan en andere zaken

Indieners: Peter Bos, Haagse Stadspartij

Datum  21-2-2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 4 februari 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd voor het kappen van 24 bomen staande op het perceel van de Mgr. Nolenslaan 1. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stel ik hierover de volgende schriftelijke vragen:

 

 1. Op 19 december 2008 kocht Staedion dit pand van KPN alsmede de voormalige telefooncentrale aan de De Constant Rebequestraat 55. Is dit juist?

 

 1. Hoe kan het dat er 14 jaar na aankoop nog steeds geen nieuwe invullingen zijn gegeven aan deze twee panden door Staedion?

 

 1. In 2014 heeft Staedion een onderzoek gedaan naar een mogelijke herbestemming van de voormalige telefooncentrale van KPN aan de De Constant Rebequestraat. Wat was de uitkomst daarvan?

 

 1. Wat zijn de huidige plannen voor de telefooncentrale in de De Constant Rebequestraat en is Staedion nog steeds de eigenaar?

 

 1. Uit de aanvraag voor de bomenkap aan de Mgr. Nolenslaan 1 blijkt dat sprake is van een sloop-nieuwbouwproject van Staedion om hier 94 nieuwbouwappartementen te realiseren. Is dit juist?

 

 1. Op 2 maart 2020 heeft Staedion een nieuwbouwplan voor deze locatie aan de commissie Loosduinen gepresenteerd. Is dit juist?

 

 1. Uit het verslag van de commissie Loosduinen (zie bijlage) blijkt dat er toen al een PUK-traject was gestart. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Uit het verslag blijkt ook dat Staedion eerst met de gemeente overeenstemming wil hebben over de randvoorwaarden en de stedenbouwkundige massa. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Hoe kan het dat de direct omwonenden nog van niets weten en in het geheel niet zijn betrokken bij de planvorming?

 

 1. Keer op keer zien we dat met name de wooncorporaties bewoners en omwonenden voor voldongen feiten stelt en inspraak een farce is bij deze “sociale” woningbouwcorporaties. Is het college bereid om met Staedion en de andere corporaties harde afspraken te maken over het in een zo vroeg mogelijk stadium informeren en laten participeren van bewoners bij bouwplannen, bijvoorbeeld in de prestatieafspraken? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Kan het college uitleggen hoe het kan dat Staedion vergunningen voor de kap van bomen aanvraagt als er nog geen bouwplan is ingediend? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Het gaat om volwassen bomen met een goede conditie, waarvan een groot deel al ouder is dan 50 jaar. De bomen staan allemaal rond de huidige bebouwing. Het college heeft beloofd om alleen te kappen als het niet anders kan. Kan het college aangeven waarom er niet binnen de footprint van het huidige gebouw gebouwd kan worden, zodat de bomen gespaard kunnen blijven? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Uit de aanvraag blijkt dat de bomen weliswaar nog minstens 15 jaar mee kunnen, maar slecht verplantbaar zouden zijn. Hoe valt dat te verklaren?

 

 1. De onderbouwing voor de kap en eventuele verplantbaarheid van bomen wordt gegeven in een rapport van Cobra adviseurs in opdracht van Staedion. In hoeverre is sprake van een onafhankelijk oordeel en hoe wordt dat getoetst?

 

 1. Een groot deel van de te kappen bomen zijn eigendom van de gemeente Den Haag. Hoe kan het dat de gemeente haar eigen bomen laat kappen?

 

 1. Kan het college de architectonische en cultuurhistorische waarde van het KPNgebouw onderzoeken en aangeven? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Kan het college aangeven wat Staedion van plan is op deze locatie en wat de effecten op de omgeving zullen zijn? Zo nee, waarom niet?

