Gemeente staat voor paal

In het kader van het VCP (Verkeerscirculatieplan) zou de Herderstraat in het centrum autovrij worden. Maar wel op een heel aparte manier: Halverwege de straat kwamen paaltjes. De reden: de parkeergarage van Q-Park moest bereikbaar blijven. Maar wat blijkt: De deur van de garage zit al jaren potdicht.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 9 april 2013

Inzake: Paaltjes in de Herderstraat

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 12 maart 2013 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 5 maart 2009 besprak de raad het Voorstel van het college inzake vaststelling Voorontwerp Grote Markt e.o. (rv 29; RIS 161130). Belangrijk punt van discussie daarbij was de voorgenomen plaatsing van paaltjes in de Herderstraat. Onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde leg ik hierover aan het college de volgende vragen voor.

1. Omdat parkeergarage-exploitant Q-Park had aangegeven graag de zij-ingang aan de Herderstraat van de parkeergarage aan de Lutherse Burgwal te willen gaan gebruiken is uiteindelijk besloten om halverwege de Herderstraat paaltjes te plaatsen en niet aan het begin bij de Boekhorststraat. De zij-ingang van de parkeergarage is echter nooit in gebruik genomen. Is het college daarvan op de hoogte? En zo ja, wat is daarvan de reden?

Het college is er van op de hoogte dat de zij-ingang van de parkeergarage Lutherse Burgwal aan de Herderstraat niet in gebruik is. Ten tijde van de besluitvorming is door de beheerder van de parkeergarage (Q-park) het verzoek gedaan de zij-ingang in de Herderstraat open te kunnen stellen. Er is vanuit de exploitant geen concreet plan of voornemen bekend om deze ingang open te stellen.

2. Geregeld rijden automobilisten zich vast in de Herderstraat omdat de afsluiting van de straat te laat wordt opgemerkt. Dit geeft nogal eens overlast. Nu de zij-ingang van de parkeergarage niet in gebruik is genomen, is het nut van plaatsing van de paaltjes halverwege de Herderstraat weggevallen. De andere, besloten parkeergarage aan het begin van de straat is bereikbaar via de Paviljoensgracht, net als de twee galeries in de straat. Is het college bereid om te kijken of de paaltjes naar het begin van de Herderstraat bij de Boekhorststraat verplaatst kunnen worden? Zo nee. Waarom niet?

Nee. De plaats van de paaltjes in de Herderstraat is ingegeven door zowel de inbreng van bewoners/ ondernemers uit de Herderstraat als die vanuit Q-park. Door de bewoners/ondernemers uit de Herderstraat is destijds verzocht om plaatsing halverwege in verband met de bevoorrading van de ondernemingen. In de beraadslagingen over het voorontwerp Grote Markt is deze maatregel uitvoerig besproken (zie o.a. RIS 161724).
Toen is ook onderkend dat de plaatsing halverwege kan leiden tot onterecht inrijden door autoverkeer. Met bebording is de Herderstraat als doodlopende weg aangeven.
Het college ziet nu geen aanleiding om de afsluiting van de Herderstraat met palen te verplaatsen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-03-20 02:48:12 schreef Sanne Stips:

Beste Joris,

Fijn om te merken dat de Stadspartij zich bezig houdt met de plaatsing van de paaltjes in de Herderstraat. Ik moet echter wel zeggen dat wat mij betreft bovenstaande vragen aan de gemeenteraad de problemen in de Herderstraat niet juist benaderen.
Ik woon sinds anderhalf jaar precies halverwege de Herderstraat waar de paaltjes nu zijn geplaatst.
De overlast die ik voornamelijk ervaar komt juist door auto’s die vanaf de Paviljoensgracht de Herderstraat inrijden. Daarnaast (detail, maar toch) is er maar één van de twee galeries vanuit de Paviljoensgracht bereikbaar.
Als de huidige plek van de paaltjes al zou moeten veranderen dan zou ik juist pleiten voor een afsluiting aan de kant van de Paviljoensgracht waarbij aan de kant van de Boekhorstraat duidelijk zou moeten worden aangegeven dat de Herderstraat doodlopend is.

Met vriendelijke groet,
Sanne Stips