Let op: overbodige waarschuwingsborden!

Sinds geruime tijd worden in heel de stad waarschuwingsborden geplaatst. Grote rode letters waarschuwen de Hagenaars voor woninginbraak, fietsendieven, autoinbraak etc. Het nut van deze borden is niet geheel duidelijk.

 

De borden voeden vooral het gevoel van onveiligheid en de angstcultuur. Veel mensen ergeren zich aan deze betuttelende borden. De Haagse Stadspartij stelde schriftelijke vragen naar het nut en de kosten van de borden. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Wat mij betreft verdwijnen die borden z.s.m. uit het straatbeeld”.

Update: De vragen zijn beantwoord.

Pas op voor politie
(column Sjaak Bral)
(AD/Haagsche Courant, 14 mrt 2013)

Ineens staan ze op je pad en ja, je schrikt je een ongeluk. Fel geel en
rood-gestreept. Er wordt veel over geklaagd. Ik zag ze voor het eerst
in, god betere `t, Hazerswoude. Bij de afrit van de snelweg flikkerde
een tekst op. De boodschap was niet te missen. MAAK UW AUTO LEEG,
VOORDAT ANDEREN DAT DOEN. Redelijk agressief, dacht ik nog.
Intimiderend. Ik had niets gedaan maar kreeg het gevoel dat ik toch fout
zat.

Wat is dit? Dit is een zogeheten `textcar’. Ik moest bij de politie
lang op het antwoord wachten; ze wisten zelf eigenlijk ook niet hoe die
dingen officieel heten. Misschien was het ook handig geweest om eerst te
communiceren dát dit middel wordt ingezet – nu sta je stijf van schrik.
Maar dat is de bedoeling natuurlijk! Guerrilla-communicatie. Maar de
schrik slaat snel om in ergernis. De mobiele tekstborden duiken nu
overál op in de stad. Conclusie: onze hele leefomgeving is verziekt.
Waarom wil je de openbare ruimte veiliger maken door mensen een onveilig
gevoel te geven? Ik snap dat niet. Inmiddels haal ik mijn schouders op.
Het actiemiddel is snel uitgewerkt. LET OP ER ZIJN ZAKKENROLLERS ACTIEF.
Nou en? Zet dat kreng dan voor het Belastingkantoor of het Binnenhof.
Mij maak je niet gek.

Communicatief is het ook niet slim. Als je aan de ene kant joekels van
verrijdbare tekstborden plaatst, om mensen te waarschuwen voor dieven –
en tegelijkertijd vol trots in de pers meldt dat je nieuwe lokfiets
binnen 4 uur drie keer gejat wordt – is dat niet vals? Je laat een fiets
jatten en vervolgens zet je een bord neer met de boodschap dat er een
fiets is gejat. Terwijl er dus feitelijk niks aan de hand was.

Typisch de politie: als je ze nodig hebt zijn ze d’r niet en als je ze
níet nodig hebt zijn ze er juist wel.

Sinds Haren weten we dat social media niet het sterkste punt is van de
hermandad. Proberen ze het daarom nu recht in je smoel te zeggen, met
deze verlichte onheilstijdingen? De politie `kan niet reageren’ op de
klachten. Laat me raden: waarschijnlijk omdat de textcar al elders in
gebruik is..

Joris Wijsmuller had vragen hierover gesteld en deze zijn inmiddels beantwoord.

Den Haag, 8 maart 2013

Let op: waarschuwingsborden

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 8 maart 2013 een brief met daarin 10 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Naar aanleiding van de toename van het gebruik van mobiele, grote, lichtgevende waarschuwingsborden door de politie, leg ik onder verwijzing naar het artikel 38 van het reglement van orde de volgende vragen aan het college voor.

1. Is er in Den Haag sprake van een toename van berovingen?

Nee, in de afgelopen jaren is sprake van een afname van straatroven en zakkenrollerij.
Straatroven aantal Zakkenrollerij aantal

2. De mededeling is vaak ‘Let op: er zijn zakkenrollers actief!!’ of ‘Let op: auto-inbrekers actief!!’. Wil dat zeggen dat er op dat moment op die plek veel dieven actief zijn, of is het een algemene mededeling die Hagenaars op het bestaan van dieven wijst?

