College voert boomvijandig beleid

De Haagse Stadspartij wil opheldering van het college over het kappen van bomen in Den Haag. Na het onzinnige besluit om ruim 200 bomen langs de Laan van Meerdervoort te kappen, worden op dit moment de monumentale bomenrijen langs de Loosduinseweg geveld.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Het bomenbeleid faalt aan alle kanten. Kapvergunningen raken zoek en worden niet gepubliceerd zodat omwonenden geen bezwaar kunnen maken. Als ze al bezwaar kunnen maken is dat mosterd na de maaltijd. Dan ligt de boom al om. Op internet verspreidt de gemeente valse informatie. Relevante informatie wordt niet gepubliceerd. Op grote schaal worden bomen gekapt om gestoorde redenen, omdat de riolering vervangen moet worden bijvoorbeeld. Met het initiatiefvoorstel “Behoudenswaardige Bomen” heeft het college nu al drie jaar niets gedaan. Met de herplantplicht wordt gesjoemeld. Kortom: ik schaam mij diep voor dit boomvijandige beleid.”

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van de raadsleden de heren G.H.M. Wijsmuller en G.W. van Vulpen

Den Haag, 9 april 2013
Inzake: Falende boombescherming in Den Haag

De raadsleden de heren G.H.M. Wijsmuller en G.W. van Vulpen hebben op 13 maart 2013 een brief met daarin vijftien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De gemeente Den Haag zegt er alles aan te doen om bomen te beschermen.

1. Op dit moment worden 70 bomen langs de Loosduinseweg gekapt wegens het vernieuwen van de riolering. Waarom kan het vernieuwen van de riolering niet zonder het kappen van de bomen?

Bomen in de stad zijn onmisbaar voor de groenbeleving, maar ook voor de gezondheid, milieu en natuur. Daarom zorgt het college dat het huidige bomenbestand structureel op peil blijft. Voor elke boom die wordt gekapt, wordt ook een nieuwe geplant. De te kappen bomen staan te dicht bij of op het riool. Hierdoor kan het riool niet vervangen worden zonder deze bomen eerst te rooien. Omwonenden zijn hierover op 8 maart 2013 geïnformeerd met een brief, kenmerk DPZ/2013.625.

2. De omwonenden hebben hierover een brief ontvangen met daarin de zinsnede dat hiervoor “enige bomen” gekapt dienen te worden. Waarom staat in deze brief niet om hoeveel bomen het gaat en hoe bewoners bezwaar kunnen maken?

De bewonersbrief van 8 maart 2013 was bedoeld om de omwonenden te informeren over de werkzaamheden die de komende maanden gaan plaatsvinden en de eventuele overlast die dit kan veroorzaken. De bezwarenperiode, die onderdeel uitmaakt van de kapvergunningsprocedures, was reeds gepasseerd.

3. Wanneer is de vergunning om te kunnen kappen verleend?

Er zijn vier kapvergunningen verleend:
– Op 2 oktober 2012 (kenmerk 201213036/6) is vergunning verleend voor het kappen van 16 acacia’s, 9 boomhazelaars en 4 platanen aan de Loosduinsekade nrs. 48 t/m 178;
– op 2 oktober 2012 (kenmerk 201213038/8) is vergunning verleend voor het kappen van 15 acacia’s en 1 plataan aan de Loosduinseweg ter plaatse van nrs. 715 t/m 851 en Fahrenheitstraat ter plaatse van nrs. 1 t/m 15;
– op 2 oktober 2012 (kenmerk 201213040/8) is vergunning verleend voor het kappen van 15 acacia’s, 7 iepen en 2 linden aan de Loosduinsekade ter plaatse van nrs. 221 t/m 359;
– op 29 november 2012 (kenmerk 201215596/8) is vergunning verleend voor het kappen van 5 eiken en 1 esdoorn aan de Loosduinseweg, Loosduinsekade, Zuiderparklaan op de middenberm.

4. Waarom is noch de aanvraag, noch de vergunningverlening gepubliceerd zoals wettelijk is voorgeschreven?

De aanvraag van alle vier vergunningen is gepubliceerd. De verlening van de vergunning van 29 november is gepubliceerd op 12 december 2012. De verleningen van de drie vergunningen van 2 oktober 2012 zijn niet gepubliceerd. In de raadsmededeling van 27 maart 2013 (RIS257740) is uitgebreid ingegaan op de oorzaken van het niet publiceren van een groot aantal vergunningen, waaronder deze drie.

