Kap populieren vanwege doorgezakte takken?

Raadslid Gerwin van Vulpen blijft zich druk maken over de grote aantallen gekapte bomen in de stad. De meeste van in totaal 7000 populieren in Den Haag zijn op leeftijd en worden, na een incident met afgebroken tak, jaarlijks geïnspecteerd. Uit een recente kwaliteitsbeoordeling van 1535 populieren blijkt dat er binnen 2 jaar actie ondernomen moet worden voor 989 zogenaamde “risicobomen”. Voor de kwaliteitsbeoordeling van de populieren is gekeken naar conditie van de bomen, de beheerbaarheid en de veiligheid. Raadslid Van Vulpen: “Bij de Haagse Stadspartij begrijpen we goed dat veiligheid voorop staat. Maar we maken ons ook sterk voor het groene karakter van onze stad”. Omdat het om grote volwassen bomen gaat, heeft het eventueel kappen van deze bomen bovendien grote gevolgen voor de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) in de omgeving President Kennedylaan/Johan de Wittlaan langs de Haagse Beek. Raadslid ​Van Vulpen: “Als alle bomen met fluoriserende stippen langs de President Kennedylaan en voor het Catshuis zouden moeten worden gekapt, dan betekent het kaalslag voor het gebied en een verslechtering van de luchtkwaliteit”.

Gerwin van Vulpen gaat daarom over de kwaliteitsbeoordeling van de bomen op 28 oktober de volgende vragen stellen in de commissie Leefomgeving:

1. Uit de kwaliteitsbeoordeling blijkt dat verreweg de meeste bomen (1235 van de 1535 onderzochte populieren) een goede conditie hebben. Waarom leveren gezonde bomen een risico op voor hun omgeving? Waarom ontbreekt in bijlage C van het genoemde rapport de grafiek “Conditie”?

2. Als oorzaak voor de slechte score van 1112 populieren op de beheerbaarheid worden “doorgezakte takken” opgegeven. Kan dat niet met snoeien opgelost worden?

3. Er blijken 989 “risicobomen” te zijn maar daarvan hebben slechts 569 bomen een slechte kwaliteitsbeoordeling. Hoe wordt het risico beoordeeld? Hoeveel takken zijn er bijvoorbeeld tijdens de afgelopen zomerstorm afgewaaid? En wordt er ook rekening gehouden met de windrichting? En de afstand tot de weg in verband met de veiligheid?

4. Wordt er bij het populieren-vervangingsplan rekening gehouden met het groene karakter van bijvoorbeeld de Internationale Zone? En hoe verhoudt de mogelijke kap zich tot de behoud- en verbeterdoelstelling van de SGH? Welke maat bomen wordt herplant?

5. Worden de gevolgen voor de fauna, zoals vleermuizen, in de SGH meegewogen bij het verlenen van de aangevraagde kapvergunningen? Is daar onderzoek naar gedaan?

Hieronder een deel van het verslag van de vergadering:

De heer Van Vulpen (Haagse Stads Partij) heeft een rondvraag over het kappen van bomen in de Internationale Zone (zie boven).
Wethouder Revis beantwoordt de vragen en verwijst o.a. naar zijn brief uit 2014 over de stand van zaken ten aanzien van populieren (RIS278129) en de uitgebreide toelichting op de website. In naoorlogse steden zijn veel populieren geplant, omdat die snel groeien en dus snel bijdragen aan het groene karakter van een stad, maar deze geven ook snel problemen op het gebied van veiligheid, beheerbaarheid en conditie. In het onderzoeksrapport is goed gekeken naar die drie aspecten en dat heeft geleid tot een kwaliteitsbeoordeling. Snoeien is bij sommige boomsoorten een goede manier om de levensduur te verlengen, maar niet bij de populier. Op de President Kennedylaan zijn de populieren gesnoeid, maar de nieuwe, snel gegroeide, takken kunnen nu schade of letsel toebrengen. Bij de risicobomen zijn nu maatregelen nodig. Vanuit het beheer gezien is een maatregel als het innemen van de kroon niet altijd verstandig. Daarom wordt nu het populierenplan uitgevoerd door kwalitatief betere bomen, passend bij de omgeving, te herplanten in clusters, waardoor wordt bijgedragen aan de ecologische verbindingszones. De heer Van Vulpen vraagt wat een snoeibeurt kost. Waarom kan die niet worden herhaald? Wat zijn kwalitatief betere bomen? Is er een fonds voor instandhouding van de bomen? Wethouder Revis antwoordt dat juist extra geld is uitgetrokken voor het populierenplan, omdat het belangrijk is te investeren in duurzaam groen in de stad. Wanneer snoeien vaker wordt toegepast bij populieren ontstaan er beheerproblemen.
Wethouder Revis antwoordt dat het bij populieren om meer gaat dan alleen conditie. Het gaat om bomen met een bepaalde levensduur. De gemeente heeft die met de Bomenwacht in kaart gebracht. Er is dus geen verschil van inzicht. Het gaat om de drie aspecten: conditie van de boom, de veiligheid en de beheerbaarheid. De veiligheid telt zwaar. Bij een snelgroeiende boom als de populier doen zich snel onzichtbare problemen bij takken of stammen voor. Voor omwonenden is niet goed te zien welke takken op het punt staan af te breken. Het extra geld wordt gestoken in de vervanging van de te kappenbomen. Een aantal bomen blijft staan. De communicatie over kapvergunningen verbetert stapsgewijs. Over de populieren staat een uitgebreide toelichting op de website van Den Haag en omwonenden worden met een brief geïnformeerd. Hij verwacht dat binnenkort een voorstel tot afdoening van de motie wordt voorgelegd aan de commissie. De bladeren op de grond hebben niets met het probleem verder te maken. Die worden gewoon opgeveegd.

2 Responses
  1. Jaap Postma

    Zaterdag a.s. 17 oktober om VIJF VOOR TWAALF worden op de populieren voor het Catshuis laatmijstaan affiches op de bomen bevestigd, om aandacht te vragen voor de kap: is dat wel nodig en waarom dan wel? Hoe zit het met het rigoreuze bomenkap beleid van de Gemeente Den Haag? Daarna bevestigen we op alle aangestipte bomen in de Internationale Zone laatmijstaan affiches . Wie helpt? Volg de berichten op mijn FB.