Eeuwenoude Koekamp ten prooi aan exploitatiedrift van Staatsbosbeheer

De gemeenteraad sprak op 18 juli 2019 over het bestemmingsplan voor de Koekamp, Malieveld en Haagse Bos. Vooral de aantasting van de Koekamp is in de ogen van de Haagse Stadspartij onaanvaardbaar. Een klein lichtpuntje is dat de gemeenteraad een motie van Peter Bos aannam om te onderzoeken of een deel van de Laan van Nieuw Oost Indie kan worden versmald. Deze vierbaansweg snijdt het Haagse Bos in twee delen. Hieronder het betoog van Peter Bos:

Het bestemmingsplan Koekamp, Malieveld en Haagse Bos bevat voor de Haagse Stadspartij weinig nieuws. Met name over de Koekamp hebben we al veel vaker gesproken en ons standpunt is onveranderd: De aanpassingen van de Koekamp moeten in co-creatie met de meeste belanghebbenden gestalte krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Zelfs een onschuldig alternatief voor de vergraving van de oever van het hertenkamp, dat door zeven verschillende natuur-, bewoners- en andere organisaties is aangedragen werd door het nieuwe college terzijde gelegd. Ik zie dat als een groot dieptepunt en een kantelpunt in het gemeentebeleid. Vertrouwen op Haagse Kracht is sindsdien niet meer leidend. Ik zal u de voorbeelden besparen.

De Koekamp is niet alleen cultuurhistorisch van ongekende waarde. Uit onderzoek blijkt dat in het deel dat wordt aangetast zo’n 75 broedende vogelparen zijn geteld, evenals 16 vleermuisverblijfplaatsen, een mussenkolonie en een eekhoornnest. Sommige eiken die in de zeldzame boomweide staan zijn bijna 300 jaar oud. In de watergang bevinden zich zeldzame vissoorten, zoals de revis, een kruising tussen een paling en een stekelbaars. Kortom, ook ecologisch gezien zal de ingreep impact hebben.

De aanpassingen die nu met het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt zijn veel te fors en eigenlijk onnodig. Sinds Staatsbosbeheer door het Rijk is verzelfstandigd moet er geld verdiend worden. O.a. met evenementen op het Malieveld, met houtkap in het Haagse Bos en horeca in de Koekamp. Ik begrijp dat, maar dat wil nog niet zeggen dat de gemeente, als hoeder van de kwaliteiten van onze stad, daar maar mee akkoord moet gaan. De vorige wethouder Revis (VVD) heeft het groene licht gegeven voor de plannen en zijn opvolger Richard de Mos (Groep de Mos) blijft dit braaf en kritiekloos uitvoeren.

Zo kunnen de opstallen van Staatsbosbeheer zomaar gesloopt worden, waaronder de fraaie boswachterswoning, een cultuur-historisch en architectonisch belangwekkend pand. (Een motie van Peter Bos om de boswachterswoning aan te wijzen tot beschermd monument haalde het niet).

Ik ben zeer onder de indruk van de uitgebreide en deskundige zienswijzen die zijn ingediend door belanghebbenden. Ik verwacht een lange juridische strijd en hoop dat dit plan langs die weg nog ten goede zal worden gekeerd.

Dan tenslotte het Haagse Bos. Dit prachtige bos wordt doorsneden door de Laan van NOI, een verkeersweg met 2×2 rijstroken. Ik zou het heel interessant vinden om te kijken of deze weg versmald kan worden naar 1×1 rijstrook en dien daarom de volgende motie in:

Motie: Onderzoek Laan van NOI versmallen
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De gemeenteraad van Den Haag op 18 juli 2019 in vergadering bijeen ter bespreking van het Raadsvoorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos (RIS302851).

Constaterende dat:

 • Het Haagse Bos wordt doorsneden door de Laan van Nieuw Oost-Indie;
 • Deze verkeersweg bestaat uit 2×2 rijbanen voor autoverkeer;
 • Het Haagse Bos onderdeel is van de Stedelijke en Provinciale Groene Hoofdstructuur;
 • Het Haagse Bos een Rijks Beschermd Stadsgezicht is.

Overwegende, dat:

 • Het Haagse Bos een aaneengesloten bos is;
 • De Laan van NOI een barrière is, zowel voor wandelaars, fietsers als voor de fauna;

Van mening, dat:

 • Een versmalling van de Laan van NOI ter hoogte van de fietsoversteek de ecologische en recreatieve waarde van het Haagse Bos verder kan versterken.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Laan van NOI ter hoogte van de fietsoversteek door het Haagse Bos te versmallen.

Peter Bos                     Robert Barker
Haagse Stadspartij    Partij voor de Dieren

De motie werd aangenomen.

2 Responses
 1. De Groene Hagenees

  Bijna een stukje van De Speld. Desinformatief maar ook om te lachen. En uiteindelijk een interessant voorstel om de laan van noi nog verder te verbeteren.