 

 1. In het huidige pand zitten tijdelijke gebruikers. Wat gaat daar mee gebeuren?

 

 1. Op 13 maart 2018 stelde het college de Ruimtelijke Verkenning Driehoek Loosduinen vast (RIS299347). Hierin zijn voor de toekomstige ontwikkelingen KPN-gebouw de volgende uitgangspunten vastgesteld:

 

 • Bedrijfs- en kantoorfunctie omzetten in woonfunctie.
 • Hoge ambitie ruimtelijke kwaliteit.
 • Nieuwe bebouwing heeft dezelfde ruimtelijke opbouw en typologie als de stedelijke blokken aan de Thorbeckelaan.
 • De locatie ligt in de strook met stadsblokken die begint rondom het Notenplein en eindigt in het De Savornin Lohmanplein. Het gebouw is volledig onderdeel van deze strook wat neerkomt op 5/6laagse bebouwing met uitstraling die past bij de reeds bestaande blokken.
 • Voor de footprint van het woongebouw geldt dat de rooilijnen bepaald worden door aan de ene zijde de bestaande rooilijnen langs de Donker Curtiusstraat en aan de andere zijde de bestaande rooilijnen langs de Thorbeckelaan.
 • De bebouwing staat direct aan de straat.
 • Parkeren op eigen terrein oplossen (uit het zicht).
 • De architectuur van de bebouwing sluit aan op de architectuur van de Noten/Vruchtenbuurt.
 • Bebouwing zodanig plaatsen dat de omliggende woningen zo weinig mogelijk hinder ondervinden qua uitzicht en bezonning.

 

Kan het college garanderen dat deze uitgangspunten keihard worden bewaakt? Zo nee, waarom niet?

 

 1. In de Driehoek Loosduinen zijn voor het Colijnplein de volgende uitgangspunten vastgesteld:

 

– Vergroenen en toevoegen van verblijfskwaliteit van de buitenruimte in de omgeving van het Colijnplein en de KPN-locatie.

– Buitenruimte rondom winkelcentrum wordt vergroend en krijgt verblijfskwaliteit.

– Donker Curtiusstraat vergroenen zodat dit een aantrekkelijke route wordt tussen winkelcentrum en landgoed. Ook dienen er voorkanten aan de Donker Curtiusstraat te komen die zorgen voor een prettiger en sociaal veiligere uitstraling naar deze straat.

– Thorbeckelaan: groene middenberm versterken en veilige oversteek Monseigneur Nolenslaan maken.

 

Van deze uitgangspunten is nog niets terecht gekomen. Het winkelcentrum is aan de zijde van het Colijnplein flink uitgebreid met spuuglelijke blinde muren ten koste van de openbare ruimte. Het vroegere pleintje met bankjes is daardoor ook verdwenen. Er zijn geen fatsoenlijke fietsenstallingen, geen winkelkarrenstalling en geen afvalstraat meer. Deze zijn vervangen door tijdelijke voorzieningen, die verder weg zijn gelegen en er niet uitzien. Er zijn illegaal bomen gekapt en er is geen groen meer over. Gaat het college projectontwikkelaar Urban Interest nu een keer hard aanpakken of laat het college deze ontwikkelaar zijn zakken vullen om zich vervolgens te storten op het volgende lucratieve project?

 

 1. Hoe beoordeelt het college de achterzijde van het winkelcentrum aan de Treublaan? Is het college het met mij eens dat de gevel van het winkelcentrum zwaar onder de maat is? Zo nee, waarom niet?

 

22. De gevels zijn lang, gesloten en hebben een kille uitstraling. Hoe luidde het advies van de Welstandscommissie over deze gevels?

 

 1. Welke kansen ziet het college voor een vergroening van deze gevels? Is het college bereid met de eigenaar in overleg te treden over het verbeteren van deze kant van het winkelcentrum? Zo nee, waarom niet?

 

24. Welke kansen ziet het college voor het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum?

 

 1. In antwoord op schriftelijke vragen d.d. 23 maart 2021 (RIS307956) over de achterkant van het winkelcentrum schreef het college:

 

“Na afronding van de bouwwerkzaamheden op het particulier terrein wordt de openbare ruimte hersteld en maximaal ontsteend.”

 

We zijn nu bijna een jaar verder. Hoe kan het dat er nog niets van terecht is gekomen?

 

 1. In de beantwoording wordt ook gesteld dat de illegaal gekapte bomen op het Colijnplein worden vervangen. Kan het college aangeven waarom dat nog niet is gebeurd?

 

 1. In antwoord op deze schriftelijke vragen schreef het college ook:

 

“Tegen de aannemer loopt een strafrechtelijk onderzoek welke kan leiden tot vervolging door het Openbaar Ministerie. Daarnaast kijken we hoe we de kosten van herplant op de aannemer kunnen verhalen.”