5. Wat is de sanctie op het niet publiceren van vergunningen?

Op het niet publiceren van vergunningen staat geen sanctie. Mocht een derde-belanghebbende bezwaar willen maken tegen een vergunning die abusievelijk niet is gepubliceerd, dan kan hij dat alsnog doen binnen twee weken nadat hij bekend is geworden met het besluit, ook al is de zes weken termijn voor het indienen van bezwaar al verstreken.

6. Voor twee bomen in het Flora’s Hof aan de Lange Beestenmarkt, die inmiddels zijn gekapt, bleek ook de kapvergunning niet gepubliceerd. Omwonenden hebben diverse malen telefonisch en schriftelijk gevraagd aan diverse ambtenaren naar de stand van zaken m.b.t. de vergunning, maar geen enkele ambtenaar bleek in staat om de vergunning boven water te krijgen en de zaak op te lossen. Er is door de bewoners voor de zekerheid bezwaar aangetekend, maar zelfs daar werd niet op gereageerd. Hoe kan het dat het gemeente-apparaat in dit soort zaken zo slecht functioneert en geen enkele ambtenaar zich richting de bewoners geroepen voelde om de zaak tot op de bodem uit te zoeken?

Bij de behandelende afdeling zijn geen vragen over de kapvergunning bekend. Het bezwaarschrift is wel door de gemeente ontvangen, maar blijkt uiteindelijk ten onrechte gearchiveerd en niet bij de Adviescommissie bezwaarschriften te zijn terechtgekomen. Daardoor is het bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is dit een incident. Het bezwaarschrift is inmiddels in behandeling genomen. De gemeente heeft aan bezwaarmakers en vergunninghouder excuses aangeboden.

7. Hoeveel kapvergunningen zijn er niet gepubliceerd? En wat gaat het college doen om te voorkomen dat kapvergunningen niet worden gepubliceerd?

Er zijn 58 kapvergunningen niet gepubliceerd, waarvan er één voor het kandelaberen van een boom. Voor de vraag wat het college gaat doen om te voorkomen dat kapvergunningen niet worden gepubliceerd verwijst het college naar de raadsmededeling (RIS257740).

8. Bij de vergunningverlening voor de bomen van de Lange Beestenmarkt bleek de groenbeheerder van de gemeente advies te hebben uitgebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van een “toelichting belangenafweging (..) kapaanvraag”. Is dit een algemeen geldende beleidsregel? En waarom is deze niet gepubliceerd op internet?

Het belangenafwegingsformulier is geen door het college vastgestelde beleidsregel. Dit formulier wordt gebruikt om de weigeringsgronden voor kapaanvragen, zoals vermeld in de APV, op een eenduidige wijze te toetsen bij elke kapaanvraag.

9. Waarom is de lijst Monumentale Bomen niet gepubliceerd op internet?

De lijst met monumentale bomen staat op internet. Deze is in te zien zowel via het zoeksysteem voor bestuurlijke stukken als via de webpagina www.denhaag.nl/bomen onder het kopje “Monumentale bomen”.

10. Op verschillende websites van de gemeente staat de procedure vermeld:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Belanghebbenden-omgevingsvergunning-boomkappen-voorheen-kapvergunning.htmhttp://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Activiteiten-dieonder-de-omgevingsvergunning-vallen.htm
Hierin staat dat pas van de vergunning gebruik kan worden gemaakt als burgemeester en wethouders hebben beslist over het bezwaar. Waarom houdt de gemeente zich niet aan deze regel en wordt in de praktijk al eerder gekapt?

De aangehaalde tekst op www.denhaag.nl is niet juist. Deze tekst is inmiddels verwijderd. De juiste informatie is te vinden op:http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Belanghebbendenomgevingsvergunning-boom-kappen-voorheen-kapvergunning.htm.

11. De Bomenverordening schrijft sinds 2005 voor om in de kapvergunning het voorschrift op te nemen dat gedurende de termijn van beroep of bezwaar geen gebruik van de vergunning kan worden gemaakt tenzij er zwaarwegende redenen zijn (art 10). Nadat de voorschriften van de Bomenverordening zijn overgeheveld naar de APV blijkt deze regel verdwenen. Is dat juist?

Bedoeld wordt artikel 9 van de Bomenverordening 2005. Dit artikel luidde als volgt:
“Tijdelijk niet gebruik van de vergunning
1. Naast de in artikel 8, eerste lid bedoelde voorschriften wordt aan een ontheffing of vergunning het voorschrift verbonden dat niet tot vellen mag worden overgegaan, en de vergunning pas van kracht wordt, met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een bezwaar of voorlopige voorziening is ingediend, wordt de vergunning pas van kracht één week nadat op dat bezwaar respectievelijk die voorlopige voorziening is beslist.
2. Van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kan vanwege aantoonbaar zwaarwegende belangen worden afgeweken.” Het is juist dat dit artikel niet is overgeheveld naar de APV.