Dergelijke mededelingen worden tijdelijk geplaatst op locaties en momenten waarop ze het meest van toepassing zijn. Bijvoorbeeld in de zomermaanden op- en nabij de parkeerterreinen bij het strand van Scheveningen en Kijkduin, op marktdagen of als (criminaliteits-)ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

3. Is het college met mij van mening dat de meeste Hagenaars wel op de hoogte zijn van het bestaan van dieven en deze grote waarschuwingsborden alleen maar een gevoel van onveiligheid geven en een angstcultuur voeden? Zo nee, waarom niet?

Waarschuwingsborden worden gebruikt om bij burgers alertheid te bevorderen en om burgers ervan bewust te maken dat zij zelf kunnen bijdragen aan het voorkomen van een misdrijf. Bijvoorbeeld: het voorkomen van een auto-inbraak door geen waardevolle zaken (in het zicht) in de auto achter te laten. Daarnaast past dit in de strategie om de heterdaadkracht te vergroten: aan 80% van de alle aanhoudingen ligt een melding van een burger ten grondslag.

4. Is het college op de hoogte dat deze borden bij bewoners ergernis opwekken omdat ze een negatieve, stigmatiserende werking op een buurt kunnen hebben?

De inzet van de waarschuwingsborden is maatwerk en maakt deel uit van de integrale aanpak van veelvoorkomende criminaliteit, zoals verwoord in het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015, dat de brede steun van de gemeenteraad heeft. Het college gaat ervan uit dat burgers liever vooraf worden gewaarschuwd dan dat zij slachtoffer worden van een misdrijf.

5. Is het college zich ervan bewust dat deze borden zeer behulpzaam zijn voor zakkenrollers omdat mensen die deze borden lezen vaak naar de plek van mobiel en telefoon tasten zodat de zakkenroller precies weet waar hij of zij moet zijn?

Nee, er zijn bij de politie geen slachtoffers bekend van een dergelijk voorval.

6. Kan het college zich voorstellen dat deze borden voor toeristen de indruk wekken dat zij zich in een bedreigende omgeving bevinden en dit niet als aantrekkelijk wordt ervaren?

De inzet van deze borden is er mede op gericht om toeristen alert te maken op zakkenrollerij en straatroven. Het aantal straatroven en gevallen van zakkenrollerij moet verder verminderen en het oplossingspercentage moet omhoog. Hiervoor worden zowel repressieve als preventieve instrumenten ingezet. Het gebruik van tijdelijke waarschuwingsborden maakt hier onderdeel van uit.

7. Onderschrijft het college dat deze fel verlichte borden onveilige verkeerssituaties kunnen veroorzaken omdat zij de aandacht van verkeersdeelnemers afleiden?

Nee. Enerzijds worden de waarschuwingsborden voornamelijk in winkelgebieden, nabij parkeerterreinen of in woongebieden ingezet. Anderzijds zijn deze borden juist afgeleid van de waarschuwingsborden die bij gevaarlijke verkeerssituaties worden ingezet.

8. Is er onderzoek bekend over de effecten van deze waarschuwingen? Zo ja, blijkt dan dat dit tot een daling van het aantal slachtoffers van zakkenrollers, woning-, en auto-inbraken in de omgeving van deze waarschuwingsborden leidt?

Nee, er is geen onderzoek bekend. Het effect van preventie laat zich lastig meten, omdat preventie vaak onderdeel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen. Wel blijkt uit diverse onderzoeken dat een integrale, probleemgerichte aanpak het meest effectief is.

9. Wat zijn de totale kosten van het plaatsen van de mobiele waarschuwingsborden?
In de gemeente Den Haag wordt een zestal waarschuwingsborden gebruikt, waarvan in de afgelopen jaren er drie door de politie en drie door de gemeente (éénmalige kosten € 85.000) zijn aangeschaft. De politie is belast met de inzet en plaatst de borden kosteloos.

10. Is het college met mij van mening dat dit geld beter ergens anders aan besteed kan worden? Zo nee, waarom niet?

Nee, de aanpak van de veel voorkomende criminaliteit is een belangrijk speerpunt in het Haagse veiligheidsbeleid. Zie ook het antwoord op vraag 4.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen