Vier bomen achter de Theresiakerk in Rustenburg-Oostbroek dreigden binnenkort gekapt te worden. Maar naar aanleiding van schriftelijke vragen van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij en op aandringen van buurtbewoners heeft de gemeente de kapvergunning op 19 augustus 2019 gewijzigd. In de vergunning is nu opgenomen dat de bomen pas gekapt mogen worden als er een geldige bouwvergunning is.

Peter Bos: “Dit is goed nieuws. De bomen zouden moeten wijken voor een nieuwbouwplan, maar dat plan is door de gemeenteraad uitgesteld. Logisch dus dat de kap nu ook is uitgesteld.”

Een groep omwonenden uit de wijk Rustenburg-Oostbroek wil de Theresiakerk behouden en heeft van de gemeenteraad een half jaar de tijd gekregen om een alternatief plan te presenteren, waardoor de kerk mogelijk behouden kan blijven.

Peter Bos: “We kijken met spanning uit naar de plannen van de buurt. Ik heb goede hoop dat het uitstel uiteindelijk gaat leiden tot afstel van sloop van de kerk en definitief behoud van de bomen”.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad zich opnieuw buigen over de toekomst van de Theresiakerk en de bomen. In de kapvergunning die in 2018 is verleend was verzuimd om de kap te koppelen aan het verlenen van de bouwvergunning. Dat is nu hersteld met een wijzigingsbesluit, zodat de bomen voorlopig kunnen blijven staan.

Schriftelijke vragen: Bomen Teresiakerk

Indiener: Peter Bos

Datum: 30 juli 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 25 januari 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 1 roodbladige sierkers, 1 hulst, 1 oude peer en 1 knotwilg (stamomtrekken 30-151 cm), staande in de openbare ruimte van het perceel Kootwijkstraat 37.

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen: Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1. Volgens de brief van de wethouder SWS d.d. 11 juni 2019 inzake “Opschorten besluitvorming op aanvraag omgevingsvergunning Apeldoornselaan 240-242 (Teresiatoren)” (RIS302778) zijn er twee vergunningen verleend voor de kap van 21 bomen. Op 25 januari 2018 is een vergunning verleend voor vier bomen en op 30 januari 2019 voor 17 bomen. Het gaat hier om bomen die moeten wijken voor een beoogd nieuwbouwplan ter plekke van de te slopen Theresiakerk. Waarom is er voor gekozen om de kap van 21 bomen te splitsen in twee vergunningen?

2. In de vergunning voor de kap van 17 bomen is de voorwaarde opgenomen dat van de verleende vergunning pas gebruik gemaakt mag worden, nadat de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Bouwen’ is verleend. Waarom ontbreekt deze voorwaarde in de vergunning voor de kap van vier bomen?
3. Indien sprake is van een fout, vergissing of omissie, wie is daar dan voor verantwoordelijk en hoe gaat dat gecorrigeerd worden?

4. Volgens de brief van de wethouder SWS vervalt de vergunning voor de kap van vier bomen indien niet binnen maximaal 18 maanden na het onherroepelijk worden hiervan gebruik is gemaakt. De vergunning is onherroepelijk sinds 9 maart 2018, wat betekent dat deze op 9 september 2019 verloopt. Op deze datum zal nog niet zeker zijn of de kerk gesloopt wordt voor een nieuwbouwplan en zal er zeker nog geen vergunning voor het bouwen van nieuwbouw zijn verleend. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

5. De vergunninghouder heeft twee opties. Hij kan tussen nu en 9 september de vier bomen kappen of hij laat de vergunning verlopen. In het laatste geval zal hij opnieuw een vergunning moeten aanvragen als het nieuwbouwplan toch doorgang vindt. Is het mogelijk om de periode van 18 maanden te verlengen? Zo nee, waarom niet?

6. Zo nee, zijn er andere opties om er voor te zorgen dat de vergunninghouder de mogelijkheid om te kappen behoud als de termijn van 18 maanden verloopt?

7. Eén van de vier bomen is een oude hoogstampeer. Deze bijzondere boom staat hier sinds de Theresiakerk is gebouwd in 1932 en is circa 95 jaar oud. De hoogstampeer is een bijzondere soort omdat deze bomen in fruitboomgaarden in Nederland bijna niet meer voorkomen. De stamomtrek van deze hoogstampeer is 146 cm. De hoogte is circa 13 meter en de kroonbreedte is circa 9 meter. De conditie is goed, de boom vertoont geen gebreken. De boom staat ieder voorjaar prachtig in bloei en geeft in het oogstseizoen vele vruchten. Hiervan eten weer vogels en insecten. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college met mij van mening dat deze hoogstampeer gezien zijn leeftijd en de bijzondere soort en vorm (habitus), thuishoort op de lijst van monumentale bomen van de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?

9. Is het mogelijk om deze boom –indien de nieuwbouw onverhoopt doorgaat- te verplanten? Zo nee, waarom niet?

10. De mogelijkheid bestaat dat er vier bomen nodeloos gekapt worden op het moment dat nog niet zeker is of de kerk blijft staan of gesloopt wordt. Is het college met mij van mening dat dit onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

11. Is het college bereid om er voor te zorgen dat er geen onomkeerbare stappen genomen worden m.b.t. deze vier bomen rond de Theresiakerk zo lang er geen zekerheid is over de bouwplannen? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.