12. De bedoelde regel beoogde te voorkomen dat er al gekapt zou worden voordat het bezwaar zou zijn behandeld. Is het college bereid om deze regel te herstellen en hiertoe een aanpassing van de APV aan de raad voor te stellen? Zo nee, waarom niet?

Nee, het handhaven van de bepaling uit de (oude) Bomenverordening zou in strijd zijn met hogere wetgeving. Op grond van artikel 6.1 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) treedt een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen in werking op de dag na de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, dat is zes weken na bekendmaking van de vergunning.

13. In december 2009 heeft het college het pre-advies aan de raad voorgelegd inzake het SP-voorstel “Behoudenswaardige bomen”. In dit pre-advies staat o.a. het volgende:
In het voorliggende preadvies heeft u kunnen lezen, dat het college het voorstel om de Haagse bomen een optimale bescherming te bieden omarmt door de waarden op tijd in beeld te brengen bij de bestuurlijke besluitvorming van plannen om daarmee waardevolle bomen voor de stad te behouden. De conclusie is dat Den Haag haar bomen al goed beschermt. Een nog betere bescherming wordt bereikt door de criteria voor beeldbepalendheid c.q belevingswaarde van bomen verder te objectiveren en deze vroegtijdig te betrekken bij het ontwikkelen van plannen. Het college zal deze criteria en de positionering daarvan in het voorjaar aan de gemeenteraad voorleggen als een nadere uitwerking van artikel 5.1 van de Bomenverordening. Ruim drie jaar na het pre-advies is er van de beloofde nadere uitwerking niets terecht gekomen. Hoe kan het college met droge ogen beweren dat het initiatieven om bomen te beschermen omarmt en er vervolgens niets mee doet?

In september 2011 is het definitieve initiatiefvoorstel Behoudenswaardige Bomen ingediend. De nadere uitwerking van het voorstel heeft plaatsgevonden en heet “Planbeoordeling Haagse Bomen”. De Planbeoordeling Haagse Bomen wordt al toegepast; de formele implementatie volgt in de eerste helft van 2013. Inzet is om gemeentelijke bomen beter te beschermen bij de uitvoering van werkzaamheden door tijdig de bestaande bomen op het betreffende object op ‘waarde’ in te schatten. Hiervoor zijn zeven objectieve criteria beschreven om de belevingswaarde, de beeldbepalendheid en de ecologische en milieuwaarde te bepalen. Bij het opstellen van de “Planbeoordeling Haagse Bomen” zijn de groenverenigingen van het Stedelijk Groenoverleg betrokken.

14. Op de Veenkade zijn drie jaar geleden na jarenlang protest door de buurt 22 bomen gekapt in verband met noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de kademuur. Portefeuillehouder Baldewsingh heeft destijds de bewoners en de raadscommissie VML wel toegezegd dat bij de herplant redelijke bomen zouden worden geplaatst tussen de 60 en 70 cm omtrek (zo’n 15 jaar oud). Naar deze voorwaarde wordt ook verwezen in de uitspraak van de Raad van State d.d. 21 december 2009: De kapvergunning is verleend voor het vellen van 22 bomen aan de Veenkade in verband met noodzakelijk herstel van de kademuur aldaar. Aan de vergunning is de voorwaarde verbonden dat ter vervanging van de te vellen bomen 22 bomen met een stamomtrek van 60-70 centimeter dienen te worden teruggeplaatst. De vergunning is gehandhaafd bij besluit van 24 september 2008. Mede op basis van deze overweging heeft de Raad van State de bezwaren tegen de kap in hoger beroep afgewezen, maar anno 2013 blijkt deze voorwaarde boterzacht: de gemeente heeft aangekondigd dat in april a.s. kleinere bomen worden teruggeplant. Is het college met ons van mening dat bij het planten van nieuwe bomen aan de Veenkade de gemeente zich aan de toezeggingen en voorwaarden in de kapvergunning dient te houden? Zo nee, waarom niet?

Bij de uitvoering van de werkzaamheden is geconstateerd dat de grondwaterstand op dit deel van de Veenkade te hoog is voor de voorgenomen herplant. De kluithoogte van bomen met een stamomtrek van 60-70 cm blijkt te hoog voor dit object. Als de kluit van de nieuwe boom het grondwater raakt, zuigt deze zich vol met water en zal een groot deel van de wortels afsterven met alle gevolgen van dien. Noodzakelijkerwijs zijn er daardoor 22 vervangende lindes gekocht met een stamomtrek van 50-60 cm en een hoogte van 9 meter. Deze bomen worden dit voorjaar nog geplant.

15. Op welke wijze wordt er toegezien dat voorwaarden bij kapvergunningen worden nageleefd? Of mag iedereen andere bomen terugplanten dan in de kapvergunning staat voorgeschreven?

De voorschriften in een kapvergunning dienen strikt nageleefd te worden. Afwijken van een opgelegde herplant kan slechts plaatsvinden na goedkeuring van de gemeente. Bij de herplant Veenkade is dit het geval, zie ook de beantwoording van vraag 14.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-03-14 08:43:04 schreef sanders:

waarom.waarom.???? Het is ons leefklimaat wat wordt aangetast.
In China zijn ze nu ook eindelijk achter en gaan ze duizenden bomen planten i veel steden Zover mag het bij ons toch niet komen. Enige weken geleden zag ik tot mijn verbazing dat er ook bomen waren gekapt bij verpleeghuis uitzicht tegenover de bosjes van Pex,waarom? niemand kon me wijzer maken.De omgehakte bomen lagen op de parkeerplaats tegenover uitzicht .De ringen waren super gezond.Ik heb er foto,s van.

Zo gaat het straks ook met de bomen op de laan van Meerdervoort.Vreselijk.!!!!!!!!

2. Op 2013-03-14 17:51:33 schreef Mevrouw van der Harst en mevrouw van der Harst:

De haagse gemeente past al vele jaren overal de beruchte salami tactiek toe.Ieder jaar weer leggen honderden, zo niet duizenden bomen het loodje en ze stoppen nooit meer! Ze hebben de smaak te pakken.Gevolg over 10 jaar is alles kaal,stikken we de moord van de vuile lucht en kunnen de projekt ontwikkelaars hun gang gaan. Niets wordt gespaard, ook de beschermde natuur parken niet. Langs de openbare weg worden zoveel mogelijk struiken er uit gerukt, zodat ook de vogels het nakijken hebben. Ja het wordt werkelijk ziekelijk, geen grassprietje ontgaat ze. Als in juni langs een fietspad de berm eindelijk
sprookjesachtig geel kleurt van de mooiste zomerbloemen weet de gemeente niet hoe snel die weer in juni om ver gemaaid moeten worden.Men kan niet wachten. Kaal, lekker fris en netjes, bah al die vieze zomerkleurtjes, bah al die vieze vogeltjes die maar vrolijke wijsjes fluiten, bah al die bijtjes die op die gore bloementjes zitten, nee dat mag alleen nog maar op olijke dames jurkjes staan!

3. Op 2013-04-16 13:36:27 schreef Een bewoner van de Loosduinseweg:

De bomen stonden niet op de Loosduinseweg, maar op de Loosduinsekade waar wij volop van genoten als ze in het blad stonden.

Het scheelde enorm in de geluidsoverlast en stankoverlast van de vele duizenden auto’s(dankzij de centrumring veel meer dan ooit is geweest).

Het lawaai van de vele trams(trambaan Loosduinseweg wordt maar niet vervangen en is nu al 5 jaar uitgesteld).

Het was een mooi groen dak boven de weg.

Of dat nog niet genoeg was, worden vandaag ook gelijk maar onaangekondigd de bomen langs de trambanen flink gesnoeid, takken met enorme diktes worden er afgezaagd en het is nu een zeer zielig geheel.

De Loosduinseweg en de Loosduinsekade is nu een kale lawaaierige bende en de Gemeente moet zich zeer diep schamen om zo met de natuur en haar bewoners om te gaan.

4. Op 2013-07-18 11:43:33 schreef W.R.Idema:

Ik protesteer tegen de onzinnige bomenkap op de Laan van Meerdervoort.
Maak de Laan van Meerdervoort smaller, en ziedaar ruimte voor parkeerplaatsen.

W.R.Idema

5. Op 2013-07-18 11:44:33 schreef W.R.Idema:

Ik protesteer tegen de onzinnige bomenkap op de Laan van Meerdervoort.
Maak de Laan van Meerdervoort smaller, en ziedaar ruimte voor parkeerplaatsen.

W.R.Idema
Buijs Ballotstraat 68
2563ZM Den Haag