Vier bomen achter de Theresiakerk in Rustenburg-Oostbroek dreigden binnenkort gekapt te worden. Maar naar aanleiding van schriftelijke vragen van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij en op aandringen van buurtbewoners heeft de gemeente de kapvergunning op 19 augustus 2019 gewijzigd. In de vergunning is nu opgenomen dat de bomen pas gekapt mogen worden als er een geldige bouwvergunning is.

Peter Bos: “Dit is goed nieuws. De bomen zouden moeten wijken voor een nieuwbouwplan, maar dat plan is door de gemeenteraad uitgesteld. Logisch dus dat de kap nu ook is uitgesteld.”

Een groep omwonenden uit de wijk Rustenburg-Oostbroek wil de Theresiakerk behouden en heeft van de gemeenteraad een half jaar de tijd gekregen om een alternatief plan te presenteren, waardoor de kerk mogelijk behouden kan blijven.

Peter Bos: “We kijken met spanning uit naar de plannen van de buurt. Ik heb goede hoop dat het uitstel uiteindelijk gaat leiden tot afstel van sloop van de kerk en definitief behoud van de bomen”.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad zich opnieuw buigen over de toekomst van de Theresiakerk en de bomen. In de kapvergunning die in 2018 is verleend was verzuimd om de kap te koppelen aan het verlenen van de bouwvergunning. Dat is nu hersteld met een wijzigingsbesluit, zodat de bomen voorlopig kunnen blijven staan.

Hieronder de vragen met de antwoorden van het college:

Op 25 januari 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 1 roodbladige sierkers, 1 hulst, 1 oude peer en 1 knotwilg (stamomtrekken 30-151 cm), staande in de openbare ruimte van het perceel Kootwijkstraat 37. Hierover stelt het raadslid de volgende vragen.

1. Volgens de brief van de wethouder SWS d.d. 11 juni 2019 inzake “Opschorten besluitvorming op aanvraag omgevingsvergunning Apeldoornselaan 240-242 (Teresiatoren)” (RIS302778) zijn er twee vergunningen verleend voor de kap van 21 bomen. Op 25 januari 2018 is een vergunning verleend voor vier bomen en op 30 januari 2019 voor 17 bomen. Het gaat hier om bomen die moeten wijken voor een beoogd nieuwbouwplan ter plekke van de te slopen Theresiakerk. Waarom is er voor gekozen om de kap van 21 bomen te splitsen in twee vergunningen?

De aanvrager bepaalt wanneer en hoe hij een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient.

2. In de vergunning voor de kap van 17 bomen is de voorwaarde opgenomen dat van de verleende vergunning pas gebruik gemaakt mag worden, nadat de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Bouwen’ is verleend. Waarom ontbreekt deze voorwaarde in de vergunning voor de kap van vier bomen?

Per abuis is in de omgevingsvergunning van 25 januari 2018 geen nadere clausule toegevoegd.

3. Indien sprake is van een fout, vergissing of omissie, wie is daar dan voor verantwoordelijk en hoe gaat dat gecorrigeerd worden?

Het college is verantwoordelijk voor de formele en inhoudelijke gevolgen van omgevingsvergunningen. Het college heeft inmiddels een correctie doorgevoerd door een voorschrift toe te voegen aan de verleende omgevingsvergunning. Deze vergunning, met toegevoegd voorschrift, is inmiddels gepubliceerd.

4. Volgens de brief van de wethouder SWS vervalt de vergunning voor de kap van vier bomen indien niet binnen maximaal 18 maanden na het onherroepelijk worden hiervan gebruik is gemaakt. De vergunning is onherroepelijk sinds 9 maart 2018, wat betekent dat deze op 9 september 2019 verloopt. Op deze datum zal nog niet zeker zijn of de kerk gesloopt wordt voor een nieuwbouwplan en zal er zeker nog geen vergunning voor het bouwen van nieuwbouw zijn verleend. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Op verzoek van de vergunninghouder is de vergunning inmiddels verlengd voor dezelfde termijn als de verlenging van de beslistermijn op de omgevingsvergunning.

5. De vergunninghouder heeft twee opties. Hij kan tussen nu en 9 september de vier bomen kappen of hij laat de vergunning verlopen. In het laatste geval zal hij opnieuw een vergunning moeten aanvragen als het nieuwbouwplan toch doorgang vindt. Is het mogelijk om de periode van 18 maanden te verlengen? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 4.

6. Zo nee, zijn er andere opties om er voor te zorgen dat de vergunninghouder de mogelijkheid om te kappen behoudt als de termijn van 18 maanden verloopt?

Wij verwijzen u naar de beantwoording van vraag 4.

7. Eén van de vier bomen is een oude hoogstampeer. Deze bijzondere boom staat hier sinds de
Theresiakerk is gebouwd in 1932 en is circa 95 jaar oud. De hoogstampeer is een bijzondere soort omdat deze bomen in fruitboomgaarden in Nederland bijna niet meer voorkomen. De stamomtrek van deze hoogstampeer is 146 cm. De hoogte is circa 13 meter en de kroonbreedte is circa 9 meter. De conditie is goed, de boom vertoont geen gebreken. De boom staat ieder voorjaar prachtig in bloei en geeft in het oogstseizoen vele vruchten. Hiervan eten weer vogels en insecten. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Het college is op de hoogte van het bestaan van deze perenboom. Het college heeft op 25 januari 2018 beslist over de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit kappen voor onder andere deze perenboom. Bij de belangenafweging voor een kapvergunning worden de  karakteristieken van de bomen in kwestie meegewogen. Dit heeft niet geleid tot het niet verlenen van de kapvergunning. Wij merken op dat tegen dit besluit destijds geen bezwaar is ingediend.

8. Is het college met mij van mening dat deze hoogstampeer gezien zijn leeftijd en de bijzondere soort en vorm (habitus), thuishoort op de lijst van monumentale bomen van de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Het college stelt vast dat de boom in het verleden niet is voorgedragen voor plaatsing op de lijst met monumentale bomen. In de fruitteelt wordt inderdaad geen gebruik meer gemaakt van hoogstam fruitbomen, maar van laagstam fruitbomen. Dat in de commerciële teelt geen hoogstamfruitbomen meer worden gebruikt, maakt deze soort nog niet zeldzaam. Het college is daarom niet van mening dat deze boom een monumentale status moet krijgen.

9. Is het mogelijk om deze boom –indien de nieuwbouw onverhoopt doorgaat- te verplanten? Zo nee, waarom niet?

Gezien de genoemde punten in het antwoord op vraag 8 is er geen aanleiding de verplantbaarheid van de boom nader te onderzoeken. Wel heeft de vergunninghouder in een gesprek aangegeven zelf nader onderzoek hiernaar te willen doen op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend.

10. De mogelijkheid bestaat dat er vier bomen nodeloos gekapt worden op het moment dat nog niet zeker is of de kerk blijft staan of gesloopt wordt. Is het college met mij van mening dat dit onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

Wij verwijzen u naar de beantwoording van vraag 3.

11. Is het college bereid om er voor te zorgen dat er geen onomkeerbare stappen genomen worden m.b.t. deze vier bomen rond de Theresiakerk zo lang er geen zekerheid is over de bouwplannen? Zo nee, waarom niet?

Wij verwijzen u naar de beantwoording van vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,                  de locoburgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer         Boudewijn Revis