Haagse Stadspartij strijdt voor behoud bomen op de grachten

Op de bewonersbijeenkomst in het Zeeheldenkwartier over de restauratie van de kades bleek gisteravond dat alle bomen op de Touissantkade en Noordwal gekapt zullen worden. Er komen jonge boompjes voor terug. De bewoners en de Haagse Stadspartij vinden de bomenrijen juist enorm beeldbepalend voor de kades en zijn erg geschrokken van het voornemen de bomen te kappen. ” In Utrecht trekken ze wel geld uit om bij het restaureren van de werven de bomen te sparen” zegt Gerwin van Vulpen “dat moet hier in Den haag toch ook mogelijk zijn!”. De Haagse Stadspartij weten of de mogelijkheid de bomen te bomen te behouden onderzocht is en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. De grachten worden kaal en karakterloos door het verlies van de bomenrijen stelt Gerwin van Vulpen; “als het aan de Haagse Stadspartij ligt wordt er alles aan gedaan om de bomen te behouden!”

Inzake: Kappen van de bomen Toussaintkade en Noordwal
Het raadslid Van Vulpen heeft op 15 januari 2015 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter
van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Op 14 januari is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest over het vervangen van de kademuren op de
Noordwal-Veenkade. Hier bleek o.a. dat de bomen op de Toussaintkade en Noordwal vervangen
moeten worden.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst, leg ik, onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van
orde, het college de volgende vragen voor.

1. Is het college met mij van mening dat de bomenrijen op de Noordwal en de Toussaintkade beeld
bepalend zijn voor deze grachten? Zo nee waarom niet?

Ja. De gemeente plant op deze locatie – met inachtneming van de mogelijkheden die de groeiplaats
biedt – na de kadevervanging daarom zo groot mogelijke exemplaren. De nieuw te plaatsen bomen
krijgen een stamomtrek tussen de 50 – 60 cm. Dit is een zelfde omvang als de bomen die aan de
Veenkade tussen Bij de Westermolens en de Hemsterhuisstraat zijn teruggekomen.

2. Is het college het met mij eens dat het vervangen van de huidige bomen door jonge boompjes van
60 cm omtrek desastreuze gevolgen heeft voor het straatbeeld en daarom zo nodig voorkomen moet
worden? Zo nee, waarom niet?

Voor het vervangen van de kademuur is de kap helaas onvermijdelijk. Er worden zo groot mogelijke
bomen (binnen de groeiomstandigheden) teruggeplaatst.
De gemeente Utrecht wil bij het restaureren van de kademuren bij de werven zoveel mogelijk bomen
sparen. Er is een budget van € 2,4 miljoen voor boom besparende maatregelen over het hele
plangebied beschikbaar. Er is gekeken naar de bomen die binnen het bestemde budget kunnen worden
gespaard door een speciale uitvoeringswijze bij de restauratiewerkzaamheden toe te passen of door
een voorziening aan te brengen om de boom te stabiliseren totdat de boom aan zijn levenseind is. In
dat geval wordt de walmuur later hersteld.

3. Is de mogelijkheid onderzocht om de bomen te sparen zoals in Utrecht is gebeurd? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dit onderzoek?

Ja. In 2014 is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de bomen aan deze kade te behouden. Er is
specifiek gezocht naar een vervangingswijze van de kade met behoud van de bomen. Dit blijkt helaas
niet mogelijk, omdat de bomen met hun kluit steun krijgen van de oude kademuur die volledig moet
worden verwijderd. Ook met (verschillende) maatregelen om de bomen te beschermen of te
stabiliseren, kunnen ze niet worden gehandhaafd tijdens de werkzaamheden.
Na deze constatering is door een beëdigd taxateur van bomen onderzocht of de betreffende bomen
langs de Toussaintkade en de Veenkade kunnen worden verplant. Helaas is dit op grond van hun
afmetingen en conditie niet mogelijk.

4. Is het college bereid deze mogelijkheid alsnog te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 3.
In het bestemmingsplan Zeehelden kwartier staat te lezen: “Het plangebied maakt geen deel uit van
een van de Stedelijke Ecologische Verbindingszones. Wel behoren de Veenkade, Toussaintkade en
Kortenaerkade tot de ‘belangrijkste waterlopen’. Voor deze watergangen is het beleid gericht op:
• het in stand houden van de bomen als lijnvormige begroeiing langs oevers;
• het geschikt houden van de kademuren voor muurplanten.

5. Hoe verhoudt de voorgenomen kap van de bomen zich tot het beschreven beleid t.o.v. de bomen in
het bestemmingsplan?

De nieuwe bomen worden herplant in dezelfde lijn als de bomen die voor de kademuurvervanging
moeten wijken.

6. Is er rekening gehouden met de geschiktheid voor muurplanten bij de nieuwe kademuren?
Zo nee, waarom niet?

Ja. De nieuwe kademuren zullen net als de oude bestaan uit een gemetselde constructie en zullen van
een vergelijkbare geschiktheid zijn voor het zich op termijn kunnen vestigen van muurplanten.
Op de voorlichtingsavond is ook gesproken over een aan te leggen strook voor wandelaars aan de
kade.

7. In hoeverre is hier sprake van herinrichting en is dit in overleg met de bewoners gebeurd?

Hier is geen sprake van een herinrichtingsproject, maar van een kadevervangingsproject. Bij de
Veenkade wordt het maaiveld op dezelfde wijze ingedeeld als dat bij het eerste deel van de Veenkade
en bij andere kadevervangingen is gebeurd. Hierbij wordt de strook direct aan de kade vrijgehouden
van auto’s zodat ruimte ontstaat om langs de kade te wandelen. Bij de Toussaintkade ontbreekt ruimte
om een dergelijk profiel aan te leggen.
Het ontwerp van zowel de Veenkade als de Toussaintkade is op een goed bezochte inloopavond op
14 januari 2015 gepresenteerd en besproken. Bij de uitvoering van de werkzaamheden blijft de
gemeente de betrokkenen informeren.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen