Kaalslag door bomenkap kazerne

Natuurliefhebbers zijn onthutst nu blijkt dat niet alleen de Alexanderkazerne in Den Haag moet wijken voor het nieuw te bouwen Internationaal Strafhof. Ook meer dan 670 oude bomen dreigen te worden gerooid.

De Haagse oppositiepartijen SP, GroenLinks, PPS, Islam Democraten en de Haagse Stadspartij zijn onaangenaam verrast.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

Kaalslag door kap bomen bij kazerne
(De Telegraaf, 23 nov 2010)

Van onze Haagse redactie

Uit de gemeenteberichten, die gepubliceerd zijn in een huis-aan-huisblad, blijkt dat er onlangs een kapvergunning is aangevraagd voor 378 zwarte dennen, 83 veldesdoorns, 13 zomereiken, 27 acacia’s, 21 sierappels en nog een honderdtal andere bomen.

Het bosachtige terrein waar de kaalslag zou moeten plaatsvinden ligt op de kruising van de Oude Waalsdorperweg en de Van Alkemadelaan. Op die plek moet in 2014 het nieuwe Internationaal Strafhof verrijzen. Nu zit dat nog in het oude KPN-gebouw op het Haagse bedrijventerrein De Binckhorst.

“Het gaat om grote, statige oude bomen”, treurt Bart van Kent (SP). “Voor de stad zou het doodzonde zijn als die zouden verdwijnen.”

De verontruste politici willen van het stadsbestuur weten wie de kapvergunning heeft aangevraagd en of het rooien wel echt nodig is.

Voor de bouw van het Automobielmuseum, de Amerikaanse ambassade en de aanleg van de N14 gingen ook al grote stukken natuur verloren.

Commotie om kapvergunning bij Alexanderkazerne
(RTVWest)

DEN HAAG – Bewoners rond de Van Alkemadelaan in Den Haag zijn geschrokken
van de aanvraag voor een kapvergunning voor 670 bomen. Het gaat om bomen
die staan op de locatie waar het nieuwe Internationale Strafhof moet komen
bij de Alexanderkazerne.

Omwonenden vrezen dat er te weinig groen overblijft. Volgens een
woordvoerder van de gemeente Den Haag zullen niet alle 670 bomen gekapt
worden. Het zou gaan om tweehonderd bomen die daadwerkelijk moeten
verdwijnen. Voor de overige bomen geldt dat ze in principe behouden
blijven, tenzij blijkt dat kap toch noodzakelijk is. Ook staat een aantal
bomen op de nominatie om herplant te worden.

Groenlinks, de SP, de Haagse Stadspartij en de Politieke Partij
Scheveningen hebben raadsvragen gesteld over de kapvergunning.

Ook de AVN is onthutst over de bomenkap:

De AVN heeft kennis genomen van bovengenoemde kapaanvraag, op 27 oktober gepubliceerd in de Gemeenteberichten, voor welgeteld 672 bomen op het terrein, bestemd voor de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof.
Wij zijn zeer verbaasd over de ongebruikelijke procedure die hier gevolgd wordt.
Immers, er is nog geen definitief bouwplan bekend, hetgeen betekent dat ook geen bouwvergunning is aangevraagd of verkregen.
De mogelijkheid om te beoordelen of de hoeveelheid te kappen bomen overeenkomt met de eisen die het bouwplan stelt of het aantal te kappen bomen hierbij aan te passen, wordt ons bij de gevolgde procedure ontnomen.

De AVN vindt dit een zeer ongelukkige gang van zaken, temeer omdat het een aanzienlijke hoeveelheid bomen betreft. Hoe de landschappelijk inrichting van het terrein er uit gaat zien, is bovendien nog volstrekt onduidelijk.
Wij verzoeken u dan ook dringend de behandeling van deze kapaanvraag uit te stellen tot de bouwvergunning voor dit grootschalige project verkregen is.

Met vriendelijke groet,

Aletta de Ruiter
Secretaris AVN

Gemeente Den Haag

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden mevrouw H. Weening, mevrouw I. Gyömörei, de heer J. Wijsmuller en mevrouw S. Abbenhuis

Den Haag, 14 december 2010

Inzake: Beantwoording schriftelijke vragen

kapvergunning Van Alkemadelaan

De gemeenteraad

De raadsleden mevrouw H. Weening, mevrouw I. Gyömörei, de heer J. Wijsmuller en
mevrouw S. Abbenhuis hebben op 19 november 2010 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het
reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad,
beantwoorden wij deze vragen als volgt.

Uit de gemeenteberichten in de Posthoorn van 27 oktober jl. blijkt dat er een
kapvergunning is aangevraagd voor 672 bomen aan de Van Alkemadelaan, ter hoogte van nummer 357, in verband met de herontwikkeling van een terrein.

1. Kan het College zo concreet mogelijk aangeven wat de reden is van de voorgenomen kap van dit grote aantal bomen?

De locatie Alexanderkazerne is door het Rijk gereserveerd voor de nieuwbouw van het
Internationaal Strafhof. Vanwege het bouwprogramma van het Internationaal Strafhof
is het onvermijdelijk om een deel van de aanwezige bomen te kappen, aangezien dit
bouwvolume niet past op de vrijkomende kavels na sloop van de barakken. Daarnaast is kap onvermijdelijk vanwege de uitvoering van de sloopplannen in het kader van het
bouwrijp maken van de locatie.

2. Kan het College het besluitvormingsproces rond de herontwikkeling van dit terrein
(bestemd voor het Internationaal Strafhof) uiteenzetten en aangeven op welk punt we
ons nu bevinden in dat proces?

Wij hebben ingestemd om, in aanvulling op de publieke verantwoordelijkheid van de
gemeente, een bijdrage te leveren aan het realiseren van het programma van het Internationaal Strafhof door middel van:

– het formuleren van stedenbouwkundige randvoorwaarden ten behoeve van een door het Rijk georganiseerde wereldwijde ontwerpcompetitie. De gemeente heeft tevens
deelgenomen in een jury voor het mede verstrekken van advies aan het Internationaal
Strafhof voor het selecteren van de prijsvraagontwerpen. In maart 2010 heeft het Internationaal Strafhof zijn architectenkeuze openbaar gemaakt en heeft de gemeente
haar bijdrage voor de ontwerpcompetitie afgerond.

– het herinrichten van de openbare ruimte grenzend aan de nieuwbouw van het
Internationaal Strafhof;

– het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan gebaseerd op onder andere een Milieu Effecten Rapportage die door het Rijk op vrijwillige basis is vervaardigd;

– en het faciliteren van de samenwerking tussen de gemeente, het Rijk en het
Internationaal Strafhof op het gebied van communicatie, vergunningen en planvorming
in het kader van de herinrichting van de openbare ruimte in overeenstemming met de
nieuwbouw van het Internationaal Strafhof.

Wij verwachten op korte termijn een besluit te kunnen nemen over een aanvraag voor
het verlenen van een vergunning voor de geplande bomenkap op de locatie van de
Alexanderkazerne. Begin 2011 zullen wij uw raad een voorstel voorleggen voor een
nieuw bestemmingsplan. Op basis van de huidige voortgang van het Internationaal
Strafhof verwachten wij in 2011 een besluit te nemen over het verlenen van een
Omgevingsvergunning. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het
Internationaal Strafhof starten naar verwachting in het laatste kwartaal van 2011.

3. Kan het College specifiek aangeven waar en wanneer de bomen eventueel gekapt
zouden moeten worden?

De kapaanvraag is ingediend door de Rijksgebouwendienst en heeft betrekking op in
totaal 299 bomen. Deze bomen zijn alle gesitueerd op het terrein van de huidige
Alexanderkazerne. Dit terrein is in eigendom van het Rijk. Abusievelijk heeft de
gemeente bij de publicatie van de kapaanvraag niet een juiste omschrijving van de
aanvraag vermeld. Voorafgaand aan de aanvraag zijn de gemeente, de Algemene
Vereniging voor Natuurbescherming, de Nationale Bomenbank en de wijkvereniging door de Rijksgebouwendienst geconsulteerd. De Rijksgebouwendienst heeft in totaal 672 bomen onderzocht. Uit de aanvraag en het onderliggende onderzoek van de
Rijksgebouwendienst blijkt het volgende:

Aantal bomen

1. De Rijksgebouwendienst is van mening dat 203 bomen onvermijdelijk gekapt moeten worden, doordat de bomen respectievelijk op de toekomstige plek staan van het Internationaal Strafhof en dood zijn of een slechte kwaliteit hebben. De Rijksgebouwendienst wil in het derde kwartaal 2011 aanvangen met deze werkzaamheden.