 

Wat is hiervan de stand van zaken?

 

 1. De Treublaan wordt steeds intensiever gebruikt door autoverkeer, fietsers en laad- en losverkeer. De ontwikkeling van nieuwe bouwplannen voert die druk verder op. Kan het college aangeven of de Treublaan nu voldoet aan alle veiligheidseisen en verkeersnormen? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Is het college het met ons eens dat hier zeer verschillende verkeersstromen bij elkaar komen waardoor onveilige situaties ontstaan? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Welke oplossingen ziet het college om verkeersstromen te scheiden, ook als in de toekomst het verkeer toeneemt?

 

 1. Is het college bereid om de openbare ruimte op korte termijn te verbeteren voor fietsers en voetgangers? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Voor de kantoortoren op de hoek van het Colijnplein, Treublaan en Thorbeckelaan zijn ook plannen in ontwikkeling. Worden bij de ontwikkeling van het PUK voor deze locatie ook de omliggende ontwikkelingen en de druk daarvan op de ontsluiting via de Treublaan meegenomen? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Op 25 oktober 2021 heeft de Provincie Zuid Holland een sloopvergunning afgegeven voor de kantoortoren (zaaknummer 01005058). Kan het college dat bevestigen? Zo nee, waarom niet?

 

34. In hoeverre is hergebruik van deze toren onderdeel van het opstellen van het PUK?

 

 1. In de Driehoek Loosduinen krijgen de bewoners al heel veel voor hun kiezen als het gaat om bouwplannen en de overlast die dat met zich meebrengt. De herontwikkeling van het Sint Jansklooster, de verbouwing van het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein, de gigantische sloop-nieuwbouwplannen van het onderwijscluster van Basisschool De Oase, SBO Pastoor van Ars en Hofstad Mavo Havo, de nieuwbouw van Harvest I en II, de herontwikkeling van de Pauluskerk, de nieuwbouw op Landgoed Rosenburg, de kantoorlocatie op de hoek van het Colijnplein en de Thorbeckelaan, de renovatie van de Notenbuurt etc. Beseft het college dit? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Al deze plannen hebben ook gevolgen voor het groen, de natuur en milieu. Alles bij elkaar gaat het om honderden bomen die gekapt worden en verdwijnt veel m2 groen. Kan het college aangeven om hoeveel groen het gaat en hoe dit gecompenseerd wordt?

 

 1. Kan het college ook aangeven hoeveel bomen er de afgelopen 10 jaar zijn gekapt of verdwenen in de Driehoek Loosduinen door andere oorzaken dan bouwplannen en hoe dit is gecompenseerd?

 

 1. In de Driehoek Loosduinen faciliteert het college het ene na het andere bouwplan. Maar als het gaat om de beloofde aanpak van de openbare ruimte en vergroening van de wijk blijft het doodstil. Kan het college zich voorstellen dat dit het vertrouwen in de gemeente sterk ondermijnt en er snel actie moet worden ondernomen om dit aan te pakken. Zo ja, hoe? En zo nee, waarom niet?

 

 1. Hoeveel nieuwe bewoners krijgt de Driehoek Loosduinen er met al de in vraag 35 genoemde plannen bij en hoe wordt voldaan aan de referentienormen voor voorzieningen?

 

 1. In reactie op de Vervoerplannen 2020 van de MRDH en HTM Buzz schreef het college in 2019 (RIS302728):

 

“Wij stellen voor gezamenlijk te onderzoeken hoe de busbuffer bij het De Savornin Lohmanplein beter kan worden aangepast, zodat deze minder hinder oplevert voor de omgeving. Een verplaatsing naar het kruispunt met de Daal- en Bergselaan of de Sportlaan is daarbij een optie.”

 

Wat is bijna drie jaar later de stand van zaken?

 

 1. Omwonenden hebben nog steeds last van de HTM-bussen die op de tijdelijke bufferlocatie staan en hun motor lange tijd aan laten ondanks een duidelijke bord dat ze hun motor uit moeten zetten. Waarom houdt de HTM zich niet aan de afspraken met omwonenden?

 

 

 

Peter Bos

Haagse Stadspartij