huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld op de agenda

Op verzoek van Haagse Stadspartij raadslid Elly Burgering heeft de commissie samenleving vanochtend uitgebreid gesproken over de nieuwe regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. In het kader van de transities in het sociale domein is het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling per 1 januari samengevoegd met het Steunpunt Huiselijk geweld. De organisaties gaan samen verder onder de naam ‘Veilig thuis’ . De beleidsmatige veranderingen en de nieuwe regiovisie vormden voor de Haagse Stadspartij redenen om dit onderwerp op de agenda te zetten. De cijfers rondom kindermishandeling en huiselijk geweld laten bovendien zien dat dit onderwerp blijvende aandacht vraagt.

Elly Burgering is blij met een aantal van de ambities uit de nieuwe regiovisie. Zoals de focus op integraal beleid en het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Burgering had echter nog wel een aantal kritische vragen en opmerkingen voor de verantwoordelijke wethouders. Er zijn verschillende juridische logica’s van toepassing op huiselijk geweld en kindermishandeling: het familierecht, civielrecht en het strafrecht. Deze juridische stoelendans komt de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling niet ten goede. Elly Burgering heeft daarom gevraagd of de burgemeester de wens om te werken vanuit één juridische logica, zou kunnen bespreken met de voorzitters van de individuele arrondissementsrechtbanken.

Burgering bracht naar voren dat zichtbaarheid, bekendheid en vertrouwdheid van essentieel belang zijn voor de sociale wijkteams om succesvol te zijn in het bestrijden en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij vroeg zich af hoe ver Den Haag daarmee is. Hoe gaat het met de publiekscampagne? En weten professionals uit andere hulpverleningssettings hoe zij het gesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld moeten voeren? Daarnaast had Elly Burgering de nodige vragen over het doelgroepenbeleid. Waarom wordt er bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt in de aanpak van vrouwen uit verschillende culturen, terwijl deze verschillende situaties echt om een gerichte aanpak vragen?

Ook seksueel geweld is een belangrijk punt voor de Haagse Stadspartij; uit recente cijfers blijkt dat één op de vijf Nederlandse vrouwen als kind te maken heeft gehad met seksueel geweld door een volwassene. Elly Burgering heeft aan het college gevraagd welk specifiek beleid er gevoerd wordt om seksueel geweld tegen te gaan. Mensen zijn doorgaans bang ten onrechte een melding te maken van seksueel geweld tegen kinderen. Dit betekent dat veel slachtoffers niet (op tijd) in beeld van de overheid komen. De Haagse Stadspartij wil van het college weten wat er wordt gedaan om deze meldingsdrempel te verlagen.

Ten slotte heeft Elly Burgering extra aandacht gevraagd voor huwelijksdwang en achterlating. De Haagse Stadspartij wil dat de gemeente er alles aan doet om te voorkomen dat Haagse meiden hier slachtoffer van worden. Elly Burgering heeft onder andere gevraagd welke projecten er op dit moment lopen  en wat daar de resultaten van zijn. Er zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de aard en omvang van de problematiek met huwelijksdwang en achterlating en ook hier zou de Haagse Stadspartij graag meer inzicht in krijgen.