2. De Rijksgebouwendienst wil maximaal 52 bomen kappen, omdat deze bomen mogelijk de uitvoering verhinderen van de sloopplannen of van de realisatie van het nog nader uit te werken ontwerp van de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof. Op dit moment kan de Rijksgebouwendienst nog niet aangeven of kap van deze bomen ook daadwerkelijk noodzakelijk is. De Rijksgebouwendienst verklaart alles in het werk te stellen om deze bomen te behouden. Om vertraging te voorkomen wil de Rijksgebouwendienst op voorhand de goedkeuring hebben van de gemeente voor het
eventueel kappen van dit aantal bomen. De Rijksgebouwendienst heeft voorgesteld dat de gemeente ten tijde van de uitvoering van de sloopplannen in het veld mede
beoordeelt of kap van deze bomen onvermijdelijk is. De Rijksgebouwendienst wil in
het derde kwartaal 2011 aanvangen met deze werkzaamheden.

3. De Rijksgebouwendienst wil zich inspannen om zoveel mogelijk bomen te verplanten. Volgens de Rijksgebouwendienst hebben de huidige onderzoeken opgeleverd dat in totaal 44 van het aantal onderzochte bomen in aanmerking komen voor verplanting. De Rijksgebouwendienst zal nader onderzoek doen of verplanting van deze bomen ook daadwerkelijk mogelijk is. Om vertraging te voorkomen wil de Rijksgebouwendienst op voorhand de goedkeuring hebben van de gemeente voor het kappen van maximaal 7 van het genoemde aantal verplantbare bomen, indien uit nader onderzoek blijkt dat deze bomen niet verplant kunnen worden. De Rijksgebouwendienst wil in het derde kwartaal 2011 aanvangen met deze werkzaamheden.

4. De Rijksgebouwendienst vraagt aan de gemeente haar goedkeuring te verlenen voor het uitvoeren van noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden aan de wortels van 37 bomen, waarvoor geldt dat uit nader onderzoek blijkt dat deze bomen daadwerkelijk verplant kunnen worden. De Rijksgebouwendienst wil zo snel mogelijk aanvangen met deze werkzaamheden, maar heeft hierbij geen datum aangegeven.

TOTAAL 299

Indien in de toekomst mocht blijken dat eventueel meer bomen gekapt moeten worden, dan zal de gemeente gevraagd worden hierover een besluit te nemen ten tijde van de aanvraag van de omgevingsvergunning door het Internationaal Strafhof.

4. Door wie is de kapvergunning aangevraagd en is het College voornemens om de
aangevraagde kapvergunning (gedeeltelijk) te verlenen?

De kapvergunning is aangevraagd door de Rijksgebouwendienst. Als aan alle vereisten wordt voldaan, hetgeen nu nog niet het geval is, hebben wij het voornemen een kapvergunning te verlenen voor zover de kap van de bomen noodzakelijk is om de bouw van het Internationaal Strafhof mogelijk te maken. Voordat op de aanvraag wordt
beslist zullen alle ingediende zienswijzen worden beoordeeld.

5. Kan het College aangeven wat deze voorgenomen kap voor gevolgen heeft voor de
groenwaarden in dit gebied en hoe de voorgenomen kap zich verhoudt tot de al
bestaande achterstand van groen in het stadsdeel Scheveningen?

Stadsdeel Scheveningen heeft veel grote groengebieden maar relatief weinig
straatbomen. De bouw van het Internationaal Strafhof heeft geen invloed op de
hoeveelheid straatbomen. In de huidige situatie staan op het terrein van de
Alexanderkazerne weliswaar veel bomen, maar dit is ontoegankelijk voor publiek.
Afgezien van de groene omzoming levert het terrein nu geen wezenlijke bijdrage aan
de groen. Met de komst van het Internationaal Strafhof zal het terrein opnieuw
worden ingericht en deels openbaar toegankelijk worden. In opdracht van het
Internationaal Strafhof wordt momenteel ontworpen aan de terreininrichting.
Uitgangspunt voor de inrichting is aansluiting te zoeken bij het achterliggende
natuurgebied.

6. En hoe verhoudt de voorgenomen kap van dit aantal bomen zich tot de ambitie van
het College om de achterstand in het aantal nog te planten bomen in te lopen?

De ambitie van het college heeft betrekking op het aantal straatbomen van de
gemeente Den Haag. De aanvraag heeft geen invloed op deze ambitie, omdat de bomen niet op openbaar terrein staan. Het terrein is momenteel eigendom van de Staat der Nederlanden en zal ter beschikking worden gesteld aan het Internationaal Strafhof, en blijft daarmee privéterrein.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen